ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

DISTRICT TALUKA TYPE OF ITI MIS CODE NAME OF THE ITI Name of the Trades Affiliation  No
BENGALURU RURAL Bengaluru North Private  PR29000273 M V M Private ITI Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/2/1999-TC
            DGET-6/10/5/1996-T C
            DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/5/1996-TC
            DGET-6/10/2/1996-TC
            DGET-6/10/2/1999-TC
            DGT-12/1/2018-TC
  Devanahalli Govt GR29000108 Govt Industrial Training Institute Devanahalli Draughtsman (Mechanical) (NSQF)
DGET-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
          Machinist (NSQF)
DGET-12/1/2018-TC
            DGET-12/1/2018-TC
          Turner (NSQF)
DGET-12/1/2018-TC
    Private  GR29001237 Swamy Vivekananda Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/29/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/29/2012-TC
      PR29000023 Pragathi Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/6/99-TC Dt 19-JULY-2001
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/6/99-TC Dt 19-JULY-2001
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/6/99-TC Dt 19-JULY-2001
          Turner (NSQF) DGET-6/10/6/99-TC Dt 19-JULY-2001
      PR29000343 Sri Krishna Industrial Training Centre Devanahalli Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/17/2002-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/17/2002-TC
            DGET-66/10/17/2002-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/17/2002-TC
      PR29000373 Sri Banashankari ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/10/99-TC 23-Jun-1999 w.e.f. Aug 1998
            DGET-6/10/10/99-TC 28-Jun-1999 w.e.f. Aug 2002
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/10/99-TC 10-Jun-2005 w.e.f. Aug 1998
            DGET-6/10/10/99-TC 28-Jun-1999 w.e.f. Aug 2002
          Turner (NSQF) DGET-6/10/10/99-TC 10-Jun-2005 w.e.f. Aug 1998
            DGET-6/10/10/99-TC 30-Jun-2006 w.e.f. Aug 2003
          Welder (NSQF) DGET-6/10/10/99-TC 10-Jun-2005 w.e.f. Aug 1998
             
             
             
             
             
             
  Doddaballapura Govt GU29001519 Govt. ITI, Doddaballapura Electrician (NSQF) DGET-12/1/2018-TC DATE: 10-08-2018
            DGET-12/1/2018-TC DATE: 10-08-2018
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2018-TC DATE: 10-08-2018
            DGET-12/1/2018-TC DATE: 10-08-2018
    Private  PR29000409 R.L. Jalappa ITC Kodigehalli Doddaballapur Electrician (NSQF) DGET-6/10/34/2005-TC (PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/34/2005-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/34/2005-TC (PVT)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/34/2005-TC (PVT)
      PR29000573 Sree Siddaganga Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/89/2003-TC(Pvt) 30.12.2003
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/89/2003-TC(Pvt) 30.12.2003
      PR29001232 Aravinda ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/92/2010-TC
            DGET-6/10/92/2010-TC 18/05/2011
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/92/2010-TC
            DGET-6/10/92/2010-TC 13-04-2011
  Hosakote Govt GR29001465 Govt ITI Hoskote Electrician (NSQF) DGT-6/10/50/2018-TC 20-JULY-2018
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-6/10/50/2018-TC 20-JULY-2018
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/50/2018-TC 20-JULY-2018
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGT-6/10/50/2018-TC 20-JULY-2018
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-6/10/50/2018-TC 20-JULY-2018
          Mechanic Diesel (NSQF) DGT-6/10/50/2018-TC 20-JULY-2018
          Welder (NSQF) DGT-6/10/50/2018-TC 20-JULY-2018
    Private  PR29000443 Rajalakshmi Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGT-12-1-2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/74/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/74/2003-TC
      PR29000640 GS ITI PILLAGUMPE Electrician (NSQF) DGET - 6/10/17/2006 - TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET - 6/10/17/2006 - TC
          Fitter (NSQF) DGET - 6/10/17/2006 - TC
            DGET-6/10/17/2006-TC
      PR29000641 GS INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE Electronics Mechanic (NSQF) DGET - 6/10/11/2002 - TC
          Fitter (NSQF) DGET - 6/10/11/2002 - TC
      PR29001394 Sri. Nimishamba Pvt ITI, Electrician (NSQF) DGET-6/10/3/2014-TC 31/07/2014
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/3/2014-TC 31/07/2014
  Nelamangala GIA PR29000100 J C S Industrial Training Institute Nelamangala Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6(8)/7/87-TC 15-MAY-1987
            DGET-6/8/7/87-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/7/87-TC 
    Govt GR29001524 GOVERNMENT ITI NELAMANGALA Electrician (NSQF) DGT-6/10/54/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/54/2018-TC
    Private  PR29000490 Divya Jyothi Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/55/2003 TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/55/2003 TC
          Welder (NSQF) DGET 6/10/55/2003 TC
      PR29000533 Shri Siddeswara Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/43/2003-TC 23.03.2002
      PR29000557 Shankari Industrial Training Institute Dabaspet Fitter (NSQF) DGET-6/10/94/2004-TC 10-Jun-2005
            DGET-6/10/94/2004-TC. 10-Jun-2006
      PR29000753 JRS ITI Nelamangala Fitter (NSQF) DGET-6/10/32/2006-TC(Pvt.) 28.03.2008
BENGALURU URBAN Anekal Govt GU29001424 GOVT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,ANEKAL NAGARA Electrician (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
    Private  PU29000203 NTTF Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/8/91 TC
  Bengaluru East GIA PR29000180 Muslim Orphanage Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET 8/8/41/1987-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET 8/8/41/1987-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET 8/8/41/1987-TC
          Welder (NSQF) DGET 8/8/41/1987-TC
      PR29000200 Sri Ayyappan I.T.C Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/1/1992-TC
            DGET-6/10/1/1992-TC
    Private  PR29000560 Sri K Shivaram Industrail Training Centre Ramanmurthy Nagar Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/24/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/24/2006-TC
      PR29000588 Veerabhadreshwara Industrail Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/32/2005-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/32/2005-TC
      PU29000580 SEA ITC Ekta Nagar Basavanapura Virgo Nagar Post Electrician (NSQF) DGET-6/10/126/04-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/126/04-TC
          Fashion Design & Technology (NSQF) DGET-6/10/126/04-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/126/04-TC
          Secretarial Practice (English) (NSQF) DGET-6/10/126/04-TC
  Bengaluru North GIA PU29000111 Acharya Industrial Training Institute Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/3/81-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/3/81/-TC
            DGET-6/8/3/81-TC
            DGET-6/8/3/81-TC 02-02-2007
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/3/81-TC
    Govt GR29001483 Govt. ITI, Yeshwanthpura Electrician (NSQF) DGET-6/10/53/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/53/2018-TC
      GU29000067 Government Industrial Training Institute , Peenya Architectural Draughtsman (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC 
            DGET-6/8/9/82-TC
            DGET-6/8/9/COE1982-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC 
            DGET-6/8/9/82-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
            DGET-6/8/9/COE 1982-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC 
          Machinist (Grinder) (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
            DGET-6/8/9/COE1982-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC 
            DGET-6/8/9/COE1982-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
          Mechanic Agriculture Machinery (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
          Plastic Processing Operator (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/8/9/82-TC 
          Secretarial Practice (English) (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC 
            DGET-6/8/9/COE1982-TC 
          Welder (NSQF) DGET-6/8/9/82-TC
            DGET-6/8/9/COE1982-TC
      GU29000213 Govt ITI Domlur Electrician (NSQF) DGET-12/01/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12/01/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/01/2018-TC
      GU29000229 Basic Training Centre Tumkur Road Attendant Operator (Chemical Plant) (NSQF) DGET- 6/10/16/2006-TC
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET- 6/10/16/2006-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/16/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/16/2006-TC
          Sheet Metal Worker (NSQF) DGET- 6/10/16/2006-TC
          Turner (NSQF) DGET- 6/10/16/2006-TC 
          Welder (NSQF) DGET- 6/10/16/2006-TC
    Private  GU29001554 Madras Engineer Group & Centre Govt-ITI Carpenter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Mason (Building Constructor) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Surveyor (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Welder (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 31/07/2019
      PR29000005 Raman Industrial Training Centre Kamakshi Palya Electrician (NSQF) DGET-6/10/3/1991-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/3/1991-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/3/1991-TC
      PR29000208 Bhuvan Industrial Training Centre Venkatala Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/6/90-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/6/90-TC 
          Welder (NSQF) DGET-6/8/6/90-TC
            DGET-6/8/6/90-TC 
      PR29000239 Vokkaligara sangh I.T.I Electrician (NSQF) DGET-6/10/22/93-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/22/93-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/22/93-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/22/93-TC
      PR29000280 Raghavendra ITC Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/9/1996-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/9/1996-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/9/1996-TC
          Secretarial Practice (English) (NSQF) DGET-6/10/9/1996-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/9/1996-TC
          Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) DGET-6/10/9/1996-TC
          Tool & Die Maker  (Press Tools, Jigs & Fixtures) (NSQF) DGET-6/10/9/1996-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/9/1996-TC
      PR29000379 Indiramma AM. & Dr. Ramaiah Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/52/2002-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/52/2002-TC 
      PR29000495 Nethaji Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/12/2002-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/12/2002-TC
      PR29000616 M.C.E.B.T.I. Industrial Training Centre TECHNICIAN MEDICAL ELECTRONICS (NSQF) DGET-12/1/2006-TC
            DGET-6/10/26/2004-TC 
      PR29000963 Basaveshwara Industrial Training Thindlu Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/39/2006-TC
            DGET 6/10/39/2006-TC 
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/39/2006-TC 
      PR29001138 Bilva ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/74/2010-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/74/2010-TC
      PU29000199 KKMP Industrail Training Centre Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET:6/8/6/1985-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET:6/8/6/1985-TC
          Fitter (NSQF) DGET:6/8/6/1985-TC
      PU29000350 Sri Satyanarayana Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/33/1999-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/33/1999-TC
      PU29000417 Mt. Malari Industrial Training Institute Electronics Mechanic (NSQF) DGET/6/10/19/2000-TC
          Fitter (NSQF) DGET/6/10/19/2000-TC
      PU29000499 Basaveshwara ITC Magadi Road Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/65/2005/TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/65/2005/TC 
      PU29000622 PVP ITC jnabarathi Campus Mallathahalli Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/68/2005-TC
            DGET-6/10/68/2005-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/68/2005-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET 6/10/68/2005-TC 10/6/2005
            DGET-6/10/68/2005-TC
      PU29000738 Vidyashree Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/31/2008-TC w.e.f  Feb/Aug-2008
            DGET-6/10/31/2008-TC w.e.f  Feb-2008
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/31/2008-TC w.e.f FEB/Aug-2008
            DGET-6/10/31/2008-TC w.e.f FEB-2008
      PU29001357 Ashok Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/9/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/9/2012-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/9/2012-TC
  Bengaluru South GIA PU29000047 Ghousia Industrial Training Institute Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6(9)73-TC 16 MAY 1977
            DGET-6(9)73-TC 16-MAY-1977
          Electrician (NSQF) DGET-6(9)73-TC 16-MA7-1977
            DGET6(9)73-TC 16-MAY-1977
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/8/10-1988-TC
            DGET-6/8/10/1988-TC 20-MARCH-2007
          Fitter (NSQF) DGET-6(8)88-TC 11-JULY-1988
            DGET-6/8/10/1988-TC 08-JUNE-1990
            DGET-6/8/10/88-TC 18-AUGUST-2011
            DGET-6/8/101988-TC 08-JANUARY-2008
          Plumber (NSQF) DGET-6(9)75-TC 16-MAY-1997
            DGET-6/8/10/88-TC 20-MARCH-2007
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6(9)73-TC 16-MAY-1977
            DGET-6/8/10/1988-TC 20-MARCH-2007
            DGET-6/8/10/88-TC 18-AUGUST-2011
            DGET-6/8/10/88-TC 20-MARCH-2007
      PU29000080 BTL Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/8/10/86 TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/10/86 TC 08/07/2007
            DGET-6/8/10/86 TC 26/08/2010
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/10/86 TC 10/09/1987
            DGET-6/8/10/86 TC 22/05/1989
          Machinist (NSQF) DGET-6/8/10/86 TC 30/06/2004
          Turner (NSQF) DGET-6/8/10/86 TC 30/06/2004
      PU29000207 Acharya Industrial Training Institute Fitter (NSQF) DGET-6/10/16/93-TC 30-06-2006
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/16/93-TC
            DGET-6/10/16/93-TC 30-06-2006
          Turner (NSQF) DGET-6/10/16/93-TC 17-02-1995
      PU29000233 Loyola Technical Institute ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/4/94-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/4/94-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/4/94-TC
      PU29000237 Bibi Fathima Educational Trust Cresent ITI Dress Making (NSQF) DGET-12(6)94-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12/1/1996-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2007-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-12/1/2007-TC
          Tool & Die Maker  (Press Tools, Jigs & Fixtures) (NSQF) DGET-12/1/2007-TC
            DGET-12/1/2010-TC
            DGET-6/30/6/2003-TC
    Govt GU29000014 Govt. ITI, Men Hosur Road Carpenter (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/12/07-TC 
          Draughtsman (Civil) (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/31/12/89 
          Dress Making (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/12/07-TC
            DGET-6/31/12/89
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/12/07-TC
            DGET-6/31/12/89
          Electroplater (NSQF) DGET-6/31/12/89 
          Fitter (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/12/07-TC Dt:29-06-2007
          Machinist (Grinder) (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Machinist (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Mechanic Machine Tool Maintenance (NSQF) DGET-6/10/12/07-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/12/07-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Sheet Metal Worker (NSQF) DGET-6/10/12/2007-TC
            DGET-6/31/12/89
          Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Tool & Die Maker  (Press Tools, Jigs & Fixtures) (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Turner (NSQF) DGET-6/31/12/89
          Welder (NSQF) DGET-6/31/12/89
      GU29000214 Govt Industrail Training Centre for Women Hosur Road Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/29/2006-TC
          Electrician (NSQF) DGT-11/51/2/2020-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/29/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGT-11/51/2/2020-TC
          INTERIOR DESIGN & DECORATION (NSQF) DGET-6/10/29/2006-TC
          Secretarial Practice (English) (NSQF) DGET-6/10/29/2006-TC
      GU29000926 GOVT ITI (W) HOSAKEREHALLI Dress Making (NSQF) DGET-6/10/41/2009-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/41/2009-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/41/2009-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/41/2009-TC
          INTERIOR DESIGN & DECORATION (NSQF) DGET-6/10/41/2009-TC
          Mechanic Consumer Electronics Appliances (NSQF) DGET-6/10/41/2009-TC
    Private  PR29000222 S.V.C.K. Friends Cultural Educational Society Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/23/93-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/23/93-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/23/93-TC
      PR29000234 Nirmala Jyothi Technical Institute Electronics Mechanic (NSQF) DGET – 6/10/6.94 TC 
          Secretarial Practice (English) (NSQF) DGET – 6/10/6.94 TC 
          Sewing Technology (NSQF) DGET – 6/10/6.94 TC 
      PR29000928 MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY-ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGT-6/10/11/98-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGT-6/10/11/98-TC
      PU29000119 Sri Srinivasa ITI Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET -12/1/2002-TC
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET -(6)11/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET -(6)11/88-TC
            DGET -12/1/1989-TC
            DGET -12/1/1992-TC 
            DGET -12/1/1995-TC 
            DGET -12/1/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET -12/1/1998-TC
            DGET -12/1/2002-TC 
          Photographer (NSQF) DGET -12/1/1996-TC 
      PU29000223 Sri Vidya Industrial Training Institute Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/11/1993-TC W.E.F. AUG-1993
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/11/1993-TC W.E.F. AUG-1993
            DGET-6/10/11/1993-TC W.E.F. AUG-1998
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/10/1994-TC W.E.F. AUG-1994
            DGET-6/10/11/1993-TC W.E.F. AUG 2005
          Tool & Die Maker  (Press Tools, Jigs & Fixtures) (NSQF) DGET-06/10/10/1994-TC W.E.F. AUG-2000
            DGET-06/10/11/1993-TC W.E.F. AUG-2005
          Turner (NSQF) DGET-06/10/10/1994-TC W.E.F. AUG-2000
            DGET-06/10/10/1994-TC W.E.F.AUG-1994
      PU29000307 Hazarath Hmeed Shah & Hazarath Muheeb Shah Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/97/2003-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/97/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/97/2003-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/97/2003-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/97/2003-TC
      PU29001560 Crescent Private ITI Early Childhood Educator (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
CHIKKABALLAPURA Bagepalli Govt GR29000359 Govt. ITI BAGEPALLI Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12/1/2018-TC 31-Jul-2019
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2018-TC 31-Jul-2019
    Private  PR29000278 S.R.S Industrial Training Centre Begepalli Town Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/17/97-TC 26-june-2008
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/17/97-TC 26-june-2008
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/17/97-TC 26-june-2008
          Turner (NSQF) DGET-6/10/17/97-TC 26-june-2008
      PU29001038 Swamy Vivekananda ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/95/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/95/2009-TC
  Chikkaballapura GIA PR29000057 Sir M. Visveswaraiah Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6/8/1/81-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/1/81-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/1/81-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/8/1/81-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/8/1/81-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/1/81-TC
    Govt GR29001471 Govt ITI Mandikallu Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
      GU29001427 GOVT ITI CHIKKABALLAPUR Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000993 Sir M. Vishweshwaraiah ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/45/2008-TC
      PR29001309 Sri Shubhodaya Private ITI, Electrician (NSQF) DGET-6/10/38/2011-TC 18-AUG-2011
            DGET-6/10/38/2011-TC 18-AUG-2011
  Chinthamani Govt GR29001506 Govt ITI Chintamani Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 10AUG2018
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12/1/2018-TC 10AUG2018
            DGT-12/1/2018-TC 10-Aug-2018
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 10-Aug-2018
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 10AUG2018
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGT-12/1/2018-TC 10-Aug-2018
    Private  PR29000901 Sri. Vivekananda ITC, Kolar Road Electrician (NSQF) DGET-6/10/8/2007-TC 25-Aug-2015
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/8/2007-TC 25-Aug-2015
            DGET-6/10/8/2007-TC 25-Aug-2015
      PR29001391 Akshara Private Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6/10/2/2014-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/2/2014-TC
      PR29001417 ARUNODAYA Private ITI Electrician (NSQF) DGT-6/10/4/2016-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/4/2016-TC
      PU29001075 Chintamani ITC Electrician (NSQF) DGET 6/10/98/2010
            DGET6/10/98/2010
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/98/2010
      PU29001238 Basaveshwara Private ITI Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/42/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/42/2012-TC
  Gauribidanur Govt GU29000218 Govt Industrial Training Institute for Women Gowribidanur Electrician (NSQF) DGET/06/10/3/92-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/06/10/3/92-TC
            DGET/12/1/2000-TC
          Fitter (NSQF) DGET/06/10/3/92-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET/06/10/3/92-TC
          Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) DGET/06/10/3/92-TC
    Private  PR29000595 Vinayaka Private ITI Fitter (NSQF) Dget /6/10/89-2004 Tc
            Dget 6/10/89/2004 -Tc
            Dget 6/10/89-2004-Tc
            Dget-6/10/89-2004 TC
            Dget-6/10/89-TC
      PR29000731 Newton Industrial Training Centre Kalluchi Bidanur Fitter (NSQF) DGET-06/10/114/2008-TC 10/03/2008
      PR29001069 Sri Manjunatha ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-06/10/30/2009-TC 14/11/2009
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/30/2009-TC 14/11/2009
            DGET-06/10/30/2009-TC 14/11/2099
      PR29001190 Keshava ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/126/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/126/2009-TC
      PR29001314 Sir M. Vishweshwaraya ITC Electrician (NSQF) DGET 6/10/4/2011 Tc
            DGET-6/10/4/2011-Tc
      PR29001366 Sri Venkateshwara Private ITI Electronics Mechanic (NSQF) DGET_6/10/31/2012-TC
            DGET-6/10/31/2012-TC 17/7/2012
  Gudibanda Govt GU29001448 Govt ITI Gudibande Electrician (NSQF) DGET-6/10/55/2018-TC 20-JULY-2018
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/55/2018-TC 20-JULY-2018
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/55/2018-TC 20-JULY-2018
  Sidlaghatta Govt GR29000924 Govt. ITI SHIDLAGHATTA Dress Making (NSQF) DGET-6/18/55/2012-TC
          Electrician (NSQF)
DGET-6/18/55/2012-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/18/55/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/18/55/2012-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/18/55/2012-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/18/55/2012-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/18/55/2012-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/18/55/2012-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/18/55/2012-TC
    Private  PR29001395 Gnanajyothi Private ITI Shidlaghatta Fitter (NSQF) DGET-6/10/8/2014-TC 23-JULY-2014
CHITRADURGA Challakere Govt GR29000024 Govt Industrial Training Institute Challakere Electrician (NSQF) DGET-6/10/47/2002-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET6/10/47/2002-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/47/2002-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/47/2002-TC 20/07/2018
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/47/2002-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/47/2002-TC 
      GR29001452 GOVT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PARASHURAMAPURA Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000004 Azad Minorities Industrial Training Centre, Challakere Electrician (NSQF) DGET-6/10/11/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/11/2007-TC
      PR29000436 Bhagya Shree Rural Industrial Training Institute Challakere Electrician (NSQF) DGET-6/10/17/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/17/2003-TC
      PR29000437 Indian Minorities ITC Challakere. Electrician (NSQF) DGET&T6/10/71/2005-TC (Pvt) 
          Fitter (NSQF) DGET&T6/10/71/2005-TC (Pvt) 
      PR29000553 Maharshi Valmiki Rural Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET 6/10/132/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/132/2004-TC
      PR29000575 Sri Thipperudraswamy Rural ITC, Nayakanahatti Electrician (NSQF) DGET-06/10/118/2004-TC(New PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/118/2004-TC(New PVT)
      PR29000726 Spoorthy Rural ITI, Challakere Electrician (NSQF) DGET-6/10/66/2008-TC
      PR29000733 Nandagokula ITC, Parashurampura Fitter (NSQF) DGET-06/10/99/2008 TC
      PR29000766 Don Bask ITC Electrician (NSQF) DGET-06/10/8/2009-TC
      PR29000768 Tarasu ITC, Thallak, Challakere Ta. Distt. Chitrad Electrician (NSQF) DGET-6/10/197/2008-TC
      PR29000846 Sri. Sharada Pvt. ITI Challakere Electrician (NSQF) DGET-6/10/190/2008-TC 
      PR29000991 Sharda Rural ITC, Electrician (NSQF) DGET 6/10/231/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/231/2008-TC
      PR29001052 Sri Maruthi ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/222/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/222/2008-TC
  Chitradurga GIA PR29000017 T M A E S Industrial Training Institute Hiriyur Electrician (NSQF) DGET-6/8/3/89-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/3/89-TC
      PR29000064 The Durga Industrial Training Institute Hosadurga Electrician (NSQF) DGET-6/8/41/86 -TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/41/86 -TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/41/86 -TC
      PR29000142 TMAE Society Industrial Training Centre Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/3/87-TC 
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/3/87-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/3/87-TC 
          Welder (NSQF) DGET-6/8/3/87-TC 
      PR29000217 Sri Jagadguru Mallikarjuna Murugharajendra ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/5/1996-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/5/1996-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/5/1996-TC 
    Govt GR29000231 Government Industrial Training Institute (W) Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/18/03-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/18/03-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/18/03-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/18/03-TC
          Technician Power Electronics System (NSQF) DGET-6/10/18/03-TC
      GR29000386 Govt Industrial Training Institute Bharma Sagar Electrician (NSQF) DGE&T6/10/62/2005-TC
DG&T6/1062/2005-TC 02-Febuary-2007
DGET&T-6/10/62/2005-TC 20-July-2018
          Electronics Mechanic (NSQF) DGE&T6/10/62/2005-TC
DG&T6/1062/2005-TC 02-Febuary-2007
DGET&T-6/10/62/2005-TC 20-July-2018
          Fitter (NSQF) DGE&T6/10/62/2005-TC
DG&T6/1062/2005-TC 02-Febuary-2007
DGET&T-6/10/62/2005-TC 20-July-2018
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGE&T6/10/62/2005-TC
DG&T6/1062/2005-TC 02-Febuary-2007
DGET&T-6/10/62/2005-TC 20-July-2018
    Private  PR29000394 Sri MallikarjunaI.T.I. Electrician (NSQF) DGET-6/10/17/2001-TC 19-Oct-2004
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/17/2001-TC 19-Oct-2004
      PR29000438 Mahatma Gandhi Rural Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/62/2003-TC
      PR29000637 MRDS ITC, Sri Jayalakshmi Textiles Premises, Gharehatti, Chitradurga Electrician (NSQF) DGET-6/10/89/07 30-DEC-2008
            DGET-6/10/89/07-TC 26-JUN-2008
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/89/07-TC 24-AUG-2007
      PR29000720 Sri Brahmi Industrail Training Centre Agasankallu Electrician (NSQF) DGET-6/10/98/2007-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/98/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/98/2007-TC
      PR29000831 Hi-Tech ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/52/2007- TC
      PR29000904 Nehru ITC, Near Prabhat Talkies Electrician (NSQF) DGET-6/10/52/2007-TC date 08-Jan-2008
            DGET-6/10/52/2007-TC date 26-Jun-2008
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/52/2007 TC date 27/Nov/2009
            DGET-6/10/52/2007-TC date 26-Jun-2008
      PR29000909 Sri M. Vishveshwaraiah ITC, Chitradurga Distt. Electrician (NSQF) DGET-6/10/82/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/82/2007-TC
      PR29001000 SIR M Vishweshwaraiah ITI, Turuvanur Electrician (NSQF) DGET-6/10/82/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/82/2007-TC
      PR29001013 Sri Mylaralingeshwara Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/51/2008-TC
      PR29001027 Sri Nuthan ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/19/09-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/19/09-TC
      PR29001134 DVS ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/167/2009
            DGET-6/10/167/2009-TC
      PR29001294 Mountain View Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/56/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/56/2011-TC
      PR29001558 Taralabalu Pvt ITI Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
      PU29000763 Chethana Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/141/2008-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/141/2008-TC 
      PU29001061 Sri Mathrushree ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/225/2008-TC 
            DGET-6/10/225/2008-TC 30-DEC-2008
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/225/2008-TC 30-DEC-2008
  Hiriyur Govt GU29000945 Govt. ITI Hiriyur Electrician (NSQF) DGET-6/10/16/2011-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/16/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/16/2011-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/16/2011-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/16/2011-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/16/2011-TC
    Private  PR29000040 S.L.V Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/68/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/68/2011-TC
      PR29000758 Bharatha Rular ITC, Beside Vani Sakkane 1st Grade College Nandana Farm, Electrician (NSQF) DGET-6/10/73/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/73/2008-TC
      PR29000829 Darshan ITC Electrician (NSQF) DGET/6/10/93/2010-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/6/10/93/2010-TC
            DGET/6/10/93/2010-TC 26/08/2010
          Fitter (NSQF) DGET/6/10/93/2010-TC
      PR29001178 S.S. ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/46/2009-TC
  Holalkere Govt GU29001529 Govt. ITI, Holalkere Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
    Private  PR29000609 Shri Raghavendra Private Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6/10/131/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/131/2004-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/131/2004-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/131/2004-TC
      PR29000705 Sri Sevelal ITC, Near Vasavi Mohal CB Road, Holalkere Town Electrician (NSQF) DGET-6/10/90/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/90/2007-TC
      PR29001029 Shramageevi ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/6/2009-TC 28-AUG-2009
      PR29001044 Sri Jagadguru Revana Siddeshwara Swamy ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/201/2008-TC 11-NOV-2008
            DGET-6/10/201/2008-TC 30-APR-2010
      PR29001050 Sri Nuthana ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/216/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/216/2008-TC
      PU29000526 SRI DEVARAJ URS I T I,HOLALKERE Electrician (NSQF) DGET 6/10/70/2004-TC 27-JAAN-2009
            DGET 6/10/70/2004-TC 28-dec-2008
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/70/2004-TC 12-JAN-2006
            DGET 6/10/70/2004-TC 29-JUN-2004
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/70/2004-TC
            DGET 6/10/70/2004-TC 12-JAN-2006
  Hosdurga Govt GU29001516 GOVT ITI HOSADURGA Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000037 Sri Veeranjaneyal ITC,Srirampura Hosadurga Electrician (NSQF) DGET-06/10/76/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/76/2008-TC
      PR29000966 G. Basappa ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/17/09-TC 06-DEC-2012
            DGET-6/10/17/09-TC 24-JUN-2009
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/17/09-TC 06-DEC-2012
            DGET-6/10/17/09-TC 24-JUN-2009
      PR29001046 S.Ramaiah ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/230/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/230/2008-TC
      PR29001358 Snehajeevi Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/63/2012-TC(NeW Pvt)
      PU29000689 Sri Lakshmi Narasimha Swamy ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/122/2008-TC 19/8/2008
            DGET-6/10/122/2008-TC 24/6/2009
      PU29000881 S.L.T. I.T.C. HOSADURGA Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/56/2008-TC
  Molakalmuru Govt GR29001429 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE HANAGAL Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
    Private  PR29000579 M.S Rahmania ITC Electrician (NSQF) DGET-12/1/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2012-TC
      PR29000767 D K Industrial Training Centre, RAMPURA Electrician (NSQF) DGET 6/10/61/2008-TC 
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/61/2008-TC 
      PR29000804 SRI BASAVESHWARA INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE RAMPURA, MOLAKALMURU TQ, Electrician (NSQF) DGET-6/10/115/2009-TC 
            DGET-6/10/115/2009-TC 6/6/2010
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/115/2009-TC 6/6/2010
      PR29000860 S.R.S ITC Electrician (NSQF) DGET- 6/10/7/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/7/2009-TC
      PR29001008 S.P.S.R. Industrial Training Centre Rampura Electrician (NSQF) DGET-6/10/36/2000-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/36/2000-TC
      PR29001068 SGM INDUSTRIAL TRAINING CENTER RAMPURA Electrician (NSQF) DGET-6/10/56/2010-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/56/2010-TC
      PR29001205 National minorities Industrial Training Institute Molakalmur Electrician (NSQF) DGET-6/10/27/2007-TC
      PR29001247 Sri PurnaMuthappa Smaraka Rural ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/62/2010-TC
      PU29000759 Hindustan Minorities ITC Electrician (NSQF) 6/10/150/2008-TC
          Fitter (NSQF) 6/10/150/2008-TC
DAVANGERE Channagiri GIA PR29000190 TMAEs Maharudraswamy Industrail Training Centre Chennagiri Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/43/87-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/45/1987-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/43/1987-TC
    Govt GR29000368 GOVT ITI CHANNAGIRI Electrician (NSQF) DGET-6/10/103/2004-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/103/2004-TC 
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/103/2004-TC 
    Private  PR29000026 Usmaniya Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6/10/12/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/12/2003-TC
      PR29000339 Shri Krishna Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6/10/39/2001-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/39/2001-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/39/2001-TC
      PR29000872 Sri Raghavendra ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/18/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/18/2009-TC
      PR29000950 S.K.E.S. Industrial Training Centre, Santhebennur Electrician (NSQF) DGET-6/10/17/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/17/2004-TC
      PR29001010 Sri Laxmiranganatha Institute of Technical ITC Electrician (NSQF) DGET -6/1040/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET -6/1040/2008-TC
      PR29001053 Jnana Gangothri Industrial Training Centre Channagriri Electrician (NSQF) DGET-6/10/36/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/36/2008-TC
      PR29001054 Jnanadeepa ITC Electrician (NSQF) DGET-06/10/67/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/67/2009-TC
      PR29001131 Sri Kolkar Dasappa Memorial ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/161/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/161/2009-TC
  Davanagere GIA PR29000156 Smt Annapornamma N.H. Shankarappa ITC Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/46/1989-TC 
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/46/1989-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/46/1989-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/46/1989-TC 
      PR29000205 Sri Renukamba Rural Industrial Training Institute, Kukkuwada Electrician (NSQF) DGET-6/10/4/91-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/4/91-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/4/91-TC 
      PR29000341 R V V S Industrial Training Centre Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/11/96 -TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/11/96 -TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/11/96 -TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/11/96 -TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/11/96 -TC
    Govt GR29001434 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KODAGANUR Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
      GR29001439 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE MAYAKONDA Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
      GU29000048 Govt Industrial Training Institute Davanagere Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGE&T-6/10/49/2000-TC(Govt)
            DGET-6/10/49/COE/2000 -TC
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/10/49/2000-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/49/2000 TC
            DGET-6/10/49/2000-TC(Govt)
            DGET-6/10/49/COE/2000 -TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGE&T-6/10/49/2000-TC(Govt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/49/2000-TC(Govt)
            DGET-6/10/49/COE/2000 -TC
          Machinist (NSQF) DGE&T-6/10/49/2000-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGE&T-6/10/49/2000-TC(Govt)
            DGE&T-6/10/49/COE/2000-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/49/COE/2000 -TC
          Mechanic Machine Tool Maintenance (NSQF) DGET/12/1/2000-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGE&T-6/10/49/2000-TC(Govt)
          Sheet Metal Worker (NSQF) DGET-6/10/49/COE/2000 -TC
          Turner (NSQF) DGE&T-6/10/49/2000-TC
          Welder (NSQF) DGE&T-6/10/49/2000-TC(Govt)
    Private  PR29000879 Sri Nandhini Industrial Training Centre Alur Electrician (NSQF) DGET-6/10/21/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/21/2008-TC
      PR29000897 Sri Laxmi Ranganatha Industrail Training Centre Bada Electrician (NSQF) DGET-6/10/6/08-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/6/08-TC
      PR29001024 Smt Halama Malikarjunappa Memorial Rural ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/96/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/96/2008-TC
      PR29001118 H Parameshwarappa Memeorial ITI, Shyagale, Electrician (NSQF) DGET-6/10/113/2020-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/113/2020-TC 
      PR29001127 Sri Mruthyunjaya ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/122/2009 - TC 
      PU29000642 Mallikarjuna Industrial Training Centre P.B Road Electrician (NSQF) DGE&T-6/10/56/2006-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGE&T-6/10/56/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGE&T-6/10/56/2006-TC
          Mechanic Auto Electrical and Electronics (NSQF) DGE&T-6/10/56/2006-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGE&T-6/10/56/2006-TC
      PU29000796 Millath Industrail Training Centre Basha nagar Electrician (NSQF) DGET-6/10/58/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/58/2008-TC
      PU29001116 Chamundeshwari ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/107/2010-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/107/2010-TC
  Harihar GIA PU29000240 ABSSK SAMAJ Khoday 'C' Venkusa ITC Harihar Electrician (NSQF) DGET 6/10/21/93- TC
            DGET/6/10/21/93-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/21/93 -TC 
            DGET 6/10/21/93 -TC (MR&TV TO EM)
            DGET 6/10/21/93- TC( MR&TV TO EM)
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/21/93 -TC
            DGET 6/10/21/93-TC
    Govt GU29001488 Govt ITI, Harihara Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
    Private  PR29000674 Sri Nandeeshwara Industrial Training Centre Nandigudi Harihara Talik Electrician (NSQF) DGET-6/10/24/2008-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/24/2008-TC 
      PR29000839 Sakri Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6/10/27/2008-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/27/2008-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/27/2008-TC 
      PR29001059 Sri K.M.V ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/152/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/152/2009-TC
      PR29001099 Sri Tungabhadra ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/236/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/236/2008-TC
      PR29001220 SBK ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/99/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/99/2009-TC
  Honnali Govt GR29001547 GOVERNMENT ITI SURAGONDANAKOPPA Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
      GU29001431 Govt.I T I Honnali Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC  
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC  
    Private  PR29000167 RTPI Pvt. ITI (Shifting from Chamarajapet,Bangalore-18) Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET/6/8/36/86-TC
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET/6/8/36/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/6/8/36/86-TC
          Fitter (NSQF) DGET/6/8/36/86-TC
      PR29000448 Smt Gangamma & Sri Veerabhadra Shastry ITC Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/49/2003-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/49/2003-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/49/2003-TC 
      PR29001060 Halaswamy Rural ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/169/2009-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/169/2009-TC 
      PR29001336 Sri Siddeshwara Private ITI, Electrician (NSQF) DGET-6/10/1/2012-TC
      PU29000843 Sri Kaginele Mahasamstana Kanaka Guru Peeta ITC Electrician (NSQF) DGT-6/10/183/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/183/2008-TC
  Jagalur Govt GR29000803 Govt. ITI, Jagalur Dress Making (NSQF) DGET-6/10/26/2011-TC-
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/26/2011-TC-
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/26/2011-TC-
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/26/2011-TC-
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/26/2011-TC-
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/26/2011-TC-
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/26/2011-TC-
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/26/2011-TC-
          Turner (NSQF) DGET-6/10/26/2011-TC-
    Private  PR29000875 Sri Sharana Basaveshwara Grameena ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/130/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/130/2008-TC
      PR29001296 Trinity Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/69/2011-TC 
      PR29001313 Sri Vishwa Guru ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/127/1/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/127/1/2008-TC
KOLAR Bangarapet GIA PR29000118 Kengal Hanumantaiah Industrial Training Centre Bethamangala Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/10/85-TC DT:12-JAN-2006
            DGET-6/8/10/85-TC DT:18-JUL-1996
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/10/85-TC DT:16-OCT-1990
            DGET-6/8/10/85-TC DT:7-MAY-1993
          Welder (NSQF) DGET-6/8/10/85-TC DT :4-JAN-1988
    Private  PR29001401 Chaithanya Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGT-12/1/2015-TC
DGT-12/1/2016-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2015-TC
DGT-12/1/2016-TC
            DGT-12/1/2015-TC
DGT-12/1/2016-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2015 TC
DGT-12/1/2016 TC
            DGT-12/1/2015-TC
DGT-12/1/2016-TC
          Turner (NSQF) DGT-12/1/2015-TC
DGT-12/1/2016-TC
          Welder (NSQF) DGT-12/1/2015-TC
DGT-12/1/2016-TC
      PU29001226 Deccan ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/65/2010-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/65/2010-TC
  Kolar GIA PR29000221 Jyothi ITC Harativilllage Bhatrahalli Gate Electrician (NSQF) DGET-6/10/11/95-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/11/95-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/11/95-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/11/95-TC
      PU29000136 Kolar Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6(8)(28)88 TC
          Fitter (NSQF) DGET-6(8)(28)88 TC
          Welder (NSQF) DGET-6(8)(28)88 TC
    PRIVATE PR29000844 VNR ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/94/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET6/10/94/2009-TC
            DGET-6/10/94/2009-TC
    Govt GU29000215 Govt ,ITI for Women Antharagange Rd.Kolar Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET- 6/10/46/2006-TC Dated  :02/02/2007
          Electrician (NSQF) DGET- 6/10/46/2006-TC Dated  :02/02/2007
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/46/2006-TC Dated  :02/02/2007
    Private  PR29001082 Hemadri Industrial Training Centre Aralhalli Post Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET- 6/10/119/2008-TC 21- Mar-2008
          Electrician (NSQF) DGET- 6/10/119/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/119/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/119/2008-TC
            DGET- 6/10/119/2008-TC 21- Mar-2008
      PR29001113 DE-SALES ITI Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/50/2009-TC 24-JUN-2009
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/50/2009-TC 27- JUL - 2012
            DGET-6/10/50/2009-TC 27/07/2009
          Sewing Technology (NSQF) DEGT-6/10/50/2009-TC 27-JUL-2009
      PR29001158 DGMP ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/52/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/52/2009-TC
            DGET-6/19/52/2009-TC
      PR29001244 Hemanth Rural ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/68/2010-TC. 26/08/2010
            DGET-6/10/68/2010-TC. 26-08-2010
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/68/2010-TC. 26-08-2010
            DGET-6/10/68/2010-TC. 26-Aug-2010
      PR29001284 Sri Venkateshwara Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGE&T-12/1/2010-TC
            DGET-06/10/22/2008-TC
      PR29001400 Brilliant Rural Iti Electrician (NSQF) DGET-6/10/04/2015-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/04/2015-TC
      PU29000072 Sri Manjunatha ITI Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
            DGT-6/8/10/87-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Welder (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
            DGT-6/8/10/87-TC
      PU29000127 AECS Pavan Industrail Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/8/39/87 TC 27-jan-1989
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/39/87 TC 26-Aug-2010
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/39/87 TC-12/15-feb-1988
          Turner (NSQF) DGET-6/8/39/87 TC DT.11.jun.2009
            DGET-6/8/39/87 TC DT.30.jun.2011
          Welder (NSQF) DGET-6/8/39/87 TC-12/15-feb-1988
  Kolar Gold Field GIA PR29000096 Noorie Industrial Training Centre Andersopet Electrician (NSQF) DGET-6/8/39/-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/36/81-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/36/81-TC
      PR29000179 Hilal Industrial Training Institute Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/4/85-TC 29-OCT-1986
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/4/85-TC 29-OCT-1986
          Welder (NSQF) DGET-6/8/4/85-TC 29-OCT-1986
    PRIVATE PR29000096 Noorie Industrial Training Centre Andersopet Fitter (NSQF) DGET-6/8/36/81-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/36/81-TC
      PR29000171 Don Bosco Private ITI, Kolar Fitter (NSQF) DGET-12/1/2016-TC 23-09-2016
    Govt GU29000015 Govt, ITI, BEML Nagar KGF, 563115 Carpenter (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Foundryman (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Mechanic Machine Tool Maintenance (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Sheet Metal Worker (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Tool & Die Maker  (Press Tools, Jigs & Fixtures) (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/69/2006-TC
    Private  PR29000171 Don Bosco Private ITI, Kolar Electrician (NSQF) DGET-12/1/2016-TC 23-09-2016
            DGET-12/1/2016-TC 23-09-2016
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2016-TC 23-09-2016
          Welder (NSQF) DGET-12/1/2016-TC 23-09-2016
      PR29000269 Alma Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/14/1993-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/14/1993-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/14/1993-TC
      PR29000606 Dr. BR Ambedkar Memorial ITI Fitter (NSQF) 6/10/48/2004-TC
            6/10/48/2004-TC 20-03-2007
          Turner (NSQF) 6/10/48/2004-TC
          Welder (NSQF) 6/10/48/2004-TC
  Malur Govt GU29001534 GOVT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE MALUR Electrician (NSQF) DGE-12/1/2018-TC 10-AUG-2018
            DGT-12/1/2018-TC 10-Aug-2018
          Fitter (NSQF) DGE-12/1/2018-TC 10-AUG-2018
            DGT-12/1/2018-TC 10-Aug-2018
    Private  PR29001078 Taranga ITC Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/48/2009-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/48/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/48/2009-TC
      PR29001114 Rakshitha ITC Malur Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/11/12/1999-TC 21/8/2009
            DGET-6/11/12/1999-TC 24/06/2009
          Fitter (NSQF) DGET-6/11/12/1999- TC 24/6/2009
            DGET-6/11/12/1999-TC 24-6-2009
      PR29001397 VSR Private iti, Malur Electrician (NSQF) DGET-6/10/5/2014-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/5/2014-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/5/2014-TC
      PR29001418 KVN Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/5/2016-TC
            DGT-12/1/2016-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/5/2016-TC
  Mulbagal GIA PR29000161 Maruthi Institute of Technology of Crafts Mulabagilu Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Machinist (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Turner (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Welder (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
    Govt GR29000157 Govt ITI Devarayasamudra Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6(8)(5)/86-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6(8)(5)/86-TC
            DGET-6(8)(5)/86-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6(8)(5)/86-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6(8)(5)/86-TC
          Sheet Metal Worker (NSQF) DGET-6(8)(5)/86-TC
          Turner (NSQF) DGET-6(8)(5)/86-TC
          Welder (NSQF) DGET-6(8)(5)/86-TC
      GU29000916 Govt. ITI, Mulbagal Electrician (NSQF) DGET-6/10/126/2010-TC 28/06/2012
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/126/2010-TC 18/03/2011
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/126/2010-TC 18/03/2011
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/126/2010-TC 18/03/2011
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/126/2010-TC 18/03/2011
          Turner (NSQF) DGET-6/10/126/2010-TC 28/06/2012
    Private  PU29000586 MVM TAKSHASHILA ITC VARANASI TCPALYA POST BANGALORE Fitter (NSQF) DGET-6/10/119/2004-TC
  Srinivaspur Govt GR29001500 GOVT. ITI DALASANUR Electrician (NSQF) DGT - /12/1/2018-TC (PART-1)
            DGT -/12 /1 /2018 TC (PART-1)
          Fitter (NSQF) DGT - /12 /1 /2018 TC (PART-1)
            DGT - /12 /1/2018-TC (PART-1)
      GR29001502 GOVT. ITI RONNUR CROSS Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC Dated : 11 OCT 2018
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC Dated : 11 OCT 2018
    Private  PR29000596 Bhagvan Budha ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/47/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/47/2004-TC
      PR29000964 Bhavana ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/139/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/139/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/139/2008-TC
      PR29001035 Shathashrunga ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/96/2009-TC
            DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/96/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/96/2009-TC
            DGT-12/1/2018-TC
      PR29001159 Balaji ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/51/2009-TC DT : 30/04/2010
RAMANAGARA Channapatna GIA PR29000139 Hombegowda Industrail Training Centre, Kengal Electrician (NSQF) DGET:6/8/36/88-TC
            DGET-6/8/36/88-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET:6/8/36/88-TC
          Fitter (NSQF) DGET:6/8/36/88-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET:6/8/36/88-TC
          Welder (NSQF) DGET:6/8/36/88-TC
    Govt GU29001426 Govt. Industrial Training Institute Channapatna Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC..
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC..
    Private  PR29000194 SLNM Industrial Training Centre Cannapatna Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/64/04-TC 
      PR29000195 Globe I.T.C., Obalappa Garden, Bangalore. Draughtsman (Civil) (NSQF) DGET-6/8/26/88-TC
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/26/-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/26/88-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/98-TC
            DGET-6/8/26 -TC 
      PR29000643 Sarvajanika ITC, Channapattana Sheet Metal Worker (NSQF) DGET-6/10/82/2007-TC
            DGET-6/10/83/2007-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/83/2007-TC
      PR29001073 Vishweshwaraiah ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/3/2009-TC
            DGET-6/10/3/2009-TC 24-Jun-2009
            DGET-6/10/3/2009-TC 28-Jan-10
            DGET-6/10/3/2009-TC
      PR29001352 Sri Raghavendra Private ITI Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET 6/10/20/2012-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET 6/10/20/2012-TC
          Mechanic Machine Tool Maintenance (NSQF) DGET 6/10/20/2012-TC
  Kanakapura GIA PR29000219 Sri Mahalingeswara Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/4/12/2015-TC
            DGET NO.6/10/2/94-TC 07-OCT-1994
          Fitter (NSQF) (DGET-6/10/2/94-TC 29-jan-1997)
            DGET 06/10/2/94 TC 27/JUNE/2000
          Sewing Technology (NSQF) (DGET-6/10/2/94-TC 07-OCT-1994)
          Turner (NSQF) (DGET-6/10/2/94-TC 29-jan-1997)
    Govt GR29000149 Govt. ITI, Kanakapura Electrician (NSQF) DGET-6/6/8/1988-TC
            DGET-6/8/15/87-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/6/8/1988-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/6/8/1988-TC
            DGET-6/8/15/87-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/6/8/1988-TC
      GR29000792 Govt. ITI, Harohalli Electrician (NSQF) DGET-6/10/125/2010-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/125/2010-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/125/2010-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/125/2010-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/125/2010-TC
      GR29001545 GOVERNMENT ITI DODDALAHALLI Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC(PART-1) 10-AUG-2018
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC(PART-1) 10-AUG-2018
    Private  PR29000337 Shivayogi Muneshwara Swamy ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/28/2000-TC 
            DGET-6/10/28/2000-Tc 07th Nov 2000
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/28/2000-Tc 07th Nov 2000
      PR29000614 Sri S. Kariyappa Industrial Training Centre Seethanoor Fitter (NSQF) DGET-6/10/68/2003-TC
      PR29000877 Vivekananda Indutraial Training Centre Harohalli Electrician (NSQF) DGET-6/10/04/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/04/2009-TC
  Magadi GIA PR29000382 Sri Maruthi Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/34/2000-TC , wef 2000 Date 12-01-2006
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/34/2000-TC , wef 2000 Date 12-01-2006
    Govt GR29000938 Govt. ITI, Magadi Dress Making (NSQF) DGET-6/10/127/2010-TC 13-10-2010
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/127/2010-TC 13-10-2010
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/127/2010-TC 13-10-2010
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/127/2010-TC 13-10-2010
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/127/2010-TC 13-10-2010
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/127/2010-TC 13-10-2010
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/127/2010-TC 13-10-2010
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/127/2010-TC 13-10-2010
          Turner (NSQF) DGET-6/10/127/2010-TC 13-10-2010
    Private  PR29000692 Sree Siddaganga Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/27/2006-TC(Pvt) 30.06.2006
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/27/2006-TC(Pvt) 30.06.2006
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/27/2006-TC(Pvt) 30.06.2006
            DGET-6/10/31/2007-TC(Pvt) 25-05-2007
      PR29000930 SRI LAKSHMI VENKATESHWARA PVT ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/31/2007 - TC
          Fitter (NSQF) DGE&T 6/10/47/2011-TC
            DGET - 6/10/31/2007-TC
      PR29000931 SRI GNANA JYOTHI PVT ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/47/2011-TC 18-AUG-2011
      PR29001197 Sri rama ITI Satanur Fitter (NSQF) DGET-6/10/12/2009:TC
            DGET-6/10/12/2009-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/12/2009-TC
      PR29001310 Kayaka Private ITI Fitter (NSQF) DGET6/10/42/2011-TC
            DGET-6/10/42/2011-TC
  Ramanagara GIA PR29000286 Jame-Ul-Uloom Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGET 6/10/8/96/TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET 6/10/8/1996 -TC
            DGET 6/10/8/1996/TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET 6/10/8/96/TC
            DGET/6/10/8/96/TC
    Govt GR29000752 Govt. ITI Ramanagara Electrician (NSQF) DGET-6/10/17/2011-TC .DT.28/06/2012.
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12/01/2018-TC .
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/17/2011-TC .DT.28/06/2012.
          Tool & Die Maker  (Press Tools, Jigs & Fixtures) (NSQF) DGET-12/01/2018-TC .
          Turner (NSQF) DGET-6/10/17/2011-TC .DT.28/06/2012.
    Private  PR29000407 Sri Shivayogi Muneshwara ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/25/2004.TC
      PR29000765 Vivek ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/128/2010-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/128/2010-TC
      PR29001072 Vivekananda ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/4/2009-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/4/2009-TC
      PU29000703 Venkateshwara ITC, B.M. Road Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/4/2007-TC
            DGET 6/10/4/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/4/2007-TC
            DGET 6/10/4/2008-TC
SHIVAMOGGA Bhadravathi GIA PR29000334 TMAE Society Industrial Training Centre Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/8/20/1988-TC 
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/20/1988-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/20/1988-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/20/1988-TC 
          Welder (NSQF) DGET-6/8/20/1988-TC 
    Govt GR29000046 Govt. ITI, Kavalagundi, Badravathi Carpenter (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Foundryman (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Turner (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
          Welder (NSQF) DGET-6/10/135/2010-TC 
      GR29001430 Govt Industrial Training Institute Holehonnur Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000238 Vidya Sagar Pvt.ITI (Shifting case Vidya Sagar Tech. Institute, Bangalore) Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/13/93 -TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/13/93 -TC
      PR29000486 Sri Madvacharya ITC Holehonnur Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/7/04-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/7/04-TC 
      PR29000898 D.H.S Industrail Training Centre Bhadravati Electrician (NSQF) DGET-6/10/10/2008-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/10/2008-TC 
      PR29001249 Don Bosco ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/47/2010-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/47/2010-TC 
      PU29000687 Sri Rama Industrial Tranining Centre Hutta Colony Electrician (NSQF) DGET -6/10/13/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET -6/10/13/2007-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET -6/10/13/2007-TC
  Hosanagara Govt GR29001454 GOVT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, RIPPONPETE Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 10-08-2018
            DGT-12/1/2018-TC 10-Aug-2018
          Fitter (NSQF) DGET_12/1/2018-TC
            DGET-12/1/2018-TC
    Private  PR29000893 Shramika ITC, Shimoga Road, Hosangar Electrician (NSQF) DGET-6/10/57/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/57/2007-TC
  Sagar Govt GR29001433 Govt. Industrial Training Institute, Kargal Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
      GR29001441 Govt. ITI, Sagar Dress Making (NSQF) DGT-6/10/14/2018-TC 
          Electrician (NSQF) DGT-6/10/14/2018-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-6/10/14/2018-TC 
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/14/2018-TC 
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGT-6/10/14/2018-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-6/10/14/2018-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) DGT-6/10/14/2018-TC 
          Welder (NSQF) DGT-6/10/14/2018-TC 
    Private  PR29000006 SUMUKA INDUSTRIAL TRAINING CENTRE ANANDAPURAM Electrician (NSQF) DGET-6/10/17/99-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/17/99-TC
      PR29000593 Navodaya ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/80/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/80/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/80/2004-TC
          Mechanic Consumer Electronics Appliances (NSQF) DGET-6/10/80/2004-TC
      PR29000625 TSSK Industrail Training Centre B.H Road Talaguppa Sagar TQ Electrician (NSQF) DGET-6/10/25/2006-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/25/06-TC
      PR29001373 Manyatha ITI Sagar Dress Making (NSQF) DGET-6/10/65/2012-TC
      PU29000001 Varada ITC Electrician (NSQF) DGET 6/10/35/2008 - TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/35/2008 - TC
  Shikaripura GIA PR29000152 Sri. Akkamahadevi ITC for Women Dress Making (NSQF) DGET 6/8/22-1987TC 
          Secretarial Practice (English) (NSQF) DGET 6/8/22-1987TC 
      PR29000227 S J P Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6/10/9/1993-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/9/1993-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/9/1993-TC 
      PR29000326 Shree Channamallikarjuna Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/20/2000-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/20/2000-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/20/2000-TC
    Govt GU29000760 GOVERNMENT ITI Shikaripura Electrician (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
            DGET-6/10/138/2009-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/138/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
            DGET-6/10/138/2009-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/138/2009-TC
          Welder (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
    Private  PR29000007 Sri Marula Siddeshwara Industrial Training Centre Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/18/2002-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/18/2002-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/18/2002-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/18/2002-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/18/2002-TC
      PR29000632 Sri Nandishwara Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/17/2003-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/17/2003-TC 
      PR29000970 Adamya ITC Electrician (NSQF) DGET-12/1/2010
            DGET-6/10/239/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2010
            DGET-6/10/239/2008-TC
      PR29001388 S.S Private Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET 6/10/1/2013-TC Dt.01.07.2013
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/1/2013-TC Dt.01.07.2013
  Shivamogga GIA PR29000090 T M A E S Industrial Training Centre Draughtsman (Civil) (NSQF) DGET- 6/8/30/1986-TC 
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET- 6/8/30/1986-TC 
          Electrician (NSQF) DGET- 6/8/30/1986-TC 
          Fitter (NSQF) DGET- 6/8/30/1986-TC 
          Welder (NSQF) DGET- 6/8/30/1986-TC 
      PR29000251 Sri Jagadguru Panchacharya ITC Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/10/95-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/10/95-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/10/95-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/10/95-TC
          Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) DGET-6/10/10/95-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/10/95-TC
    Govt GR29000122 Govt ITI for Women Shimogga Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGT-12/01/2018-TC
            DGT-12/01/2018-TC 20-07-2018
          Electrician (NSQF) DGT-12/01/1986-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12-01-2018-TC 
          Fitter (NSQF)
DGT-12/01/1986-TC
          Instrument Mechanic (NSQF) DGT-12/01/2018-TC
            DGT-12/01/2018-TC 20-07-2018
    Private  PR29000002 Ananya Rural ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/186/2008-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/186/2008-TC 
      PR29000501 Sathya Sai ITC malavagoppa shimogga Electrician (NSQF) DGET- 6/10/62/2004-TC 
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/62/2004-TC 
      PR29000544 Rama Krishna ITC Gopala Gowda Ext. Shimoga Electrician (NSQF) DGET-6/10/40/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/40/2004-TC
      PR29000592 Jagadguru Dharukacharya ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/35/2004-TC 
            DGET-6/10/35/2004-TC 28-june -2004
      PR29001011 Bharthi Industrial Training Centre Pampanagar Electrician (NSQF) DGET-6/10/59/2008-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/59/2008-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/59/2008-TC 
          Turner (NSQF) DGET-6/10/59/2008-TC 
      PR29001228 Sri Vinayaka ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/06/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/06/2011-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/06/2011-TC
      PU29000678 Sri Siddartha Industrail Training Centre B.H Raod Vidyanagar Electrician (NSQF) DGET 6/10/11-2008-TC 
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/11-2008-TC 
          Welder (NSQF) DGET 6/10/11-2008-TC 
      PU29001094 Trinity ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/13/2009-TC 
  Soraba Govt GR29000989 Govt. ITI, Soraba Electrician (NSQF) DGET-6/10/79/2011-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/79/2011-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/79/2011-TC 
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/79/2011-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/79/2011-TC 
    Private  PR29000550 Sumukha Industrial Training Centre, Anavatti Electrician (NSQF) DGET-6/10/34/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/34/2004-TC
      PR29000667 Sahyadri Rural ITC, Anavatti, soraba Tq. Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/68/2007-TC 
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/68/2007-TC 
      PR29000743 Gnanagangothri ITI, Soraba Electrician (NSQF) DGET-6/10/8/2006-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/8/2006-TC
  Thirthahalli Govt GR29000799 Govt. ITI (W) THIRTHAHALLI Dress Making (NSQF) DGET-6/10/136/2010-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/136/2010-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/136/2010-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/136/2010-TC
          INTERIOR DESIGN & DECORATION (NSQF) DGET-6/10/136/2010-TC
          Mechanic Consumer Electronics Appliances (NSQF) DGET-6/10/136/2010-TC
    Private  PR29001289 Sri Sharadamaba Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/54/2011-TC
TUMAKURU Chiknayakanahalli Govt GR29001522 GOVT ITI BORANAKANIVE Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000683 Sri Yoginarayana Industrial Training Centre Huliyar Electrician (NSQF) DGET6/10/41/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET6/10/41/2008-TC
      PR29000688 Mallikarjuna Industrial Training Centre C.N Halli Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/9/2006-TC
          Fitter (NSQF) (DGET-6/10/9/2006-TC 
            DGET-6/10/9/2006-TC
      PR29001132 S.R.S ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/155/2009- TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/155/2009- TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/155/2009- TC
      PR29001233 SLN ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/109/2010-TC
      PR29001246 Kuvempu ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/103/2010-TC 
  Gubbi Govt GR29001428 Govt Industrial Training Institute Gubbi Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 17
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 17
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 17
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 17
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGT-12/1/2018-TC 17
    Private  PR29000488 Tejas Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/19/2003-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/19/2003-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/19/2003-TC 
      PR29000932 SRUJANA ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/112/2009-TC
      PR29001291 BVS Private ITI Electrician (NSQF) DGET 6/10/73/2011-TC
  Koratagere Govt GR29001513 GOVT ITI Koratagere Electrician (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
          Welder (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
    Private  PR29000168 Srinivasa Industrial Training Centre Bangarpet Fitter (NSQF) DGET-6/8/9/1985-TC
          Welder (NSQF) DGET-12/1/2018-TC
      PR29000232 Sri Ramalinga Chandra Chowdeswari Shubodaya I.T.C. Private Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/18/1993-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/18/1993-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/18/1993-TC
      PR29000851 prarthana iti Electrician (NSQF) DGET-6/10/106/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/106/2009-TC
      PR29001290 Siddeshwara Private ITI Fitter (NSQF) DGET-6/10/63/2011-TC (NEW Pvt.) 18.08.2011
      PR29001343 Sri Siddaganga Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/37/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/37/2012-TC
  Kunigal GIA PR29000338 Venketswara ITC Haliyurdurga Kamigal Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/25/99-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/25/99-TC
      PU29000321 Sir M Vishweshwaraiah ITI, kunigal Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/28/98-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/28/98-TC 
    Govt GR29000948 Govt. ITI, Kunigal Dress Making (NSQF) DGET12/1/2018-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/49/2012-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/49/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/49/2012-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/49/2012-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET12/1/2018-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET12/1/2018-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/49/2012-TC
          Turner (NSQF) DGET12/1/2018-TC
  Madhugiri GIA PR29000189 Lal Bahadur ITi Madhugiri Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/52/1987-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/52/1987-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/52/1987-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/52/1987-TC
    Govt GU29001437 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE MADHUGIRI Electrician (NSQF) DGET-12/01/2018-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-12/01/2018-TC 
    Private  PR29000013 Sri T.V. Venkataswamy Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/4/2004-TC 
          Turner (NSQF) DGET-6/10/4/2004-TC 
      PR29000558 Sri Basaveshwara Rural ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/194/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/194/2008-TC
      PR29000666 Oxfam Industrial Training Centre Madhugiri Taluk Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/34/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/34/2006-TC
      PR29000850 Mount View ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/110/2009-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/110/2009-TC 
      PR29001067 Narendra ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/63/2010-TC
      PR29001173 Nisarga ITC Fitter (NSQF) DGET-06/10/61/2008
            DGET-06/10/61/2009-TC
      PR29001193 Sri Kalikamba Vishwakarma Rural ITC, Electrician (NSQF) DGET-6/10/120/2010-tc
      PR29001316 Sri B.N. Shankaraiah Smaraka Private ITI, Electrician (NSQF) DGET-6/10/8/2012-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/8/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/8/2012-TC
  Pavagada Govt GR29000389 Govt. Industrial training institute Pavagada Electrician (NSQF) DGET-6/10/96/2003-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/96/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/96/2003-TC
    Private  PR29000513 Hi Tech Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET 6/10/51/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/51/2003-TC
      PR29000871 Sri Vishweshwaraiah ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/26/2009 TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/26/2009 TC
      PR29001155 Sri Bhagawan Sai ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/64/2010-TC
            DGET-6/10/64/2011-TC
      PR29001161 Pragathi ITC Electrician (NSQF) DGET-06/10/60/2009- TC
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/60/2009- TC
      PR29001172 Bapuji ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/116/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/116/2009-TC
  Sira Govt GR29000319 Govt Industrail Training Institute Sira Electrician (NSQF) DGET-6/10/91/2006-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/91/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/91/2006-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/91/2006-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/91/2006-TC
    Private  PR29000729 Sir M. Vishweshwaraiah ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/62/2009-TC 
      PR29000961 Sri Durga ITC, Banninagara Sira, Distt. Tumkur Electrician (NSQF) DGET 6/8/32/99-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 10/70/2008/-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 10/70/2008/-TC
      PR29001140 Sri Ranga Sai ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/104/2010-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/104/2010-TC 
      PR29001269 Veeranagamma ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/112/2010-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/112/2010-TC 
  Tiptur Govt GR29000226 Govt Industrial Training Institute for Women Tiptur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGT-6/10/4/1997-TC
          Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018/-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2018/-TC
            DGT-6/10/4/1997-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018/-TC
      GU29001494 GOVT I.T.I. HONNAVALLI Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 28-08-2018
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018 TC 28-AUG-2018
            DGT-12/1/2018-TC 28- AUG-2018
    Private  PR29000353 Sir Ranganatha Industrial Training Centre Tiptur Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/33/2000-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/33/2000-TC
      PR29000519 Sri Shadakshara ITC Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/72/03-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/72/03-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/72/03-TC 
      PR29000613 Sri Basaveshwara Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/101/2004-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/101/2004-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/101/2004-TC 
      PR29001160 Shri kadasiddeshwara Math ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/56/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/56/2009-TC
      PU29000302 Hazratn Madar Shah Industrial Training Centre Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET 6/8/32/1999-TC
          Electrician (NSQF) DGET 6/08/32/1999-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/08/32/1999-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/8/32/1999-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET 6/8/32/1999-TC
          Turner (NSQF) DGET 6/8/32/1999-TC
          Welder (NSQF) DGET 6/8/32/1999-TC
      PU29000390 SRI JAGADGURU SIDDAMALLARYA I T C Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/66/2005-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/66/2005-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/66/2005-TC
  Tumakuru GIA PR29000063 CSI Vocational Training Centre Carpenter (NSQF) DGET- 6/8/2/81-TC 
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/2/81-TC Dated 29-10-1986
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12/1/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2012-TC
            DGET-6/8/2/81- TC Dated 28-06-2012
            DGET-6/8/2/81- TC Dated 29-10-1986
            DGET-6/8/2/81-TC Dated 27-09-1989
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/8/2/81-TC 
          Turner (NSQF) DGET-12/1/2007-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/2/81-TC 
          Wireman (NSQF) DGET-6/8/2/81- TC
            DGET-6/8/2/81-TC 
      PR29000140 Sri Shankareshwara Industrail Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/8/25/1987-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/25/1987-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/25/1987-TC 
      PR29000178 Sri Sidhartha Industrial Training Centre Kunigal Electrician (NSQF) DGET-6/8/35/88-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/35/88-TC 
      PR29000187 Vidya Vahini Industrial Training Centre Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/32/1987-TC 
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/32/1987-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/32/1987-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/32/1987-TC 
          Turner (NSQF) DGET-6/8/32/1987-TC 
      PR29000202 Acharya Industrial Training Institute, Belagumba, Tumkur Electronics Mechanic (NSQF) DGT-6/10/6/92-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/6/92-TC
          Turner (NSQF) DGT-6/10/6/92-TC
      PR29000220 Dr. Harshavardhana Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/4/95-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/4/95-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/4/95-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/4/95-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/4/95-TC
      PU29000076 Raghavendra Technical Training Centre Electrician (NSQF) DGET/-6(8)(25)/85-TC
            DGET-6/13/92-TC
            DGET-6/8/24/1987-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/-6(8)(25)/85-TC
          Fitter (NSQF) DGET/6/8/24/1987
            DGET-12/1/1988-TC 
            DGET-6/8/1987-TC 
      PU29000092 H M S Industrial Training Institute Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/25/85-TC 
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/25/85-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/25/85-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/25/85-TC 
          Turner (NSQF) DGET-6/8/25/85-TC 
      PU29000123 Siddhartha ITC Maralur Electrician (NSQF) DGET-6/8/27/1988-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/27/1988-TC 
            DGET-6/8/27/88-TC
            DGET-6/8/27/88-TC 08-FEB-1989
            DGET-T/8/27/88-TC 08-FEB-1989
    Govt GR29000059 Govt Industrial Training Institute Tumkur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGT-6/8/5/1981-TC
          Electrician (NSQF) DGT-6/8/5/1981-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/8/5/1981-TC
          Turner (NSQF) DGT-6/8/5/1981-TC
          Welder (NSQF) DGT-6/8/5/1981-TC
    Private  PR29000457 Sri Divya Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/30/2001-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/30/2001-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/30/2001-TC
      PR29000554 Sir M.V. Vishweswaraiah Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/28/99-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/62/2009-TC
            DGET-6/10/28/99
            DGET-6/10/28/99-TC
      PR29000851 prarthana iti Electrician (NSQF) DGET-6/10/106/2009-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/106/2009-TC
            DGET-6/10/106/2009-TC 
      PR29000883 Sri Devi Industrial Training Centre Maralenahally Electrician (NSQF) DGET-6/10/49/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/49/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/49/2008-TC
      PR29000884 Gnanodaya Industrail Training Centre Rangapura Electrician (NSQF) DGET 6/10/34/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/34/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/34/2008-TC
      PR29001123 Walter Paris Memorial ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/143/2009-TC 
            DGET-6/10/143/2009-TC 30-JUL-2009
      PR29001189 Rathnapuri ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/123/2010-TC
            DGET-6/10/123/2010-TC 13-OCT-2010
      PR29001343 Sri Siddaganga Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/37/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET_6/10/86/2003-TC
      PR29001359 Sri Valmiki Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/44/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/44/2012-TC
      PU29000025 Sree Siddaganga ITC Batawadi, Electrician (NSQF) DGET_6/10/86/2003-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET_6/10/86/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET_6/10/86/2003-TC
          Turner (NSQF) DGET_6/10/86/2003-TC
      PU29000518 Indira Industrial Training Centre Upparahalli Dist. tumkur Electrician (NSQF) DGET-6/10/20/206-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/20/206-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/20/206-TC
      PU29001016 Sri Satya Sai ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/31/2009-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/31/2009-TC 
      PU29001115 Malnad ITC , Electrician (NSQF) DGET-6/10/11/98-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/11/98-TC
  Turuvekere GIA PR29000125 Maruthi Industrial Training Centre Turuvekere Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/25/88-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/25/88-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/25/88-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/25/88-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/25/88-TC
    Govt GR29000016 Govt Industrial Training Institute Ammasandra Electrician (NSQF) DGET-6/8/18/1987-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/18/1987-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/8/18/1987-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/18/1987-TC
      GR29000027 Govt ITI Y.T Road Near Poornima Theather Turuvekere Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGE&T-6/10/53/2006-TC
          Electrician (NSQF) DGE&T-6/10/53/2006-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGE&T-6/10/53/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGE&T-6/10/53/2006-TC
    Private  PR29000962 Jayaprakash Narayan Industrial Training Centre Dhabbeghatta Road Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/48/2008-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/48/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/48/2008-TC

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-07-2022 01:31 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080