ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

DISTRICT TALUKA TYPE OF ITI MIS CODE NAME OF THE ITI Name of the Trades Duration Affiliation Order No
BAGALKOTE Bagalkote Govt GR29001432 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,KALADAGI Electrician (NSQF) 2 Years  DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGT-12/1/2018-TC
      GU29000242 Govt Industrial Training Institute(W) Bagalkot Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/28/2006-TC
              DGET-6/8/14/COE/87-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/14/COE/87-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/28/2006-TC
              DGET-6/8/14/COE/87-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/14/COE/87-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Secretarial Practice (English) (NSQF) 1 year DGET-6/10/28/2006-TC
      GU29000325 Govt. Industrial Training Institute Guledagudda Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/2002-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/2002-TC
    GIA(Aided) PR29000252 Anjuman Industrial Training Institute Bagalkot Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/24/95-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/24/95-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/24/95-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/24/95-TC
          Welder (NSQF) 2 Years DGET-6/10/24/95-TC
      PR29000253 Shri Sidhalingeshwar Industrial Training Institute, Shirur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/6/96-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/6/96-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/6/96-TC 
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/6/96-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/6/96-TC 
      PR29000310 Shri Kalidas Industrail Training Institute Badami Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-6/08/21/1987-TC
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/08/21/1987-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/08/21/1987-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/08/21/1987-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/08/21/1987-TC
              DGET-6/08/21/1987-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/08/21/1987-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/08/21/1987-TC 
      PU29000079 Shrimann Madhwacharya Private Industrial Training Institute, Bagalkot Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/29/87-TC 
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/29/87-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/29/87-TC
              DGET-6/8/29/87-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/29/87-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/29/87-TC
              DGET-6/8/29/87-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/29/87-TC
              DGET-6/8/29/87-TC 
          Mechanic (Tractor) (NSQF) 1 year DGET-6/8/29/87-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/8/29/87-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/8/29/87-TC
          Wireman (NSQF) 2 Years DGET-6/8/29/87-TC 
      PU29000099 Al-Meezan Industrial Training Institute Bagalkot Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 1 year DGET-6/10/42/86-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/86-TC
          Welder (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/86-TC
      PU29000138 Sri Banashankari Rural ITI Banashankari Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/28/87-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/28/87-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/28/87-TC 
          Sewing Technology (NSQF) 2 Years DGET-6/8/28/87-TC 
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/28/87-TC
              DGET-6/8/28/87-TC 
      PU29000212 R.R. Computer Academy Private ITI Bagalkot Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/5/95-TC
              DGET-6/10/5/95-TC 
          Desk Top Publishing Operator (NSQF) 1 year DGET-6/10/5/95-TC
    Private  PR29000038 Sri Veerabadreshwara ITI, Shirur Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/86/2008-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/86/2008-TC 
      PR29000549 Shri Kanchaneshwari Vidya Vardak Samste ITI, Badam Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET -6/10/109/2004-TC
          Desk Top Publishing Operator (NSQF) 1 year DGET -6/10/109/2004-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET -6/10/109/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET -6/10/109/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET -6/10/109/2004-TC
      PR29000594 Shri Chandregouda Patil ITI ,Talagihala Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/37/2005-TC(Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/37/2005-TC(Pvt)
      PR29000615 Sri B.M. Horakeri Indutrial Training Institute Belur Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/3/2005-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/3/2005-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/3/2005-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/3/2005-TC
      PR29000878 Sri Mahakuteshwara Industrial Training Institute, Guledgudda Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/163/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/77/2009-TC
      PR29000888 Sri Rameshwara ITI, Kerur Badami Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2008-TC
      PR29000890 Sri Adishakti Industrail Training Institute Kerur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/39/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/39/2008-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/39/2008-TC
      PR29000908 Sri Kanchaneshwari Rural ITI, Katageri Badami Tq. Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/48/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/48/2007-TC
      PR29001022 Yuvashakthi ITI Guledgudda Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/76/2009-TC 
      PR29001041 Sri Madiwaleshwara Pvt ITI Rampur Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/163/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/77/2009-TC
      PR29001088 Sri Annandaneshwara ITI Belur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/181/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/181/2008-TC
      PR29001102 PET ITI Guledagudda Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/114/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/114/2009-TC 
      PR29001130 Shri Rameshwar ITI Kulageri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/123/2009-TC
      PR29001162 Sri RSHGAS ITI, Badami Electrician (NSQF) 2 Years DGET -6/10/79/2009
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET -6/10/79/2009
      PR29001175 Sri Shrishaila Mallikarjuna ITI, Guledgudda Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/69/2009-TC
      PR29001176 Sri S.C. Antaragonda ITI, Gaddanakeri Cross, Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/103/2009-TC 
              DGET-6/10/88/2009-TC 
      PR29001179 Basavashree ITI Hallur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/89/2009-TC
      PR29001180 Sanmarg Industrial Training Institute Goddankari Cross, Bagalkot Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/33/2008-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/33/2008-TC 
      PR29001209 Sri Devibai SDSS & GA Sanga ITI Bagalkot Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/70/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/70/2009-TC
      PR29001308 Sarva Dharma Private ITI Bewoor Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/37/2011-TC 
      PU29000540 Sri Basaveshwar Vidya Vardhaka Sangh ITI, Bagalkot Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2002-TC
              DGET-6/10/16/2002-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2002-TC
              DGET-6/10/16/2002-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2002-TC 
      PU29000648 Unique Computers Academy ITI Bagalkote Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year  DGET-6/10/52/2005-TC
          Desk Top Publishing Operator (NSQF) 1 year  DGET-6/10/52/2005-TC
      PU29000665 Yashas Industrail Training Institute Sasur Compound, Bagalkot Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/35/2006-TC
      PU29001030 LIMRA Industrial Training Institute Bagalkot Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/11/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/11/2009-TC
              DGET-6/10/11/2009-TC 
      PU29001066 Shri Veerapulikesh ITI Badami Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/132/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/132/2009-TC 
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/132/2009-TC
      PU29001196 Shri Nimishamba Private ITI, Bagalkot Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/25/2011-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/25/2011-TC 
          Welder (NSQF) 1 Year  DGET-6/10/25/2011-TC 
      PU29001559 Hema Verma Sauste Dr. N.P. Patil ITI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
  Bilagi Govt GR29000472 Govt Industrail Training Institute Bilagi Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year  DGET-6/10/97/2006-TC 
               DGT-12/1/2018-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/97/2006-TC 
              DGET-6/10/97/2006-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/97/2006-TC 
              DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/97/2006-TC 
          Turner (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/97/2006-TC
    Private  PR29000459 Shree Shankarappa Channappa Antnaargonda Memorial ITI, Bilagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/35/2002-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/35/2002-TC
              DGET-6/10/40/2002-TC
      PR29001184 Galav Shikshan Samsthe’s ITI Galagali Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/41/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/41/2010-TC
      PR29001307 Sri Ramalingeshwara Private ITI Kundaragi Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/44/2001-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/44/2001-TC
      PU29001353 Shree Kanakadas Private ITI (Koppa RC) Bilagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/472012-TC
      PU29001363 Sir M. Vishweshwaraiah Rural Private ITI Bilagi Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/57/2012-TC
  Hungund Govt GU29001546 GOVT ITI HUNGUND Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PU29000146 Sri Jagadguru Gangadhara Moorusavirmath ITI Iikal Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/8/18/88-TC 
          Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/18/88- TC
              DGET-6/8/34/87- TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/34/87- TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/18/88- TC
              DGET-6/8/34/97- TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/18/88- TC
              DGET-6/8/34/88- TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/18/88-TC 
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/18/88- TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/8/18/88 TC
    Private  PR29000556 Shanmukheshwara Industrial Training Institute Gudur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/74/2005-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/74/2005-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/74/2005-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/74/2005-TC
      PR29000639 Hucheswara Grameen Industrail Training Institute Kamatagi Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/49/2006-TC-Pvt
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/49/2006-TC-Pvt
      PR29000695 Margadarshan Industrial Training Institute Hunagunda Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/44/2006(PVT)NEW
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/108/2004-TC
      PR29000830 Sri Sangameshwara ITI Amingad Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/173/2008-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/173/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/173/2008-TC
      PR29000863 Sri Guru Industrial Training Institute kambalihal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/28/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/28/2008-TC
      PU29000889 Shri Jagadguru Panchacharya Vidya Vardhak Sangha (SJPVV) ITI, Hungund, Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/17/2008-TC 
      PU29000903 Sri Margadarshan ITI, ILKAL Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/2007-TC
  Jamakhandi Govt GR29001498 GOVT ITI SAVALAGI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
      GU29000480 Govt Industrail Training Institute Jamkhandi Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/95/2006-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/95/2006-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/95/2006-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/95/2006-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGET-6/10/95/2006-TC
      GU29001531 GOVT ITI RABAKAVI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PU29000148 Sri Vinayaka Vidya Vardaka Sangha's M.V. Panchaxari pvt ITI Terdal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/23/87 TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/23/87 TC 
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/23/87 TC 
      PU29000352 Janata Shrikshana Sanghas Industrial Training Institute Banahatti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-/6/10/35/2000-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-/6/10/35/2000-TC
    Private  PR29000303 Om Prabhulinga Education Society Industrial Traini Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/105/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/105/2004-TC
      PR29000492 Sri Shivananda ITI Halingali Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/61/2003-TC
      PR29000834 Mokashi ITI Banahatti Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/01/2010-TC
      PR29000868 Shri Venkateshvara ITI Jamakhandi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/36/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/36/2009-TC 
      PR29001152 Sri Siddarayappa ITI Banahatti Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/2010-TC
      PR29001255 Sri Siddeshwara ITI, Bidari Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/25/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/25/2010-TC
      PR29001345 Bhoomika Private ITI Chimmad Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/64/2012-TC 
      PR29001381 Siddarath ITI Terdal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/15/2012-TC
      PU29000455 Madivala Mechidevara Industrial Training Institute Chikkapadasalagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/10/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/10/2003-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/10/2003-TC
      PU29000981 RajSagar ITI Terdal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/91/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/91/2010-TC
      PU29001416 shasappanna danigond private iti terdal Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2016-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2016-TC
  Mudhol Govt GR29001461 Govt Industrial training Institute, Yadahalli Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000597 Sri Mruthyunjaya ITI Viraktha Mutt. Mudhol, Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/57/2005-TC
      PR29000734 Vivekanand ITI Mahalingpur Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/32/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/32/2009-TC
      PR29000866 Sahara Industrail Training Institute Mudhol Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/101-2008
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/101-2008
      PR29001055 Nirupadeshwar ITI Alagundi B.K. Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/171/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET/6/10/171/2009-TC
      PR29001188 Sri Sai ITI Mudhol Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/132/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/132/2010-TC
      PU29000465 Vinayak Vidya Vardhak ITI Mudhol Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/104/04-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET/6/10/104/04-TC
              DGT-12/1/2018-TC
      PU29000473 Kle Society’s Channagireshwara Industrail Training Institute Mahalingapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2006-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2006-TC
BELAGAVI Athani Govt GU29001499 Govt ITI Athani Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC, 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC, 
    GIA(Aided) PR29000268 Sri Babukaka Shirgaokar Tech.Edn.Trust ITI Ugar-Khurd Athani Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/13/95-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/13/95-TC
              DGET-6/10/13/95-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/13/95-TC 
          INSTRUMENT MECHANIC (NSQF) 2 Years DGET-6/10/13/95-TC 
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/13/95-TC
    Private  PR29000039 Vishwa Bharti ITI Telasang Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/37/09-TC 
      PR29000345 Sri Murugarajendra Industrial Training Institute, Koligudda Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/1/2001-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/1/2001-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/10/1/2001-TC
      PR29000471 V.V.Samiti's Siddheshwar Pvt Industrial Training Institute, Kagwad Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-06/10/73/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-06/10/73/2003-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-06/10/73/2003-TC
      PR29001129 Sri Sadguru Rayalineshwara ITI, Kakamari Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/128/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/128/2009-TC
      PR29001157 Sri Basaveshwara HI-Tech ITI, Athani Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/15/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/15/2010-TC
      PR29001365 shri Sadguru Rayalingeshwar PVT ITI MADABHAVI Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/10/2012-TC
      PR29001403 Shree Renuka Sugars Development Foundation'S Industrial Training Institute Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/09/2014-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/09/2014-TC
      PU29000029 Shregunasi Shankar Lingeshwar Mahaswamiji ITI,Athani. Tq. Athoni Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/29/2005-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/29/2005-TC
      PU29000420 Sh. Murugarjendra Industrial Training Institute, Athani Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/45/2002-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/45/2002-TC
      PU29000741 Murgarajendra Rural Pvt ITI Athani Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/37/2006-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/37/2006-TC
      PU29001169 Shri Basaveshwara private Industrial Training Institute Athani Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/97/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/97/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/97/2004-TC
      PU29001301 Noble Private Industrial Training Institute, Athani Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/32/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/32/2012-TC
      PU29001337 Mathoshri Gowramma Channappa Gangadhar Memorial Pvt ITI Athani Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/9/2011-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/9/2011-TC(New Pvt)
      PU29001347 J.E. Society’s Private ITI Athani Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/60/2011-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/60/2011-TC 
          Sewing Technology (NSQF) 2 Years
DGET-6/10/60/2011-TC 
              DGET-6/10/60/2011-TC 
  Bailahongala Govt GR29000022 Govt Industrail Training Institute Nesargi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/56/2004-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/56/2004-TC 
      GR29000947 Govt.. ITI,Kittur Dress Making (NSQF) 2 Years DGET-6/10/8/2011-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/8/2011-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/8/2011-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/8/2011-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PR29000128 Sri Neelakanteshwara Vidyavardaka Samsthe ITI Bailhongal Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/24/86/TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6-8-24-86-TC 
              DGET-6-8-24-86-TC  
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET 6/8/24/86TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/24/86/TC 
              DGET-6-8-24-86-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6-8-24-86-TC 
    Private  PR29000262 Arunodaya Vidya Samsthe, Pvt.ITI, Bailhongal Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/12/96-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/12/96-TC
          Secretarial Practice (English) (NSQF) 1 year DGET-6/10/12/96-TC
      PR29000537 Sri Logic Technologies ITI, Hirebagewadi Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/53/2004-TC
      PR29000610 Sri Siddeswara Education Trust Industrial Training Institute Channammana, Kittur Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/04-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/29/04-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/29/04-TC
      PR29000635 Shri Kanakadas Industrial Training Institute Bailhongal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/64/2006-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/64/2006-TC
      PR29000694 Kitturu Rani Channamma Education Societies ITI Bylohongala Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/63/2006-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/63/2006-TC 
      PR29001034 Shri Sharada ITI Hirebagewadi Fitter (NSQF) 2 Years
DGET-6/10/53/2009-TC
      PR29001122 Sri Basaveshwara ITI Hirebagewadi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/140/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/140/2009-TC
      PR29001311 Karnataka Private ITI Nesaragi Electrician (NSQF) 2 Years DGT-06/10/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-06/10/2011-TC
      PR29001372 Sri Mahanta Duradundeshwara Private ITI Bailhongal Fitter (NSQF) 2 Years DGET/6/10/43/2011-TC
      PU29001327 KLE Society’s Private ITI Bailhongala Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/51/2011/TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/51/2011/TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/10/51/2011/TC
      PU29001380 Shri Shri Kanakadas Private ITI Bailhongal Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/45/2012-TC
  BELAGAVI Govt GU29000045 Govt Industrial Training Institute (Men) Udyambagh, Belgaum Architectural Draughtsman (NSQF) 2 Years DGET-6/8/7/81-TC. 
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/8/7/1981-TC, 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/7/81-TC.   
              DGET-6/8/7/81-TC.    
              DGET-6/8/7/81-TC.                                              
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/7/81-TC.  
              DGET-6/8/7/81-TC.   
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/7/81-TC.                                             
              DGET-6/8/7/81-TC.                                               
              DGET-6/8/7/81-TC.                                                
          FOUNDRYMAN (NSQF) 1 year DGET-6/8/7/81-TC.               
          INSTRUMENT MECHANIC (NSQF) 2 Years DGET-6/8/7/81-TC.
              DGET-6/8/7/81-TC. 
          MACHINIST (NSQF) 2 Years DGET-6/8/7/81-TC.                                               
              DGT-12/1/2018-TC,
              DGT-12/1/2018-TC, 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC,
              DGT-12/1/2018-TC, 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC,
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/7/81-TC.               
              DGET-6/8/7/81-TC.                
              DGET-6/8/7/COE/81-TC.                                             
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/8/7/81-TC.
              DGET-6/8/7/81-TC. 
      GU29000154 Government Industrial Training Institute for (Women) Belgaum Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 2 Years DGET-6/8/7/86-TC
DGET-6/8/87-TC
          Electrician (NSQF) 1 year DGET-6/8/7/86-TC 
            2 Years DGET-6/8/7/86-TC
DGET-6/8/87-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 1 year DGET-6/8/7/86-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/3/2016-TC , DGET-12/1/2018-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/3/2016-TC , DGET-12/1/2018-TC 
              DGT12/1/2018-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGT12/1/2018-TC 
          Secretarial Practice (English) (NSQF) 1 year DGT12/1/2018-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGT12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PU29000094 Komalanna Doddanannavar Bharatesh Pvt ITI, Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/18/1985-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/18/1985-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/18/1985-TC
              DGT-12/1/2018-TC
      PU29000166 Islamiya Private Industrial Training Institute Belgaum Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/8/21/86-TC.
          Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/21/86-TC.
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/21/86-TC.
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/8/21/86-TC.
      PU29000169 Shri Siddarameshwar Education Trust's PVT ITI Shivabasava Nagar Belgaum Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/86-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/86-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/86-TC
          MACHINIST (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/86-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/86-TC
      PU29000284 S.S Education Trust's Dr Shivabasava PVT ITI Nagnur Electrician (NSQF) 2 Years DGET 6/10/15/99-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET 6/10/15/99-TC
              DGET 6/10/15/99-TC           
              DGET 6/10/15/99-TC             
    Private  PR29000601 United Industrial Training Institute, Belgaum Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/54/2004-TC
          Dress Making (NSQF) 1 year DGET-6/10/54/2004-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/54/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/54/2004-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGET-6/10/54/2004-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/54/2004-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/54/2004-TC
      PR29000798 Karnataka ITI Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/17/2010-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/17/2010-TC(New Pvt)
      PR29001019 Global Rural ITI Peeranwadi Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/33/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/33/2009-TC
      PR29001194 Royal ITI, Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/2011-TC
      PR29001222 Metro ITI Belgaum Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/55/2010-TC(New Pvt)
      PR29001305 M.K. Kangalagouda Private ITI, Halaga Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/33/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/33/2011-TC
      PR29001346 M.S. Khot Private ITI Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/6/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/6/2012-TC
      PR29001355 Sri Sai Anjan Private ITI Ganeshpur Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2012-TC 
      PR29001377 Modern ITI, Bharat Nagar, Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/92/2007-TC(Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/92/2007-TC(Pvt)
      PU29000020 Sri Sangamesh Industrail Training Institute Autonagar Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2000-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2000-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2000-TC
      PU29000489 Protech Industrial Training Institute, Belgaum Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/11/03-TC
      PU29000497 Media Industrial Training Centre, Belgaum Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/15/2003-TC
      PU29000600 Sri Raghavendra ITI Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/51/2005-TC(Pvt)
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/51/2005-TC(Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/51/2005-TC(Pvt)
      PU29000627 Anjuman - E Islam ITI opp. DC Office Vengurla Road Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2005-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2005-TC
      PU29000910 Insta-Tech Computer ITI, Shaniwar Khoot Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGE&T-6/10/91/2007-TC
      PU29001300 Belgaum Private ITI Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/34/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/34/2011-TC
      PU29001326 ADARSHA I T I BELGAUM Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2011-TC
      PU29001341 Dynamic Private ITI Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/21/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/21/2012-TC
  Chikkodi Govt GR29001490 GOVT ITI AKKOL Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC,
              DGT-12/1/2018-TC, 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC,
      GU29000318 Govt. Industrial Training Institute, Nippani Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2018-TC  
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/115/04-tc 
              DGET-6/10/16/2018-TC  
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-12/1/2018tc 
              DGET-6/10/115/04-tc 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-12/1/2018tc 
      GU29000479 Govt. Industrial Training Institute, Sadalaga Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGE&T-6/10/108/2004-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/108/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/108/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/108/2004-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGE&T-6/10/108/2004-TC
      GU29001493 GOVT ITI CHIKODI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
    GIA(Aided) PU29000244 Maratha Mandal Industrial Training Institute Nippani Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/28/95-TC
          Driver Cum Mechanic (NSQF) 1 year DGET-6/10/28/95-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/28/95-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/28/95-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/28/95-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/28/95-TC
      PU29000277 Allamprabhu Industrial Training Institute Chikkodi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/11/99-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/11/99-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/11/99-TC
    Private  PR29001062 R.A. Patil ITI Borgaon Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/212/2008-TC
              DGET-6/10/212/2008-TC(PVT)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/212/2008-TC(PVT)
      PR29001137 Shri Vidyasagar ITI Borgaon Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/170/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/170/2009-TC
      PR29001146 Sri Rama Krishna Paramhansa ITI Ankli Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/33/2010-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/33/2010-TC(New Pvt)
      PR29001224 Modern ITI Nippani Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/32/2010-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/32/2010-TC(New Pvt)
      PR29001368 Mahalaxmi Private ITI Examba Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2012-TC
      PR29001404 Smt.Susila R. Patil Industrial Training Institute Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/3/2015-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/3/2015-TC
      PU29000572 CLES Society ITI Chikkodi Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/70/2003-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/64/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/64/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/64/2004-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/64/2004-TC
      PU29001145 Sri Sai ITI Sadalaga Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/34/2010-TC
  Gokak Govt PU29000032 Govt. ITI Gokak Dress Making (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000530 Sri Guru Siddeshwara Industrial Training Institute, Maradimath Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/21/2004-TC(Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/21/2004-TC(Pvt)
      PR29000578 Sir M. Vishweshwarih ITI Ghata Prabha,Gokak, Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/46/2005-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/46/2005-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/46/2005-TC
      PR29000841 Sri Renukamba ITI Ghataprabha, Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/130/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/130/2009-TC 
      PR29001032 Smt Tamgemma Marlingannavar Industrail Training Institute Akkatangerhal Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/90/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/90/2008-TC
      PR29001212 Samrat ITI Yadwad Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/179/2009-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/179/2009-TC(New Pvt)
      PR29001251 N.S.Ammanagi Pvt. ITI Kulagod Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/24/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/24/2010-TC
      PU29000487 CHAITANYA Pvt. Industrial Training Institute, Mudalagi Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/92/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/92/2003-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/92/2003-TC
      PU29000498 Basavajoyti ITI , Gokak,Belgaum Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/93/2003-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/93/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/93/2003-TC
      PU29000536 Kle's ITI Gokak Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/20/2005-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/20/2005-TC
      PU29000564 Shri Kanakadas Industrial Training Centre Gokak Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/81/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/81/2007-TC
      PU29001288 Om Private ITI Gokak Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/78/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/78/2011-TC
      PU29001317 Swami vivekanand Pvt ITI Gokak Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/5/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/5/2012-TC
  Hukkeri Govt GU29001542 GOVT ITI YAMAKANMARADI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000827 Sri Shiva Sidda Someshwara ITI Sankeshwar Electrician (NSQF) 2 Years
DGET-6/10/32/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years
DGET-6/10/32/2007-TC
      PR29000840 Sri Akkappa Naik ITI Hosur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/129/2009 –TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/129/2009 –TC
      PR29000955 S.B.E Socity Industrail Training Institute Sankeshwar Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/102/2008-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/102/2008-TC(New Pvt)
      PR29001143 Bhubanraj ITI Sankeshwar Fitter (NSQF) 2 Years
DGET-6/10/42/2010-TC
      PR29001187 SDVS S Shri Basagouda A Patil Pvt ITI Sankeshwar Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/133/2010-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/133/2010-TC(New Pvt)
      PR29001227 Sri Vishwaraj Private ITI, Hukkeri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/67/2011-TC
      PR29001335 Sri Mallikarjuna Private ITI Hattraki Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/62/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/62/2011-TC
      PR29001339 D.M. W& E. Society Pvt. ITI Hukkeri Fitter (NSQF) 2 Years DGET6/10/25/2012-TC
      PR29001369 Vasant S. Nilajagi Private ITI, Hukkeri Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/51/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/51/2012-TC
      PR29001405 V M Katti Pvt.,Iti Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/2/2015-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/2/2015-TC
      PU29001342 Sri Rajarajeshwari Private ITI Hukkeri Fitter (NSQF) 2 Years DGET6/10/3/2012-TC 
  Khanapur Govt GR29001541 Government ITI Khanapur Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
    Private  PR29000655 St. Xavier's Industrial Training Institute Khanapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET -6/10/73/2006-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET -6/10/73/2006-TC
      PR29001239 Noble Rural Private ITI, Karambal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-06/10/18/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-06/10/18/2012-TC
      PU29000439 Noble Rural ITI, Bidi Khanapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/32/2011-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/32/2011-TC 
  Ramadurga Govt GR29000432 Govt Industrail Training Institute Ramdurga Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/77/2006-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/77/2006-TC
              DGT-6/10/17/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/77/2006-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/77/2006-TC
              DGT-6/10/17/2018-TC
    Private  PR29000474 Sri Sangameswara Industrial Training Institute Manihal Sureban Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/40/2003-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2002-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/40/2003-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/30/2002-TC
      PR29000484 Sri Veer Bhadreshwar Industrial Training Centre, Katkol Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/25/2003-TC 
              DGET-6/10/75/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/25/2003-TC 
              DGET-6/10/75/2003-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/75/2003-TC
      PR29001151 Vishwa Chetana ITI Ramadurga Fitter (NSQF) 2 Years
DGET-6/10/9/2010-TC
      PR29001163 Smt. Hemareddy Mallama ITI Ramdurga Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/80/2009-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/80/2009-TC(New Pvt)
      PR29001253 Shri Rameshwar ITI Ramadurga Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/11/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/11/2010-TC
      PR29001361 Koushaly Pvt. ITI (Budnoor) Salahalli Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/26/2012-TC 
  Raybag Govt GU29001491 GOVT ITI RAIBAG Electrician (NSQF) 2 Years DGET-12/1/9218-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-12/1/9218-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-12/1/9218-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-12/1/9218-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGET-12/1/9218-TC
    Private  PR29000477 Annapurneshwari ITI Raibagh Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/93/04-TC 
              DGET-6/10/93/04-TC 
      PR29000534 SIRAJUL ULOOM PVT ITI KUDACHI Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/95
/2005-TC  
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/95
/2005-TC  
      PR29000584 Sri Hanuman Private ITI Harugeri Raibag Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/47/2005-TC
      PR29001128 Govardhan ITI, Lokapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/131/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/131/2009-TC
      PR29001147 Sri Bhagavan ITI Harugeri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2010-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2010-TC 
      PR29001149 Global ITI Kudachi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/39/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/39/2010-TC
      PR29001236 Sri C.B.V.V. Sangha’s Private ITI, Mugalkhod Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/28/2010-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/28/2010-TC(New Pvt)
      PR29001295 Modern Private ITI Raibag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/65/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/65/2011-TC
      PR29001402 Chanakya (Pvt) Industrial Training Institute Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/5/2015-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/5/2015-TC 
      PU29000461 Shri Mahaveer Industrial Training Institute Raibaag Electrician (NSQF) 2 Years DGET 6/10/15/2002-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET 6/10/15/2002-TC 
  SAVADATTI Govt GU29000392 Govt Industrail Training Institute Saundatti Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/41/ 2006-TC 
              DGE&T-6/10/41/2006-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/41/ 2006-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/41/ 2006-TC 
              DGE&T-6/10/41/2006-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/41/ 2006-TC 
    Private  GR29000956 Sri Phalahareshwar ITI Hunchinal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/67/2006-TC(Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/67/2006-TC(Pvt)
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/67/2006-TC(Pvt)
      PR29000425 Sharadamba Shikshan Sam ITIs ITI Savadatti Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/24/2001-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/24/2001-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/24/2001-TC
      PR29000660 Shubha Industrial Training Institute Saundatti Manavalli Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/26/2006-TC 
      PR29000722 JSP Sangha's Sri. Renuka Private Industrial Training Institute, Munavalli, Tq:Sonadatti, Dist: Belga Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/65/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/65/2007-TC
      PR29001017 Prop. Hansi ITI Vatnal, Govanakolla Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/2009-TC 
      PR29001112 Vidya Vahini ITI Yaragatti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/57/2010-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/57/2010-TC(New Pvt)
      PR29001153 Sri Renuka ITI Sanundatti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/58/2010-TC(New Pvt)
      PR29001304 Renuka Rural Private ITI, Yaragatti Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/55/2011-TC(New Pvt)
DHARWAD DHARWAD Govt GR29001451 GOVT ITI, NIGADIGRAMA Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/12/07-TC
              DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/31/12/8911-06-1905
      GR29001495 GOVT. ITI AMMINABHAVI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
      GU29000644 Govt. Industrial Training institute, Dharwad Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/80/2006-TC
              DGE&T-6/10/80/2006-TC(Govt)
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/80/2006-TC(Govt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/80/2006-TC
              DGE&T-6/10/80/2006-TC(Govt)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/80/2006-TC(Govt)
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGE&T-6/10/80/2006-TC(Govt)
          Welder (NSQF) 1 year DGE&T-6/10/80/2006-TC(Govt)
    GIA(Aided) PU29000018 MOST REV Dr V P DANDIN ITI Dharwad Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/25/95-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/25/95-TC
          Surface Ornamentation Techniques (Embroidery) (NSQF) 1 year DGET-6/10/25/95-TC
      PU29000109 Lingayat Education Associations Awwappanna Attigeri ITI Dharwad Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6(18)-86/06-06-1986
              DGET-6(18)-86/06-06-1988
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6(18)-86/06-06-2004
              DGET-6(18)-86/06-06-2006
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGER-6(18)-86/24/06/2005
              DGET-6(18)-86/24/06/2005
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6(18)-86/06-06-1988
              DGET-6(18)-86/06-06-2009
              DGET-6(18)-86/16-06-1986
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6(18)-86/06-06-1986
              DGET-6(18)-86/06-06-1996
          Surface Ornamentation Techniques (Embroidery) (NSQF) 1 year DGET-6(18)-86/10-06-2005
      PU29000144 Student Aid Society Private Industrial Training Institute Saptapur Dharwad Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/8/88-TC
              DGET-6/8/8/88-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/8/88-TC 
      PU29000201 VIKAS Industrial Training Institute,DHARWAD Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET.6/10/19/95-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET.6/10/19/95-TC 
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGET-6/10/19/95-TC
              DGET-6/10/19/95-TC 
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/24/93-TC
      PU29000274 Multitek Industrial Training Institute Dharwad Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 Year  DGET-6/10/2/1997-TC 
              DGET-6/10/2/1997-TC  
          Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/2/1997-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGE&T-6/10/2/1997-TC       
              DGE&T-6/10/2/1997-TC         
    Private  PR29001039 Sanmith ITI Dharwad Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/75/2009-TC 
      PR29001058 Shri Jagadguru Madiwaleshwara ITI Garag Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/8/2010-TC
      PR29001106 Dr. Zakir Hussain ITI UPPIN-BETAGERI Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/100/2009-TC
      PR29001192 Jnanajyothi ITI Dharwad Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/3/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/3/2011-TC
      PR29001281 SNVVS Private ITI,Samping Nagar Dharwad Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/35/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/35/2011-TC
      PR29001325 Amitron Private ITI Dharwad Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/23/2011-TC
      PR29001360 Jnanjyoti Rural Pvt. ITI Timmapur Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/27/2012-TC 
      PU29000447 Basavaraddi ITI Maratha Colony Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/87/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/87/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/87/2004-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGET-6/10/87/2004-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/87/2004-TC
          Surface Ornamentation Techniques (Embroidery) (NSQF) 1 year DGET-6/10/87/2004-TC
      PU29000525 Sri Vidya Ganapati Vidhya Vardhaka Samsthe ITI Halilyal Road Dharwad Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/143/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/143/2004-TC
      PU29000886 Sai industrial training institute, Dharwad Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2008-TC  
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2008-TC  
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/16/2008-TC  
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/16/2008-TC  
      PU29001064 Basavaraddi ITI Sampangi Nagar Dharwad Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/164/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/164/2009-TC
      PU29001318 JSS Shri Manjunatheshwara Private ITI Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/41/2011-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/41/2011-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/41/2011-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/41/2011-TC 
      PU29001362 Sri Dharmastala Manjunathaeshwara Pvt. ITI Sattur Dharwad Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2012-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/40/2012-TC
      PU29001389 Shivanand ITI Dharwad Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/12/2011
  Hubli Govt GU29000041 Govt. Industrial Training institute, Hubli Architectural Draughtsman (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC         (DGET-6/10/71/2003-TC) 
          Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC       (DGET-6/10/71/2003-TC)
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/71/2003-TC
              DGET-6/10/71/COE/2003-TC
          Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2003-TC
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2003-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2003-TC
              DGET-6/10/71/COE/2003-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years Already Affiliated
              DGET-6/10/71/2003-TC
              DGET-6/10/71/COE/2003-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2003-TC
          Machinist (Grinder) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2003-TC
          MACHINIST (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2003-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/200
              DGET-6/10/71/2003-TC
          Mechanic Auto Body Repair (NSQF) 1 year DGET-6/10/71/2003-TC
              DGET-6/10/71/COE/2003-TC
              DGT-12/1/2018-TC       (DGET-6/10/71/2003-TC)
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/71/2003-TC
              DGET-6/10/71/COE/2003-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years Already Affiliated
              DGET-6/10/71/2003-TC
          Sheet Metal Worker (NSQF) 1 year DGET-6/10/71/2003-TC
              DGT-12/1/2018-TC (DGET-6/10/71/2003-TC)
          Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) 1 year DGET-6/10/71/2003-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2003-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/71/2003-TC
      GU29001466 Govt. ITI Hubli-Dharwad Architectural Draughtsman (NSQF) 2 Years DGT-6/10/15/2018-TC
          Dress Making (NSQF) 1 year DGT-6/10/15/2018-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/15/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGT-6/10/15/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/15/2018-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGT-6/10/15/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT-6/10/15/2018-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGT-6/10/15/2018-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGT-6/10/15/2018-TC
    GIA(Aided) PR29000019 Ashrapree Industrail Training Institute Krishnapur, Hubli Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/03/1997-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/03/1997-TC
          Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) 1 year DGET-6/10/03/1997-TC
      PR29000183 SSK Hitavardhaka Sangh Y.T Miskin PVT. ITI. Hubli Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/4/88-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/4/88-TC
          Sewing Technology (NSQF) 2 Years  DGET-6/8/7/1987-TC
      PR29000308 SHRI GURU GORAKSHANATH ITI TARIHAL ROAD GOKUL HUBLI -580026 Fitter (NSQF) 2 Years DGET - 6/10/27/99 - TC
      PU29000068 Jeeveswara Shikehan Samithi ITI Hubli Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/85-TC 
              DGET-6/8/12/85-TC   
              DGT-12/1/2018-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/85-TC   
              DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/85-TC    
              DGET-6/8/2/85-TC   
              DGT-12/1/2018-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/12/85-TC   
              DGET-6/8/2/85-TC    
              DGT-12/1/2018-TC
      PU29000083 S.M.E.S. Sha D.J. Chheda (P) ITI Hubli Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/9/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/9/86-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/86-TC
              DGET-6/8/9/86-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGE&T-6/8/9/86-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/12/86-TC
              DGET-6/8/9/86-TC
          Welder (NSQF) 1 year  DGET-6/8/9/1986-TC
              DGET-6/8/9/86-TC
      PU29000095 S J M V S ITI for Women, Hubli Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/16/85-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/16/85-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/16/85-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/16/85-TC
      PU29000241 Prof.K.S. Sharma Pvt. ITI Vishwashramachetana campus, Gokul Road, Hubli-30 Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET NO:6/10/8/93/TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET NO:6/10/8/93/TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET NO:6/10/8/93/TC
              DGET NO:6/10/8/93/TC 
          Fashion Design & Technology (NSQF) 1 year DGET NO:6/10/8/93/TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET NO:6/10/8/93/TC
          Tool & Die Maker  (Press Tools, Jigs & Fixtures) (NSQF) 2 Years DGET NO:6/10/8/93/TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET NO:6/10/8/93/TC 
      PU29000309 Mahila Vidyapeeta Industrial Training Institute Hubli Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/2001-TC
          Cosmetology (NSQF) 1 year DGET-6/10/20/1993-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/20/1993-TC
    Private  PR29000514 Vishwa Sangama Education Society ITI Hubli Electrician (NSQF) 2 Years
DGET-6/10/34/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years
DGET-6/10/34/2009-TC
      PR29000618 Vijayanand Institute of Technology ITI Varur, Hubli Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/77/2004-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/77/2004-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/77/2004-TC
          Sheet Metal Worker (NSQF) 1 year DGET-6/10/77/2004-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/77/2004-TC
      PR29000736 Sai Sangam ITI, Hubli Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/68/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/68/2009-TC
      PU29000130 N W K R T C Industrial Training Institute, Hubli Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 2 Years DGET-6/8/20/86-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/20/86-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/8/20/86-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/8/20/86-TC 
      PU29000256 Dr.Ambedkar Shikshan Sam ITI ITI Nekar Nagar Hubli Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/9/94-TC 
      PU29000358 Anjuman-E-Islam Industrial Training Institute Alnavar Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/39/2000-TC
      PU29000366 ST. ANTHONY'S Industrail Training Institute Vidyanagar, Hubli Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/79/2003-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/79/2003-TC 
      PU29000468 Shri Channabasaveshawara ITI Navanagar Hubli Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/94/2003
          Sewing Technology (NSQF) 2 Years DGET-6/10/94/2003
      PU29000656 Bellad Technical Institute unkal Cross, Hubli Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/18/2006-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/18/2006-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/18/2006-TC
      PU29000911 Nehru ITI, Hubli Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/87/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/87/2007-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGE&T-6/10/87/2007-TC
      PU29000912 Anjuman-e-Islam ITI, For Woman, Hubli Architectural Draughtsman (NSQF) 2 Years DGET-6/10/88/2007-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/88/2007-TC
      PU29000985 Pragathi ITI, Hubli Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/44/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/44/2009-TC 
      PU29001323 Guru patil Industrial Training Institute Tarihal Road Gokul Hubli Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/1074/2006-TC
      PU29001555 Shri Banashankari Pvt ITI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
  Kalghatgi Govt GR29000300 Govt. Industrial Training Institute Dastikoppa Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/9/93-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/51/2002-TC
              DGT-12/1/2018-TC 
          Welder (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
    Private  PR29000870 Kanthesh ITI Kalaghatagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/45/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/45/2009-TC
  Kundgol Govt GR29001456 GOVT. ITI SAUNSHI Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/12/07-TC
              DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/31/12/8911-06-1905
    Private  PR29000577 Sri Padmavahi ITI Gudageri Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/4/2005-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/4/2005-TC
      PR29000661 Harabhat Industrail Training Institute Killa Kundgol Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/11/2006-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 Year  DGET-6/10/11/2006-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/11/2006-TC
  Navalgund Govt GR29000946 Govt. ITI Navalgund Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/12/2011-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/12/2011-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/12/2011-TC 
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGET-6/10/12/2011-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/12/2011-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/12/2011-TC 
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGET-6/10/12/2011-TC 
    GIA(Aided) PU29000172 Jagadguru Ajatha Nagaling Mahaswamy Vidya Peeth ITI Navalagund Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/25/86-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/25/86-TC 
          Mechanic (Tractor) (NSQF) 1 year DGET-6/8/25/86-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/8/25/86-TC 
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/25/86-TC 
    Private  PR29000282 Navalagund Taluka Shikshana Samsthe, Navalagund Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/16/1995-TC
      PR29000762 Vinayaka Industrail Training Institute Hebsur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/2008-TC
      PU29000567 Sri Jagadguru Tontadarya ITI.Annigeri Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/2/2005-TC
              DGET/6/10/54/2005-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET/6/10/29/2004-TC
GADAG Gadag Govt GR29001438 Govt. I.T. I. Soratur Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
      GR29001543 GOVERNMENT ITI KURTAKOTI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018_TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018_TC 
      GR29001544 Government Industrial Training Institute Hombal Electrician (NSQF) 2 Years DGT-2/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-2/1/2018-TC 
      GU29000204 Govt. Industrial Training Institute for Women, Gadag Computer Hardware & Network Maintenance (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET 6/10/59/2003-TC(Govt)
              DGET 6/10/59/2003-TC(Govt)
 
              DGT-12/1/2018-TC
          Dress Making (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
              DGT-12/1/2018-TC
 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET 6/10/59/2003-TC(Govt)
              DGET 6/10/59/2003-TC(Govt)
 
              DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
 
          Secretarial Practice (English) (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PU29000091 Sir Siddappa Kambali Memorial ITI Gadag-Betageri Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/14/86-TC 
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/14/86-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/14/86-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/14/86-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/14/86-TC 
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/14/86-TC 
    Private  PR29000452 Al-Itheehada Industrial Training Institute, Gadag Secretarial Practice (English) (NSQF) 1 year DGET-6/10/10/2002-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/10/2002-TC
      PR29000789 Sir M. Vishweshwaraiah ITI Gadag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/103/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/103/2009-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/103/2009-TC 
      PR29000828 K.Basavalingappa Memorial ITI Lakkundi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/37/2010-TC         
      PR29000920 Sri Chikkena Koppa Channaveera Sahrana Rural ITI Balaganur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/94/2007-TC(PVT)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/94/2007-TC(PVT)
      PR29000984 Gadag Rural ITI, Gadag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/143/2008-TC     
              DGET-6/10/143/2008-TC                    
      PR29001040 Shri Venkateshwar ITI Gadag Electrician (NSQF)    2 Years   DGET  - 6/10/4/2014TC
                DGET - 6/10/4/2014TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET - 6/10/97/2009TC  
      PR29001121 Sri Kotra Basappa Veerappa Shigli Rural ITI, Gadag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/137/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/137/2009-TC
      PR29001150 K.U.K Memorial Sai ITI Gadag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/21/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/21/2010-TC
      PR29001186 Shri Balaleela Mahant, Shivayogi Memorial,Sri B.A Batakhani ITI Mulgund Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/45/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/45/2010-TC
      PR29001248 Sri Sai ITI Gadag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/36/2010-TC         
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/36/2010-TC         
      PR29001329 Someshwar Private ITI Kotumachagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/07/2011-TC 
      PU29000445 Anjuman Islam Private ITI Gadag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2005-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2005-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/71/2005-TC 
      PU29000869 Dr. Pandit Puttaraj Gawai ITI Gadag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2009-TC         
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2009-TC         
      PU29001074 shri chidambareshwar Pvt ITI Gadag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2010-TC 
              DGET-6/10/40/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/40/2010-TC 
      PU29001303 Sri Vaishnavi Private ITI, Gadag Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/77/2011-TC
            2 Years  DGET-6/10/77/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/77/2011-TC
            2 Years  DGET-6/10/77/2011-TC
  Mundargi Govt GU29000327 Govt. Industrial Training Institute Mundargi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/56/2003-TC(GOVT)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/56/2003-TC(GOVT)
    GIA(Aided) PR29000106 Sri Jagadguru Tontadarya I T I Dambal Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 1 year DGET:6/8/34/85-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/20/85-TC
              DGET-6/8/20/85-TC 
              DGET-6/8/34/85-TC 
              DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/20/85-TC 
              DGET-6/8/34/85-TC 
              DGT-12/1/2018-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/8/34/85-TC 
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/34/85-TC
              DGT-12/1/2018-TC 
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/20/85-TC 
              DGT-12/1/2018-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/8/34/85-TC
              DGET-6/8/34/85-TC 
    Private  PR29001257 Sri Samartha Sai ITI, Mundaragi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/06/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/06/2010-TC
  Nargund Govt GR29000478 Govt Industrial Training Institute Nargund Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGE&T-6/10/67-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/67-TC 
              DGET-6/10/67/2006-TC
              DGET-6/10/67/2006-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/67-2006 TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/67/2006-TC 
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGE&T-6/10/67-TC
              DGE&T-6/10/67-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGE&T-6/10/67-TC
              DGE&T-6/10/67-TC 
    GIA(Aided) PR29000153 Sri Madara Chennaiah ITI Shirol Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/1/87-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/1/87-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/8/1/87-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/1/87-TC
    Private  PU29000535 Rural Industrail Training Institute Naragund Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/28/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/28/2004-TC
  Rona Govt GR29000378 Government Industrial Training Institute, Sudi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/64/2003-TC
 
              DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/64/2003-TC
              DGET-6/10/64/2003-TC
 
              DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/64/2003-TC
 
              DGT-12/1/2018-TC
      GR29001462 GOVT IINDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, YAVAGAL Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
    GIA(Aided) PR29000088 Sanjaya Grameena Vidya Samsthe Industrial Training IInstitute, Holealur Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/26/1987-TC
      PR29000198 Kottur Swamy Kalyana Kendra Industrial Training Institute (W) Naregal Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/40/87-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/40/87-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/40/87-TC
      PU29000285 SHRI ANNADANESHWAR PVT AIDED ITI GAJENDRAGAD-582114 Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/99-TC 
              DGET-6/10/14/99-TC  
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/99-TC 
              DGET-6/10/14/99-TC  
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/14/99-TC  
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/14/99-TC  
    Private  PR29000485 Sri Gurupadeshwara Industrial Training Institute, Ron Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/48/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/48/2003-TC
      PR29001031 Anjuman Industrial Training Institute Ron Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10-98/2008-TC 
      PR29001098 Sri Alur Venkataraya ITI Holealur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/7/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/7/2010-TC
      PR29001136 Jnana Peeta ITI Holealur Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/172/2009
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET/6/10/172/2009
      PR29001340 Shri Kalmeshwer Private ITI Hole-alur Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/46/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/46/2012-TC
      PU29001125 Shri Andanappa Doddameti ITI Ron Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/135/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/135/2009-TC
      PU29001351 Smt. Sumangala Mattikatti Private ITI Gajendragad Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/13/2012-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/13/2012-TC(New Pvt)
  Shirhatti Govt GU29001486 Govt. ITI Shirahatti Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018_TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018_TC 
    GIA(Aided) PU29000084 TMAE'S,Bapuji Private Industrial Training Institute Laxmeshwar Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/32/85-TC 
              DGET-6/8/32/85-TC  
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/27/05-TC 
              DGET-6/8/32/85-TC                            
              DGET-6/8/32/85-TC                             
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/32/85-TC 
              DGET-6/8/32/85-TC  
    Private  PR29001133 Sri Someshwara ITI, Laxmeshwara Electrician (NSQF)  2 YEARS DGET-6/10/165/2009TC 
          Fitter (NSQF)  2 YEARS DGET-6/10/165/2009TC 
      PR29001156 Jnana Gangotri Pvt ITI Bellatti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/83/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/83/2009-TC
      PR29001181 Jagadguru Annadaneshwar Industrial Training Institute Bellatti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/56/2005-TC                      
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/56/2005-TC                      
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/56/2005-TC                      
      PR29001259 Shirahatti ITI Shirahatti Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/54/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/54/2009-TC
HAVERI Byadagi Govt GR29001464 GOVT. INDIUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MOTEBENNUR Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000664 Sri Renukadevi Industrial Training Institute Byadgi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/21/2006-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/21/2006-TC 
      PR29000737 Sri Revanasiddeshwara ITC Byadagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/26/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/26/2008-TC
      PR29001109 Spandana Industrial Training Institute Motebennur Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/100/2009-TC
      PU29000529 Mahantheswara Rural Industrial Training Institute Byadagi Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/59/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/59/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/59/2004-TC
  Hangal Govt GR29000315 Govt. Industrial Training Institute Akkialur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/107/2004-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/107/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/107/2004-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/107/2004-TC
      GR29001538 GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, ADUR Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PR29000247 Sadguru Seva Rural Industrial Training Institute, Akkialur Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/7/1996-TC, 
              DGET-6/10/7/1996-TC, 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/7/1996-TC, 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/7/1996-TC, 
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/7/1996-TC, 
    Private  PR29000773 Durgamatha ITI, Tilavalli Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/71/2009-TC
      PR29000880 Sri Kumareshwara Industrial Training Institute hospet Oni Hanagal Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/52/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/52/2008-TC
      PR29000917 Sri Basaveshwara ITI Hosaritti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/25/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/25/2009-TC
      PR29001107 Manjunatha Rural ITI Akkialur Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/78/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/78/2009-TC
      PR29001148 Sri Gurusidda Rajayogindra ITI Hanagal Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/26/10-TC-Pvt
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/26/10-TC-Pvt
  Haveri Govt GR29000323 Govt. Industrial Training Institute Guttal Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/55/2002-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/55/2002-TC
      GU29001496 GOVT ITI HAVERI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PR29000191 TMAE Tonkada Veerappa Industrail Training Institute, Haveri Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6(8)(48)/87-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6(8)(48)/87-TC
    Private  PR29000663 Hoysala Industrial Training Institute KSSIDC, Haveri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/1/2006-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/1/2006-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/1/2006-TC 
      PR29000739 Sri Kanakadas Industrial Training Institute Guttal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/32/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/32/2008-TC
      PR29001164 Sindagi Shantaaveereshwara ITI Sangur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/27/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/27/2009-TC 
      PR29001168 M.Vishweshwaraiah ITI, Guttal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/22/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/22/2009-TC
      PR29001170 Sainik ITI Haveri Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/10/2009-TC
      PU29000612 Adarsha Private Industrial Training Institute, Haveri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/55/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/55/2004-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/55/2004-TC
      PU29000707 Vivekanand ITI, Haveri Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/70/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/70/2007-TC
      PU29000838 Sri Someshwara ITI Haveri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/165/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/165/2009-TC
      PU29001012 Keerthi Industrial Training Institute, Haveri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/60/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/60/2008-TC
  Hirekerur Govt GR29000788 Govt. ITI Hirakerur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6-10-39/2009 TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6-10-39/2009 TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGET-6-10-39/2009 TC
    Private  PR29000414 Durgamatha ITI Hirekerur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/76/2003-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/76/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/76/2003-TC
      PR29000415 SBVS Industrial Training Institute, Hirekerur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/97/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/97/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/97/2004-TC
      PR29000548 Rural Private Industrial Training Institute, Rattihalli Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/122/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/122/2004-TC
      PR29000611 Sri Kumudwathi Industrial Training Institute Rattihalli Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/2004-TC
      PR29000672 Sri Manjunatha Private Industrial Training Institute Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/2008-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/2008-TC 
      PR29000988 Sri Rudragoudru & Krishnabai Patil Industrial Training Institute Haunsabhavi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/21/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/21/2011-TC
      PR29001105 Dr. Basavaraj Kerudi ITI Haunsbhavi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/58/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/58/2009-TC
      PR29001117 Jnana Bharathi ITI Chikkerur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/140/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/140/2009-TC
      PR29001219 Smt. Patil Neelamma Karagoudara ITI Masur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/16/2009-TC
      PR29001319 Sri Taralabalu Private ITI Hirekerur Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/25/2011-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/25/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/25/2011-TC
  Ranibennur Govt GU29001453 GOVT ITI RANEBENNUR Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PR29000192 T M A E S Sri Maharshi Valmiki ITI for Women, Ranebennur Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET6/8/47/87 TC.
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET6/8/47/87 TC.
    Private  PR29000403 Sri Shaila Jagadguru Umapathi Panditaradhya ITI Kavalettu Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2001-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2001-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2001-TC
              DGET-6/10/38/2001-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/38/2001-TC 
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2001-TC 
      PR29000475 Sri Remukamba Industrial Training Institute Mrutyunjay Nagar, Ranebennur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/52/2003-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/52/2003-TC 
      PR29000717 Shree Guru karibasveshwar Industrial Training Institute, Halageri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/03/2008-TC 
              DGET-6/10/03/2008-TC  
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/03/2008-TC 
      PR29001026 Sri Banashankari Industrial Training Institute Ranebennur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2008-TC
      PR29001042 Sri Guru Kanaka ITI Chalageri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/101/09-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/101/09-TC 
      PR29001065 Sri Beereshwara ITI Ranebennur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/125/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/125/2009-TC
      PR29001330 Sri Sadguru Rural Private ITI Tumminkatti Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/85/2011-TC 
      PU29000645 smves Karnataka Pvt ITI Ranebennur Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/151/2008-TC
      PU29000842 Vivekananda ITI Ranebennur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/57/2009-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/57/2009-TC 
      PU29000873 Sir M Vishweshwrayya ITI Ranebennur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/2009-TC
  Savanur Govt GU29001497 GOVT ITI SAVANUR Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000679 Sri Lalithamba ITI Savanur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/86/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/86/2009-TC 
  Shiggaon Govt GU29001479 Govt. ITI, Shiggaon Architectural Draughtsman (NSQF) 1 year DGT-6/10/18/2018-TC
          Dress Making (NSQF) 1 year DGT-6/10/18/2018-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/18/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGT-6/10/18/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/18/2018-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGT-6/10/18/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT-6/10/18/2018-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 2 Years DGT-6/10/18/2018-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGT-6/10/18/2018-TC
    Private  PR29000882 Sri Mathe Kalidev Industrail Training Institute Shiggava Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/57/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/57/2008-TC
      PR29001037 Jnana Gangothri ITI Bankapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/2010-TC
UTTARA KANNADA Ankola Govt GR29001503 GOVT ITI ANKOLA Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGT-12/1/2018-TC
  Bhatkal Govt GR29001501 GOVT.ITI. BHATKAL Electrician (NSQF) 2 Years DGT- 12/1/2018 -TC  
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGT- 12/1/2018 -TC  
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT- 12/1/2018 -TC  
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT- 12/1/2018 -TC  
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGT- 12/1/2018 -TC  
  Haliyal Govt GU29000116 Govt Industrial Training Institute Haliyal Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/8/9/20/1987-TC
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 1 year DGET-6/8/9/20/1987-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/9/20/1987-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/9/20/1987-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/9/20/1987-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/9/20/1987-TC
      GU29000254 Government Industrial Training Institute for Women, Dandeli Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGE&T-6/10/57/2003-TC                     
          Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/57/2003-TC                                     
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/57/2003-TC                                     
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-6/10/57/2003-TC 
              DGE&T-6/10/57/2003-TC  
    GIA(Aided) PR29000246 Bharath Liberal Educational Trust ITI Dandeli Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/1/97-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/1/97-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/1/97-TC
      PR29000283 Ashakiran Rural Private Industrial Training Institute, Dandeli Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/9/97-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/9/97-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/9/97-TC
    Private  PU29000030 Deshpande Private Industrial Training Institute, Haliyal Dress Making (NSQF) 1 year DGET-6/10/41/2005-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/41/2005-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/41/2005-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/41/2005-TC 
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGET-6/10/41/2005-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/41/2005-TC 
  Honnavar Govt PU29000062 Govt. Industrial Training Institute Honnavar Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/8/11/85-TC AUG-2003 DGET-6/8/11/COE/85-TC-2/7/2014
          Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-12/1/2018-Aug-2018
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/11/85-TC
              DGET-6/8/11/COE/85-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/8/11/85-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/11/82-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/11/COE/85-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/8/11/1982-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGET-6/8/11/COE/85-TC-
              DGT-12/1/2018-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/11/COE/85-TC
              DGT-12/1/2018-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/8/11/82-TC
              DGET-6/8/11/COE/85-TC
    Private  PU29000651 Jeevan Jyothi Industrial Training Institute, Honnavar Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year  DGET-6/10/44/2005-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/44/2005-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/44/2005-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/44/2005-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year  DGET-6/10/44/2005-TC 
          Welder (NSQF) 1 year  DGET-6/10/44/2005-TC 
  Karwar Govt GU29000056 Govt Industrial Training Institute Karwar Electrician (NSQF) 2 Years     DGET:6/8/19/87-TC
                DGET-6/8/19/COE/87-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years   DGET-6/8/19/COE/87-TC 
              DGET:6/8/19/87-TC
              DGET:6/8/19/87-TC 
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGET:6/8/19/87-TC
              DGET:6/8/19/87-TC 
              DGET-6/8/19/COE/87-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET:6/8/19/87-TC
              DGET:6/8/19/87-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET:6/8/19/87-TC
    GIA(Aided) PU29000145 Mallikarjun Industrial Training Institute , Siddar-Karwar Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET 6/8/11/87.TC.
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET 6/8/11/87.TC.
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET 6/8/11/87.TC.
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET 6/8/11/87.TC.
          Welder (NSQF) 1 year DGET 6/8/11/87.TC.
      PU29000163 Shri Somanath ITI Binaga Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6(8)/38/87-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6(8)/38/87-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6(8)/38/87-TC
              DGET-6(8)/38/87-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6(8)/38/87-TC
              DGET-6(8)/38/87-TC 
    Private  PR29000541 Mahasati Industrial Training Institute, Ulga-Karwar Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/33/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/33/2004-TC
  Kumta Govt GU29001540 GOVT.ITI. KUMTA Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1 /2018-TC   
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1 /2018-TC   
  Mundgod Govt GR29000312 Govt. Industrial Training Institute Palagrama Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/79/2006-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/79/2006-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/79/2006-TC
          Welder (NSQF) 1 year  DGET-6/10/79/2006-TC
      GR29000740 Govt. ITI Mundagod Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/134/2008-09-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/134/2008-09-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/134/2008-09-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/10/134/2008-09-TC
  Siddapur Govt GR29001480 Govt. ITI, Siddapur Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          Mechanic Diesel (NSQF)  1 Year DGT-12/1//2018-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGT-12/1//2018-TC
  Sirsi Govt GR29001535 GOVT.ITI BANAVASI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
    Private  PR29000617 Sri Shanthavera Gopalgowda ITI Narur Banavasi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/69/2005-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/69/2005-TC
      PR29001174 M. Vishweshwaraiah ITI Banavasi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-06/10/71/2009-TC
      PU29000662 Smt. Vishalakshamma Private Industrial Training Institute Electrician (NSQF) 2 Years DGET-06/10/05/2006-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-06/10/05/2006-TC
      PU29001154 Modern Education Society, Private ITI Sirsi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/60/2010-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/60/2010-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/60/2010-TC 
  Supa Govt GR29001539 GOVT ITI RAMNAGAR TQ: JOIDA (U.K) Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
  Yellapur Govt GR29001492 GOVT ITI, YELLAPUR(U.K) Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGT-12/1//2018-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  2 Years DGT-12/1//2018-TC
VIJAYAPURA Basavana Bagevadi Govt GU29001449 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,NIDAGUNDI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
      GU29001537 Govt. ITI BASAVAN BAGEWADI Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000411 Sri Veerabhadreshwara ITI Masoothi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/33/2004-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/33/2004-TC 
      PR29000424 S. V. Patil Memorial Pvt. Industrial Training Inst Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/92/2010-TC                               
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/92/2010-TC                          
              DGET-6/10/92/2010-TC                           
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/92/2010-TC                       
              DGET-6/10/92/2010-TC                           
              DGET-6/10/92/2010-TC                            
      PR29000701 Rular Veerabhadeshwara Industrail Training Institute Masuthi Kudagi Station Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2006-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2006-TC 
      PR29000730 Sri Guru Paramanand Industrial Training Institute Hovin-Hipparagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/89/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/89/2009-TC
      PR29000835 Rural ITI Nidagundi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/139/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/139/2009-TC
      PR29000858 M.K Industrial Training Institute Hovin-Hipparagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/116/2008-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/116/2008-TC 
      PR29000895 Vishweshwariah Industrial Training Institute Basavana Bagewadi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/4/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/4/2008-TC
      PR29000906 Basaveshwara Education Trust ITI Basavanbagewdi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/104/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/104/2007-TC
      PR29001049 Shree Jnanguru Pattada Padmaraja ITI Mulawada Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/215/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/215/2008-TC
      PR29001095 Sri Siddalingeshwar ITI, Ingaleshwar Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/219/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/219/2008-TC
      PR29001258 Sri Krishna ITI, Kolhar Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/178/2009-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/178/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/178/2009-TC
      PR29001283 Rani Channamma ITI Managuli Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/113/20009-TC
              DGET-6/10/66/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/66/2010-TC
      PR29001299 Sri Gowrishankara Private ITI, Muttagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/84/2011-TC 
      PR29001348 Nandishwar Private ITI Basavan Bagewadi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/29/2011-TC 
      PR29001350 Sangappa Gonal Memorial Private ITI Nidagundi Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/23/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/23/2012-TC
      PR29001396 Sahara ITI (Name changed from National ITI to Sahara ITI) H hipparagi Electrician (NSQF) 2 Years        DGET-6/10/121/2009 -TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/121/2009 -TC 
      PU29001141 Sangameshwara ITI Basavanabagewadi Electrician (NSQF) 2 Years DGET NO-6/10/90/2010-TC
  Indi Govt GR29001532 Government Industrial Training Institute Indi Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
      GR29001533 Govt. ITI DHULAKHED Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC 
    GIA(Aided) PR29000077 Shri Sanganabasaveshwar Private industrial Trainin Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/8/30/85-TC 
          Turner (NSQF) 2 Years  DGET-6/8/30/85-TC 
      PR29000431 Indira Industrial Training Institute Loni Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/10/83/2007-TC
    Private  GR29000483 Mohan Education Socity ITI Chadachan Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/8/2003-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/8/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/8/2003-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/8/2003-TC
      PR29000638 Sarvodaya Private ITI Chadachan Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/2011-TC
      PR29000779 Shree Matosri Sugalabhai M. Kanni ITI Indi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/9/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/9/2007-TC
      PR29000836 Dr. Raju Siddappa kenganal Pvt ITI Tamba Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/129/2008-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/129/2008-TC 
      PR29001101 Manjunatha ITI Chadchan Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/117/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/117/2009-TC
      PR29001142 Sri Hayagreeva ITI, Nimbal BK Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/35/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/35/2010-TC
      PR29001256 Bhaldwin Rural Development ITI Halasangi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/13/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/13/2010-TC
      PR29001263 Sri sadguru Shanteshwara ITI Indi Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T-12/1/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T-12/1/2010-TC
      PR29001286 Dr. Simpilinganna ITI Zalaki Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/30/2011-TC
      PR29001367 Swami Vivekanand Private ITI Horti Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/19/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/19/2012-TC
      PR29001386 Indira Mahilla Mandal Industrial Training Institute Harti Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/84/2004-TC  
      PU29000493 Nooranandeshwara Industrial Training Institute,Indi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/09/2003-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/09/2003-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/09/2003-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/09/2003-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/10/09/2003-TC
      PU29001292 Shri Padamavati ITI Indi Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/80/ 2011-TC-Pvt
  Muddebihal Govt GR29000209 Govt Industrail Training Institute for Women Nalatwad Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/42/2006 TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/2006 TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/2006 TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/42/2006 TC 
      GU29001440 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,MUDDEBIHAL Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PR29000124 V V Sanghas N.N Balasshetty ITI Tailikote, Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/30/1987-TC 
              DGET-6/8/30/87(Pvt) 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/30/1987-TC
              DGET-6/8/30/1987-TC 
              DGET-6/8/30/87-TC 
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/30/1987-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/8/30/1987-TC DT 
      PU29000073 Anjuman PVT Industrial Training Institute Muddebihal Fitter (NSQF) 2 Years DGET6/8/3/87-TC 
    Private  PR29000516 Bapuji Vidyavardaka Sangha ITI Muddebihal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/31/06-TC
              DGET-6/10/31/06-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/31/06-TC 
      PR29000559 Sir M. Vishweshwaraiah ITI, Muddebihal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/118/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/118/2009-TC 
      PR29000690 BEST ITI Talikoti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/102/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/102/2007-TC
      PR29000713 Shri Siddarameshwara ITI, Muddebihal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/25/2007-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/25/2007-TC 
      PR29000721 Sri Veereshwara ITI, Nalthwada Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/79/2007-TC 
      PR29000801 Azad ITI Nalatwad Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/109/2007-08-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/109/2007-08-TC
      PR29000857 Mallikarjuna Shikshan Samasthe ITI Talikoti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/87/2008-TC
      PR29000900 Aman ITI, Bidarekundi, Muddebihal Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/59/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/59/2007-TC
      PR29000907 Sangameshwara ITI, Talikote Muddebihal Tq. Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/69/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET/6/10/69/2007-TC
      PR29000913 APJ Kalam ITI, Talikoti Muddebihal Tq. Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/82/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/82/2007-TC
      PR29000918 Gangamatha ITI,Muddebihal Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/76/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/76/2007-TC
      PR29001014 Reliance ITI, Talikoti Muddebihal Tq. Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/63/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET/6/10/63/2007-TC
      PR29001028 Sri Basveshwar Industrial Training Institute APMC Talikoti Electrician (NSQF) 2 Years  DGET-6/10/117/2008-TC
      PR29001108 Swamy Vivekananda ITI Muddebihal Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/81/2009-TC
      PR29001171 Kuvempu Grameen Sangha ITI Hirur Electrician (NSQF) 2 Years
DGET-6/10/115/2008-TC
      PR29001207 Sri Bhavani ITI Talikoti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/110/2010-TC
      PR29001306 Sri Khasaghateshwara Private ITI Talikoti Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/36/2011-TC
      PR29001349 Shree Mallikarjuna Rural Private ITI Tumbagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/24/2012-TC
      PU29000551 Shri M. Vishweshwariah Industrial Training Institute Talikoti Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/68/2003-TC 
              DGT-6/10/68/2005B-TC 
              DGT-6/10/98/2004-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/68/2003-TC 
              DGT-6/10/68/2005B-TC 
              DGT-6/10/68/2005-TC 
              DGT-6/10/98/2004-TC 
      PU29000826 Shri Siddalingeshwar ITI Muddebihal Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/112/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-6/10/112/2007-TC
      PU29001354 Shantiniketan Private ITI Muddebihal Electrician (NSQF) 2 Years DGT-6/10/33/2012-TC 
  Sindagi Govt GR29001536 Govt.ITI. Devarahipparagi Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
              DGT-12/1/2018-TC  
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/1/2018-TC
    GIA(Aided) PR29000126 Sindagi Shanthaveer Pattadyakshara Pvt ITI Mortagi-586 123. Tq : Sindagi, Dist : Bijapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/31/87-TC 
              DGET-6/8/31/87-TC  
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/31/87-TC
              DGET-6/8/31/87-TC 
              DGET-6/8/31/87-TC  
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/31/87-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/31/87-TC
              DGET-6/8/31/87-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/8/31/87-TC
      PU29000120 Anjuman ITI Sindagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/5/1988-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/5/1988-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/5/1988-TC
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/8/5/1988-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/8/5/1988-TC
    Private  PR29000565 Shri Taporathna Mahalingeshwara Industrail Training Institute, Boragi Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/15/05-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/15/05-TC
      PR29000691 Sri Basaveshwara Industrial Training Institute Moratagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/2/2006-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/2/2006-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/2/2006-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) 1 year DGET-6/10/2/2006-TC 
      PR29000732 Al-Ameen ITI Kalakeri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/88/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/88/2008-TC
      PR29000782 Shree Sarvagnya ITI Devar Hipparagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/221/2008 tc
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/221/2008 tc
      PR29000905 Karnataka ITI, Sindhagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/75/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/75/2007-TC
      PR29001018 Shri Venkasteshwara ITI Devarahipparagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2009-TC
      PR29001051 Sri Chaitanya ITI, Golasangi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/220/2008-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/220/2008-TC 
      PR29001080 Mallappa Hanamanthappa Bhushanoor ITI Devangaon Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/67/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/67/2010-TC
      PR29001120 Karnataka ITI, Golageri Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/136/2009-TC
      PR29001185 Sri Vijayamahantesh ITI Almel Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/66/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET/6/10/66/2010-TC
      PR29001204 Sangameshwar Pvt ITI Aski Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/89/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/89/2010-TC
      PR29001287 Malakkappa B Biradar Private ITI Chikka Sindagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/27/2011-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET/6/10/27/2011-TC
      PR29001338 Kedar Private ITI Rampur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/2012-TC
      PU29000959 Abu ITI, Sindhagi Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/111/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/111/2007-TC
  Vijayapura Govt GR29000384 Govt Industrai Training Institute Babaleshwar Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/36/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/36/2004-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/36/2004-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/36/2004-TC
              DGET-6/10/96/2004-TC
      GR29001459 Government Industrial Training Institute, Tikota Electrician (NSQF) 2 Years DGT-12/2018-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGT-12/2018-TC 
      GU29000051 Govt Industrail Training Institute Bijapur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/84/2006-TC 
              DGET-6/10/84/COE/2006-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/84/2006-TC 
              DGET-6/10/84/COE/2006-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/84/2006-TC 
              DGET-6/10/84/COE/2006-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/84/2006-TC 
              DGET-6/10/84/COE/2006-TC 
          MACHINIST (NSQF) 2 Years DGET-6/10/84/2006-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/84/2006-TC
          Mechanic Agriculture Machinery  1 year DGET-6/10/84/2006-TC 
          Turner (NSQF) 2 Years DGET-6/10/84/2006-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/84/2006-TC 
    GIA(Aided) PU29000098 B.D.P.H.W.A Industrial Training Institute Mathapathigalli Bijapur Draughtsman (Civil) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/21/1985-TC
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) 2 Years DGET-6/8/21/1985-TC
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/8/21/1985-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/8/21/1985-TC
          Sewing Technology (NSQF) 1 year DGET-6/8/21/1985-TC
    Private  PR29000587 Adarsha ITI Shivanagi, Bijapur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/14/2005-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/2005-TC 
              DGET-6/10/60/2005-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/14/2005-TC 
              DGET-6/10/60/2005-TC
              DGET-6/10/60/2005-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/14/2005-TC 
      PR29001063 Indo Japan Friendsip Academy Cosmonikethan ITI Buranpur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/119/2009 TC
              DGET-6/10/38/2009-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/38/2009-TC
      PR29001083 Vishweshwaraiah ITI, Tidagundi Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 year DGET-6/10/10/2007-TC 
          Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/10/2007-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/10/2007-TC 
          Welder (NSQF) 1 year DGET-6/10/10/2007-TC 
      PR29001104 Sri Vinayaka ITI Tikota Electrician (NSQF) 2 Years DGET-06/10/59/2009-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-06/10/59/2009-TC 
      PR29001135 Jnannodaya ITI Kaggod Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/172/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/172/2008-TC
      PR29001223 Sri Hemakootashree ITI Bijapur Electrician (NSQF) 2 Years DGE&T - 6/10/20/2010/TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGE&T - 6/10/20/2010/TC
      PR29001234 AL-Haj-Hajarat Saheb M Maniyar ITI, Bijapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/110/2010-TC
      PR29001264 Sri Guru Chakravarthi Sadashiv ITI, Kathakanahalli Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/97/2010-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/97/2010-TC
      PU29000770 Nivedita ITI, Rama Nivas, Chalukyanagar, Bijapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/103/2007 TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/103/2007 TC
      PU29000921 Shri Kalidas ITI, Trovi Road, Bijapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/74/2007-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/74/2007-TC
      PU29001002 JAGADARADAYA JAYASHANTALINGESHWARA I T I BIJAPUR Electrician (NSQF) 2 Years DGET-06/10/214/2008-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-06/10/214/2008-TC
      PU29001048 Shri Danammadevi ITC Bijapur Electrician (NSQF) 1 year DGET-6/10/213/2008-TC(New/Pvt)
            2 Years DGET-6/10/213/2008-TC(New/Pvt)
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET-6/10/213/2008-TC(New/Pvt)
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/213/2008-TC(New/Pvt)
      PU29001191 B.A. Bijjargi ITI, Bijapur Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/27/2010-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/27/2010-TC 
      PU29001245 Indira ITI Bijapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/82/2010-TC 
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET-6/10/82/2010-TC 
      PU29001302 Loyola Private ITI, Bijapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET-6/10/57/2011-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 Years DGET-6/10/57/2011-TC
      PU29001356 BLDE Association Private ITI Bijapur Electrician (NSQF) 2 Years DGET/6/10/62/2012-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) 2 Years DGET/6/10/62/2012-TC
          Fitter (NSQF) 2 Years DGET/6/10/62/2012-TC
          Welder (NSQF) 1 year DGET/6/10/62/2012-TC

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-07-2022 01:33 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080