ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

DISTRICT

TALUKA

TYPE OF ITI

MIS CODE

NAME OF THE ITI

Name of the Trades

Affiliation Order No

CHAMARAJANAGARA Chamarajanagar Govt GU29001514 GOVT ITI CHAMARAJANAGAR Electrician (NSQF) DGET-6/10/40/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/40/2018-TC
            DGT-6/10/40/2018-TC
    GIA PR29000070 JSS Private Industrial Training Institute Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/8/6/87-TC 
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/6/87-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/6/87-TC 
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/6/87-TC
      PR29000351 Varma Industrial Training Centre Kollegal Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/41/99-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/41/99-TC
    Private  PR29000620 Sri Chayadevi Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/18/2005-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/18/2005-TC
  Gundlupet Govt GR29000206 Govt. ITI(W), Gundlupet Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-06/10/1/98-TC(GOVT) wef 2004 dt. 25/05/2007
          Electrician (NSQF) DGET-06/10/1/98-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-06/10/1/98-TC(GOVT) wef 1997 dt. 27/06/2000
      GR29000925 Govt. ITI, Beguru Dress Making (NSQF) DGET- 6/10/134/2010-TC
          Electrician (NSQF) DGET- 6/10/134/2010-TC
            DGET-6/10/134/2010-TC(New Govt.)     
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/134/2010-TC
            DGET-6/10/1342010-TC(New Govt.)     
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/134/2010-TC
            DGET-6/10/134/2010-TC(New Govt.)     
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET- 6/10/134/2010-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET- 6/10/134/2010-TC
            DGET-6/10/1342010-TC(New Govt.) 
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/1342010-TC(New Govt.) 
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/1342010-TC(New Govt.) 
          Turner (NSQF) DGET- 6/10/134/2010-TC
      GR29001515 GOVT ITI TERAKANAMBI Electrician (NSQF) DGT-6/10/41/2018-TC DGT-12/1/2018-TC Govt
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/41/2018-TC DGT-12/1/2018-TC Govt
    Private  PR29000700 Sri Nanjundeshwara Industrail Training Centre, Kabballi Fitter (NSQF) DGET-6-10/9/2006-Tc (PVT)
      PR29000848 Nalanda Pvt ITI Gundlupet Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/211/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/211/2008-TC
      PU29000675 Chandana ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6-10/178/2008-TC (New Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6-10/178/2008-TC (New Pvt)
  Kollegal Govt GR29000385 Govt Industrial Training Institute ,Kollegala Electrician (NSQF) DGET- 6/10/6/2005-TC Govt
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/6/2005-TC Govt
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/6/2005-TC Govt
          Sewing Technology (NSQF) DGET- 6/10/6/2005-TC
      GR29001512 GOVT ITI HANUR PATTANA Electrician (NSQF)  DGT-6/10/39/2018-TC                DET/T/A- 6/CR-6/2015-2016
             DGT-6/10/39/2018-TC DET/T/A- 6/CR-6/2015-2016
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/39/2018-TC               DET/T/A- 6/CR-6/2015-2016
    Private  PR29000349 Sri Mahadeshwara Industrial Training Centre Kollegala Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/76/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/76/2003-TC
      PR29001015 Swamy Vivekananda Industrial Training Centre, Kollegala Electrician (NSQF) DGET-6/10/9/2009-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/9/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/9/2009-TC
      PR29001020 Sri Mahadeshwara Industrial Training Institute, Hanur Fitter (NSQF) DGET-6/10/76/2003-TC
      PR29001370 Gurukula Private Industrial Training Institute Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/60/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/211/2008-TC
            DGET-6/10/60/2012-TC
      PU29000509 Varma ITI Chamaraja Nagar Electrician (NSQF) DGET-6/10/62/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/62/2006-TC
  Yelandur GIA PR29000267 Sri Vivekananda Industrial Training Institute Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/22/95TC dated: 07-02-96 Old
New. August 2019
    Private  PR29001419 SDVS private ITI Electrician (NSQF) DGT-12/1/2016-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2016-TC
CHIKKAMAGALURU Chikkamagaluru Govt GR29001550 Govt. ITI KALASAPURA Electrician (NSQF) No.DGT-12/1/2018-TC(Part-1)  Dated  26/12/2018
          Fitter (NSQF) No.DGT-12/1/2018-TC(Part-1)  Dated  26/12/2018
      GU29000065 Govt Industrial Training Institute, Chikmagalur Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/13/82-TC. Dated:20/03/2009
          Fitter (NSQF) DGET- 6/8/13/82 -TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/13/82-TC. Dated:17/04/2001
    GIA PU29000071 Karnataka Industrail Training Centre Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/15/1985-TC
            DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29001243 M.E.S. Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/81/2004-TC
      PU29001023 S.M.E.S ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/74/2009-TC
      PU29001423 Swetha Pvt. ITI Chikkamangalore Electrician (NSQF) DGT-6/10/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-6/10/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/1/2018-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGT-6/10/1/2018-TC
  Kadur Govt GR29000935 Govt. ITI, Sakkarayapatna Electrician (NSQF) DGET- 6/10/49/2011-TC Govt
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/49/2011-TC Govt
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/49/2011-TC Govt
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET- 6/10/49/2011-TC Govt
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET- 6/10/49/2011-TC Govt
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET- 6/10/49/2011-TC Govt
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET- 6/10/49/2011-TC Govt
          Turner (NSQF) DGET- 6/10/49/2011-TC Govt
      GU29000322 Govt. Industrial Training Institute ,Kadur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET- 6/10/6/30/99-TC DT:01/12/2003 SCIR 
          Electrician (NSQF) DGET/06/10/30/1999-TC
          Fitter (NSQF) DGET/06/10/30/1999-TC
          Welder (NSQF) DGET/06/10/30/1999-TC
    GIA PR29000249 Sri Jagadguru Mallikarajuna Murugarajendra Industrial Training Centre,Birur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/12/1993-TC (PVT)
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/12/1993-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/12/1993-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/12/1993-TC
      PR29000427 Maruthi ITI Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/25/2001-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/45/2001-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/25/2001-TC
            DGET-6/10/45/2004-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-12/1/2002-TC
    Private  PR29000451 Sri Lakshmisha I.T.C Devanur Fitter (NSQF) DGET-6/10/84/2003-TC
            DGET-6/10/85/2004-TC
      PR29000542 Siri Durga Parmeshwari Rural ITC Annigere Fitter (NSQF) DGET-6/10/13/2004-TC
  Koppa Govt GR29001435 GOVT.INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE KOPPA Electrician (NSQF) DGT-12-1-2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12-1-2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12-1-2018-TC
  Mudigere Govt GU29001551 GOVT. ITI MUDIGERE Electrician (NSQF)  DGT-12/1/2018-TC 
          Electronics Mechanic (NSQF)  DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF)  DGT-12/1/2018-TC 
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF)  DGT-12/1/2018-TC 
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)   DGT-12/1/2018-TC 
    GIA PR29000228 Sri Dharmastala Manjunatheshwara ITI Electrician (NSQF) DGET 6/10/26/95 TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/26/95 TC
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/26/95 TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET 6/10/26/95 TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET 6/10/26/95 TC
          Welder (NSQF) DGET 6/10/26/95 TC
    Private  PR29001045 Malnad ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/108/2009-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/108/2009-TC
  Narasimharajapura Govt GR29001553 GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE NARASIMHARAJAPURA Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGT-12/1/2018-TC
    GIA PR29000097 Sri Jagadguru Renukacharya Institute of Technology Electrician (NSQF) DGET-6/8/35/87-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/35/87-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/35/87-TC
    Private  PR29000582 St. Nobert ITC Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) GET. 6/10/63/2005 TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGE&T. 6/10/63/2005 TC Private
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET. 6/10/63/2005 TC
  Tarikere Govt GR29001517 Government Industrial Institute Shivani Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018
      GU29000440 Government ITI, BH Road, Tarikere Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET- 6/10/50/2004-TC Govt
          Electrician (NSQF) DGET- 6/10/50/2004-TC Govt
            DGET-06/10/50/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/50/2004-TC Govt
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/50/2004-TC Govt
          Turner (NSQF) DGET- 10/11/2008-TC Govt
    Private  PR29000462 S.S.R. Industrail Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/75/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/75/2004-TC
      PU29000450 Sir M. Vishveshwaraih I.T.C Tarikere Fitter (NSQF) DGET-6/10/70/2005-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/70/2005-TC
      PU29000543 Samvidhana Shilpi Society ITI Tarikeri. Fitter (NSQF) DGET-6/10/49/2004-TC
DAKSHINA KANNADA Bantval Govt GR29000522 Government Industrial Training Institute, Vitla Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET- 6/10/7/2005-TC
          Electrician (NSQF) DGET- 6/10/7/2005-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/7/2005-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/7/2005-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET- 6/10/7/2005-TC
      GR29001468 Govt. ITI Kavalakatte Electrician (NSQF) DGT-6/10/21/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/21/2018-TC
    Private  PR29000599 B.A. ITC,THUMBAY Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/16/2005-TC (Pvt)
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/16/2005-TC (Pvt)
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/16/2005-TC (Pvt)
          Welder (NSQF) DGET-6/10/16/2005-TC
      PR29001324 Vittal Suprajit Private ITI, Vittla Electrician (NSQF) DGET-6/10/41/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/41/2011-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/41/2011-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/41/2011-TC
      PR29001392 Odiyoor Shree Gurudeva Private Industrial Training Institute, Kanyana Draughtsman (Civil) (NSQF) DGET-6/10/1/2014-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/1/2014-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/1/2014-TC
  Beltangadi Govt GR29000259 Govt Industrial Training Institute Malady Belthangadi Fitter (NSQF) DGET-6/10/2/2000-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/2/2000-TC 
    GIA PR29000170 Sri Dharmasthala Manjunatheshwara ITI Electrician (NSQF) DGET/6/8/2/1988-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/6/8/2/1988-TC
          Fitter (NSQF) DGET/6/8/2/1988-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET/6/8/2/1988-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET/6/8/2/1988-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET/6/8/2/1988-TC
          Turner (NSQF) DGET/6/8/2/1988-TC
          Welder (NSQF) DGET/6/8/2/1988-TC
    Private  PR29000652 Prasanna ITC, Belthangady Electrician (NSQF) DGET-6/10/23/2007- TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/23/2007- TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/23/2007- TC
            DGET-6/10/23/2007- TC (Pvt.)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/23/2007- TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/23/2007- TC
      PR29000862 Shri Dharmasthala Manjunatheshwara Pvt. ITI for Women, Ujire Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/18/2008-TC New Pvt
            DGT-12/1/2015-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/18/2008-TC New Pvt
  Mangaluru Govt GU29000044 Government Industrial Training Institute (Men),Mangalore Architectural Draughtsman (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGE&t.6/10/43/2000 TC Govt
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
            DGT-12/1/2018-TC
            DGT-6/10/43/COE/2000-TC
          Mechanic Auto Electrical and Electronics (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          Plastic Processing Operator (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/43/2000-TC
            DGT-6/10/43/COE/2000-TC
          Tool & Die Maker  (Press Tools, Jigs & Fixtures) (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/43/2000-TC
      GU29000255 Govt Industrial Training Institute for Women,Mangalore Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/8/91-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/8/97-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGE&T 6/10/8/91-TC w.e.f. August 2004
            DGET-6/10/8/91-TC
            DGET-6/10/8/91-TC 
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/8/97-TC
    GIA PR29000105 Seyyid Madani ITI Electrician (NSQF) DGET-6/8/23/85-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/44/87-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/23/85-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/8/23/87-TC
          Plumber (NSQF) DGET-(8)(44)/87-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/8/23/85-TC
            DGET-6/8/44/87-TC
      PR29000151 Mulki Ramakrishana Punja Private ITI Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/8/23/86-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/23/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/23/86-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/23/86-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/8/23/86-TC
      PR29000159 Brahmashree Narayanaguru I.T.I,Katipalla Electrician (NSQF) DGET-6/8/2/87/TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/2/87/TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/2/87/TC
      PR29000160 Xavier Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/8/84/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12(2)93- TC
            DGET-6(8)(34) 86- TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6(8)(34) 86- TC
          Mechanic Consumer Electronics Appliances (NSQF) DGET:6/8/34/86-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6(8)(34) 86- TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6(8)(34) 86- TC
          Welder (NSQF) DGET-12(2)93- TC
      PR29000162 A.G Soans Industrial Training Institute, Moodbidre. Electrician (NSQF) DGET/6(8)/53/87-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/6(8)/53/87-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET/6(8)/53/87-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET/6(8)/53/87-TC
      PU29000054 Hebich Industrial Training Centre, Balmatta Fitter (NSQF) DGET -115(4)70-TC/VOL2
            DGET-12(6)/94-TC
            DGET-6(8)(8)81-TC
            DGET-6/8/8/86-TC
      PU29000085 KACES ITI STICH CRAFT, Balmatta Sewing Technology (NSQF) DGET-6(8) (36)/81-TC
      PU29000110 Narayana Guru Industrial Training Institute, Kudroli Electrician (NSQF) DGET-6/8/5/87-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/8/5/87-TC
      PU29000165 St Alloysius ITI Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/8/14/82-TC 
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/14/82-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/14/82-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/8/14/82-TC 
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/8/14/82-TC
          Plumber (NSQF) DGET-6/8/14/82-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/8/14/82-TC 
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/8/14/82-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/14/82-TC
    Private  PR29000299 St Joseph Industrial Training Centre Carpenter (NSQF) DGET-06/10/13/99-TC(Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/13/99-TC(Pvt)
          Machinist (NSQF) DGET-06/10/13/99-TC(Pvt)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-06/10/13/99-TC(Pvt)
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-06/10/13/99-TC(Pvt)
          Sewing Technology (NSQF) DGET-06/10/13/99-TC(Pvt)
          Turner (NSQF) DGET-06/10/13/99-TC(Pvt)
      PR29001182 Sri Durga Devi Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/106/2010-TC New Pvt
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/106/2010-TC New Pvt
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/106/2010-TC New Pvt
          Welder (NSQF) DGET-6/10/106/2010-TC New Pvt
      PR29001385 SDM Mangalajyothi Private ITI, Vamanjoor, Mangalore.  Multimedia Animation & Special Effects (NSQF) DGET-6/10/2/2013-tc New Pvt
          Electrician (NSQF) DGT-12/1/2016-TCDGT-12/1/2016-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/2/2013-tc New Pvt
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12/1/2016-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/2/2013-tc New Pvt
  Puttur Govt GR29000210 Govt. Industrial Training Institute (Women), Puttur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-/6/10/38/2000-TC
          Electrician (NSQF) DGET-/6/10/38/2000-TC
            DGET-6/10/38/COE/2000-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/6/10/38/2000-TC
            DGET-6/10/38/2000-TC
            DGET-6/10/38/COE/2000-TC
          Fashion Design & Technology (NSQF) DGET-/6/10/38/2000-TC
          Fitter (NSQF) DGET-/6/10/38/2000-TC
            DGET-6/10/38/COE/2000-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/38/COE/2000-TC
          Instrument Mechanic (NSQF) DGET-6/10/38/COE/2000-TC
    GIA PR29000287 Bethany ITI, Nellyadi Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/12/1997-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/12/1997-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/12/1997-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/12/1997-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/12/1997-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/12/1997-TC
      PU29000175 Sri Mahalingeshwara Industrial Training Institute, Puttur Draughtsman (Civil) (NSQF) DGET-6/8/14/88-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/14/88-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/14/88-TC
            DGET-6/8/14/88-TC
    Private  PR29000744 SRI SARASWATHI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITU Electrician (NSQF) DGET-06/10/20/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-06/10/20/2008-TC
  Sulya GIA PR29000174 Kurnji Venkatramana Gowda I.T.C, Sullia Electrician (NSQF) DGET-6/8/29/88-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/29/88-TC
            DGET-6/8/29/98-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/8/29/88-TC
    Private  PR29000715 Sri Parivara Panchalingeshwara ITC Draughtsman (Civil) (NSQF) DGET-6/10/2/2007-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/2/2007-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/2/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/2/2007-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/2/2007-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/2/2007-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/2/2007-TC
HASSAN Alur Govt GR29000941 Govt. ITI, Alur Electrician (NSQF) DGET-6/10/52/2012-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/52/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/52/2012-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/52/2012-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/52/2012-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/52/2012-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/52/2012-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/52/2012-TC
    GIA PR29000367 Vishweshwariaiah Industrial Training Centre Alur Fitter (NSQF) DGET-6/10/8/2000-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/8/2000-TC
  Arkalgud Govt GR29000311 Govt. ITI, Arakalagud Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/95/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/95/2007-TC
    GIA PR29000316 P.E.S. Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6-10/7/2000-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6-10/7/2000-TC
      PR29000381 Sri Mahadeshwara ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/101/2003-TC
      PU29000374 New horizon Industrial Training Institute Fitter (NSQF) DGET-6/10/11/2000-TC(PVT)
    Private  PR29000453 Mathru Bhumi Industrail Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/24/2005-TC (PVT)
      PR29000463 MRV ITI Ramanathapura Arakalgud Electrician (NSQF) DGET-6/10/43/2002-TC (New PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/43/2002-TC (New PVT)
      PR29000507 Sri Basaveshwara ITI Keralapura Fitter (NSQF) DGET-6/10/53/2003-TC Pvt New
      PR29000864 N E S ITI Arakalagud Electrician (NSQF) DGET-6/10/94/2008-TC New Pvt
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/94/2008-TC New Pvt
      PR29000874 Sri Siddaganga ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/23/2009-TC New Pvt
      PR29001033 Sree Jathin ITC Electrician (NSQF) DGET-6/10/128/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/128/2008-TC
      PR29001407 Navodaya National ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/111/2009-TC
      PR29001410 Jnana Bharti ITC, Basavapatna Fitter (NSQF) DGET-6/10/204/2008-TC
  Arsikere Govt GU29000288 Government Industrial Training Institute, Arasikere Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET- 6/10/30/2000 -TC W.E.F. FEB 2007
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/30/2000 -TC W.E.F. AUG 1999
            DGET- 6/10/30/2000 -TC W.E.F. AUG 2004
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/30/2000 -TC W.E.F. AUG 1999
            DGET- 6/10/30/2000 -TC W.E.F. AUG 2004
          Welder (NSQF) DGET- 6/10/30/2000 -TC W.E.F. AUG 2001
    GIA PR29000250 Sri Chandrashekara Bharathi Pvt. I.T.I. Electrician (NSQF) DGET-6/10/29/1995-TC (PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/29/1995-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/29/1995-TC (PVT)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/29/1995-TC (PVT)
      PR29000276 Bharath ITC Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/18/97-TC(PVT)
      PR29000399 Pushaparavi National Industrial Training Institute Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/9/2000-TC(PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/9/2000-TC(PVT)
          Surveyor (NSQF) DGET-6/10/9/2000-TC(PVT)
    Private  PR29000442 Al- Ameen Haji Abubakar Mohd. ITC Arasikere Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 6/10/3/2002 TC(PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) 6/10/3/2002 TC(PVT)
          Fitter (NSQF) 6/10/3/2002 TC(PVT)
            6/10/3/2003 TC (PVT)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 6/10/3/2002 TC(PVT)
          Secretarial Practice (English) (NSQF) 6/10/3/2002 TC(PVT)
          Sewing Technology (NSQF) 6/10/3/2002 TC(PVT)
      PR29000456 Sri Nidhi Private ITI Javagal Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/39/2002-TC_New Pvt)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/39/2002-TC_New Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/39/2002-TC_New Pvt)
      PR29000491 SIR M. Visheshwaraiah Rural ITC, Banavara Fitter (NSQF) DGET-06/10/2/2003-TC PVT
            DGET-06/10/2/2003-TC PVT (PART)
      PR29000574 Navabharatha Industrial Training Centre, Gandasi Fitter (NSQF) DGET-6-10/139/2004-TC (NEW PVT)
      PR29000654 Sri Basaveshwara Industrail Training Centre Madalu Electronics Mechanic (NSQF) DGET-06/10/75/2006-TC
            DGET-06/10/75/2006-TC PVT
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/75/2006-TC
            DGET-06/10/75/2006-TC PVT
      PR29000845 Vidyaranya ITC Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6-10/63/2009-TC (NEW PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6-10/63/2009-TC (NEW PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6-10/63/2009-TC (NEW PVT)
  Belur Govt GU29001527 GOVT ITI BELUR Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGT-12/1/2018-TC
          Turner (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000419 Sri Annapurneswari Industrial Training Centre Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/53/2002-TC (PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/06/10/53/2002-TC (PVT)
            DGET-6/10/53/2002-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET/06/10/28/2002-TC (PVT)
            DGET/06/10/53/2002-TC (PVT
            DGET/06/10/53/2002-TC (PVT)
            DGET-6/10/53/2002-TC (PVT)
      PR29000517 Patel National ITC, Fitter (NSQF) DGET-6-10/67/2008-TC (NEW PVT)
      PR29000854 Vinayaka ITC, Beluru Fitter (NSQF) DGET-6-10/199/2008-TC (NEW PVT)
  Channarayapatna Govt GR29000248 Government Industrial Training Institute for Women,Channaraya Pattana Baker and Confectioner (NSQF) DGET- 6/10/2/2002-TC
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/90/2003-TC
          Electrician (NSQF) DGET- 6/10/2/2002-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/2/2002-TC
          Fitter (NSQF)  DGET- 6/10/2/2002-TC
          Food Production (General) (NSQF) DGET- 6/10/2/2002-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET- 6/10/2/2004-TC
      GR29000807 Govt. ITI, Bagur Electrician (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C (GOVT) wef.AUG 2012.
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/11/2012-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C (GOVT) wef.AUG 2012.
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/11/2012-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
      GR29000939 Govt. ITI, Udayapura Dress Making (NSQF) DGET-6/10/90/2011-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/90/2011-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/90/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/90/2011-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/90/2011-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/90/2011-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/90/2011-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/90/2011-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/90/2011-TC
    GIA PR29000137 Sri Adichunchanagiri I.T.C Cannarayapattana Electrician (NSQF) DGET-6-10/51/1982-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6-10/51/1982-TC
      PR29000333 Shri Bhyraveshwara Industrial Training Institute Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/2/1999-TC(PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/200/2008-TC(PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/2/1999-TC(PVT)
          Surveyor (NSQF) DGET-6/10/2/1999-TC(PVT)
    Private  PR29000375 Sri Manjunatha Industrial Training Centre Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/5/2002-TC
      PR29000418 Sharada Industrial Training Institute Fitter (NSQF) DGET-6/10/50/2002-TC Pvt
      PR29000430 Karthik Industrial Training Centre, Electrician (NSQF) DGET/06/10/85/2005-TC
          Fitter (NSQF) DGET/06/10/85/2005-TC
      PR29000636 Sri Durga Parameshwari Industrail Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/77/2005-TC
      PR29000673 Sri Durgaprasanna Industrail Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/77/2005-TC
      PR29000712 Shambhulingeshwara ITC, Electrician (NSQF) DGET-6/10/22/2007-TC (Pvt)
            DGET-6-10/22/2007-TC (PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6-10/22/2007-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6-10/22/2007-TC (PVT)
      PR29000777 Simhadri Industrial Training Centre Uthenahalli Electrician (NSQF) DGET-06/10/109/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/109/2008-TC
  Hassan Govt GR29000802 Govt. ITI, Mosale Hosahally Dress Making (NSQF) 0
          Electrician (NSQF) DGET- 6/10/13/2011-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/13/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/13/2011-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET- 6/10/13/2011-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-12/1/2018-TC dated: 20-Dec-2018
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET- 6/10/13/2011-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET- 6/10/13/2011-TC
          Turner (NSQF) DGET- 6/10/13/2011-TC
      GU29000050 Govt Industrial Training Institute B.M Road, Hassan Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/12-98-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/12-98-TC
            DGET-6/10/COE/12/98-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/12-98-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/12-98-TC
            DGET-6/10/COE/12/98-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/12-98-TC
            DGET-6/10/COE/12/98-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/12-98-TC
          Secretarial Practice (English) (NSQF) DGET-6/10/12-98-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/12-98-TC
            DGET-6/10/COE/12/98-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/12-98-TC
            DGET-6/10/COE/12/98-TC
    GIA PR29000305 Yagachi Industrial Training institute Electrician (NSQF) DGET-6/10/24/2000-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/24/2000-TC
      PR29000347 Sangameshwara Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGET-06/10/99-TC(PVT)
      PU29000101 Siddeshwara private Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6/8/11/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/11/86-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/11/86-TC
      PU29000235 Nethaji Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/27/1995-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/27/1995-TC (PVT)
            DGET-6/10/27/1995-TC(PVT)
      PU29000301 Sri Manjunatheshwara Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/42/2000-TC (pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/42/2000-TC (pvt)
      PU29000344 Sri Hasanamba Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/38/2001-TC (PVT)
      PU29000377 Sri Ranga Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/6/2000-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/6/2000-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/6/2000-TC
      PU29000423 Umachagi Industrial Training Institute Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/12/2001-TC
      PU29000458 Pushkarani Academy Industrial Training Centre Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/26/2000-TC (PVT)
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/26/2000-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/26/2000-TC (PVT)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/26/2000-TC (PVT)
    Private  PR29001408 Vandana ITI Fitter (NSQF) DGET-6/10/58/2003-TC
      PU29000261 Don Bosco Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET-6/10/46/2002-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/46/2002-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/46/2002-TC
      PU29000342 Smt Channamma Industrial Training Centre Hassan Electrician (NSQF) DGET/6/10/22/2002-TC
          Fitter (NSQF) DGET/6/10/22/2002-TC
      PU29000348 Sri Vishweshwaraiah Industrial Training Institute Fitter (NSQF) DGET-06/10/98/2003-TC (Private New)
      PU29000380 Sree venkateshwara industrial training centre Electrician (NSQF) DGET-6/10/100/2003-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/100/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/100/2003-TC
      PU29000502 Roopashree ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/63/2003-TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/63/2003-TC
          Surveyor (NSQF) DGET-6/10/63/2003-TC
      PU29000671 Sri Pushpagiri ITI Fitter (NSQF) DGET-6-10/152/2008-TC (NEW PVT)
      PU29000728 Smt. Sharada ITC, Hassan Electrician (NSQF) DGET-6/10/30/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/30/2007-TC
      PU29000978 Gnanadhare ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/81/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/81/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/81/2008-TC
      PU29001166 Kamadhenu Pvt ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/21/2009-TC New Pvt
  Hole Narsipur Govt GR29000089 Govt Industrial Training Institute, Holenarsipura Electrician (NSQF) DGET-6/8/16/87-TC (Pt.) (Govt)
            DGET-6/8/16/87-TC(PT)(Govt)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/16/87-TC (Pt.) (Govt)
            DGET-6/8/16/87-TC(PT)(Govt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/16/87-TC(PT)(Govt)
          Machinist (NSQF) DGET-6/8/16/87-TC(PT)(Govt)
          Turner (NSQF) DGET-6/8/16/87-TC(PT)(Govt)
      GR29000685 Govt Industrial Training Institute ,Paduvalahippe Electrician (NSQF) DGET-6/10/121/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/121/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/121/2008-TC Govt
          Turner (NSQF) DGET-6/10/121/2008-TC Govt
            DGT-12/1/2018-TC
      GR29000940 Govt. ITI, Hariharapura Dress Making (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/11/2012 -T C
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/11/2012 -T C
          Turner (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
    GIA PR29000371 Shri Ranganatha Industrial Training Institute Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/38/2002-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/38/2002-TC
    Private  PR29000340 Gangothri ITI, Holenarasipura Electrician (NSQF) DGET-6/10/25/2000-TC (PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/25/2000-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/25/2000-TC (PVT)
      PR29000494 S.M.S. Industrial Training Centre Halli Mysore Electrician (NSQF) DGET-6/10/27/2002-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/27/2002-TC (PVT)
      PU29000512 Umachagi Industrial Training Institute Fitter (NSQF) DGET-6-10/30/2003-TC (NEW PVT)
  Sakleshpur Govt GU29001455 GOVERNMENT ITI SAKALESHPURA Dress Making (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGT-12/1/2018-TC
    GIA PR29000422 Malleshwari Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/35/2000/-TC(PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/35/2000/-TC(PVT)
KODAGU Madikeri Govt GR29000055 Govt Industrial Training Institute, Madikeri Electrician (NSQF) DGET-6/10/142/2004 TC
            DGET-6/10/42/COE/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/142/2004 TC
            DGET-6/10/42/COE/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/142/2004 TC
            DGET-6/10/42/COE/2004-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/142/2004 TC
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/142/2004 TC
          Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) DGET-6/10/142/2004 TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/142/2004 TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/142/2004 TC
    GIA PR29000270 KVG ITC, Bhagamandala Electrician (NSQF) DGET/6/10/5/97-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/6/10/5/97-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET/6/10/5/97-TC
    Private  PU29000372 Sri Sadguru I.T.C Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/34/2002-TC Pvt
          Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) DGET-6/10/34/2002-TC Pvt
  Somvarpet Govt GR29000761 Govt. ITI Alur-Siddapura Somavarpet Tq. Dist. Kodagu Electrician (NSQF) DGET -6/10/83/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET -6/10/83/2008-TC
            DGET-6/10/83/2008-TC 
          Fitter (NSQF) DGET -6/10/83/2008-TC
            DGET-6/10/83/2008-TC 
          Turner (NSQF) DGET -6/10/83/2008-TC
    Private  PR29000396 Kalpaturu Industrial Training Centre Kushal Nagar Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/5/2001-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/5/2001-TC (PVT)
  Virajpet Govt GR29000129 Govt Industrial Training Institute for Women, Ponnampet Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET- 6/8/29/86 -TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/8/29/86 -TC
MANDYA Krishnarajpet Govt GU29000003 GOVT ITI K R PET-571426 Electrician (NSQF) DGET-06/208/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-06/208/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-06/208/2008-TC
          Turner (NSQF) DGET-06/208/2008-TC
    Private  PR29000335 Rachana Industrial Training Centre K.R Pet Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/80/2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/80/2003-TC
          Surveyor (NSQF) DGET-6/10/80/2003-TC
      PR29000505 Navodaya ITC K R pete Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/60/2003-TC (Pvt New)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/60/2003-TC (Pvt New)
      PR29000506 BBIT ITI,K R Pete Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-06/10/23/2003-TC (pvt New)
          Desk Top Publishing Operator (NSQF) DGET-06/10/23/2003-TC (pvt New)
      PR29000657 Sri AdhiShakti Industrial Training Centre Akki Hebbal Fitter (NSQF) DGET-6/10/45/2006-TC
      PR29000696 Sri Vidya Vikas Industail Training Centre, K R Pet Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/15/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/15/2006-TC
      PR29000702 Shree Vishweshwaraiah ITC, Kikkeri Fitter (NSQF) DGET-06/10/8/2007-TC
      PR29000808 Hemavathi Private ITI Fitter (NSQF) DGE&T-6/10/50/2012-TC  
      PR29001312 Jnana bharathi industrial training institute Electrician (NSQF) DGET-06/10/44/2010-TC
      PR29001334 Sri Durgaparameshwari Pvt ITI, Mandagere Electrician (NSQF) DGET-6/10/6/2014-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/6/2014-TC
  Maddur Govt GR29000361 Govt Industrial Training Institute, K. M. Doddi Electrician (NSQF) DGET- 6/10/1/2002-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/1/2002-TC
      GR29000400 Government Industrial Training Institute, Maddur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/20/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/20/2004-TC Govt
            DGET-6/10/20/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/20/2004-TC Govt
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET- 6/10/20/2004-TC Govt
            DGET-6/10/20/2004-TC
          Tool & Die Maker  (Press Tools, Jigs & Fixtures) (NSQF) DGET- 6/10/20/2004-TC Govt
      GR29000944 Govt. ITI, Kestur Dress Making (NSQF) DGET- 6/10/83/2011-TC
          Electrician (NSQF) DGET- 6/10/83/2011-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/83/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/83/2011-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET- 6/10/83/2011-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET- 6/10/83/2011-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET- 6/10/83/2011-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET- 6/10/83/2011-TC
          Turner (NSQF) DGET- 6/10/83/2011-TC
    Private  PR29000653 Calvary ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/60/2007-TC
      PR29000658 Vishweshwaraiah Tech Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/54/2012-TC (Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/54/2012-TC (Pvt)
      PR29000699 Mandavya Industrial Training Centre Maddur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/55/2006-TC (Pvt)
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/55/2006-TC (Pvt)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/55/2006-TC (Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/55/2006-TC (Pvt)
      PR29000820 Vivekananda ITC, Maddur Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/106/2008-TC (Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/106/2008-TC (Pvt)
      PR29001144 Navodaya itc k m doddi Electrician (NSQF) DGET-6/10/22/2010-TC (New Pvt)
  Malavalli Govt GU29000158 Govt Industrial Training Institute, Malavalli Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/8/89-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/8/89-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/8/89-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/8/89-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/8/8/89-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/8/8/89-TC
    Private  PR29000416 Sri Karibasaveswara Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/3/2003-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/3/2003-TC(New Pvt)
      PR29000511 Niranjan Industrial Training Centre, Pandithanalli Fitter (NSQF) DGET-6/10/91/2004-TC (New Pvt)
            DGET-6/10/91/2004-TC (Pvt.)
      PR29000538 Shanthi Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET- 6/10/23/2004-TC Pvt
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/23/2004-TC Pvt
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/23/2004-TC Pvt
            DGET-6/10/23/2004-TC (Pvt) (New)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET- 6/10/23/2004-TC Pvt
      PR29000539 Malavalli Boys Home ITI Electrician (NSQF) DGET 6/10/51/2004 -TC NEW
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET 6/10/51/2004 -TC NEW
          Fitter (NSQF) DGET 6/10/51/2004 -TC NEW
      PR29000555 Swamy Vivekananda Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/88/04-TC (Pvt.)
            DGET-6/10/88/2004-TC (New Pvt.)
      PR29001009 J.P.M. Industrial Training Centre Halagur Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/7/2002-TC ( Pvt)
            DGET-6/10/7/2002-TC (New Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/7/2002-TC ( Pvt)
            DGET-6/10/7/2002-TC (New Pvt)
      PU29000524 Jnanesh Industrial Training Institute, Malavalli Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/31/2004-TC
            DGET-6/10/31/2004-TC (Pvt) (new)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/31/2004-TC
            DGET-6/10/31/2004-TC (Pvt) (new)
      PU29001021 Gold Field ITC Fitter (NSQF) DGET-6/10/1/2009-TC
  Mandya Govt GR29001525 GOVT ITI VC FARM Electrician (NSQF) DGT-6/10/52/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/52/2018-TC
      GR29001526 Govt. ITI, Basaralu Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
      GU29000066 Govt Industrial Training Institute, Mandya Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-12/1/1988-TC
          Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-12/1/1988-TC
          Electrician (NSQF) DGET-12/1/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12/1/1988-TC
            DGET-12/1/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET/12/1/1989-TC
            DGET-12/1/1988-TC
            DGET-12/1/2008-TC
    GIA PU29000279 Nalwadi Krishna Raja Wediyar ITI Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/34/99-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/34/99-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/34/99-TC
          Instrument Mechanic (NSQF) DGET-6/10/34/99-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/34/99-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/34/99-TC
      PU29000330 Thavaragere ITI Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/20/99-TC(PVT)
          Desk Top Publishing Operator (NSQF) DGET-6/10/20/99-TC(PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/20/99-TC(PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/20/99-TC(PVT)
    Private  PR29000401 Jnanaganga ITC, Mandya Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/74/2004-TC (Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/74/2004-TC (Pvt)
      PR29000429 Jnana Sindhu Industrail Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/58/2006-TC(Pvt)
      PR29000449 M. Srinivasa I.T.C Hanakere Fitter (NSQF) DGET- 6/10/39/2004-TC
            DGET-6/10/39/2004- TC(New)( Pvt)
      PR29000466 BLS ITI,Mandya Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/20/2001-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/20/2001-TC
      PR29000992 Sri Ram ITC, Keragodu Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/45/210-TC
      PR29001320 Sri Vidya Ganpathi Rural Private ITI Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/88/2011-TC(New Pvt)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/88/2011-TC(New Pvt)
      PU29000410 Mandya Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/82/2003-TC(Pvt New)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/82/2003-TC(Pvt New)
  Nagamangala Govt GR29001474 Govt ITI Nagamangala Electrician (NSQF) DGT-6/10/51/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-6/10/51/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/51/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-6/10/51/2018-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGT-6/10/51/2018-TC
          Turner (NSQF) DGT-6/10/51/2018-TC
    Private  PR29000395 Raghavendra ITC Bellur Cross Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/59/04-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/59/04-TC
      PR29000434 Rachana Industrial Training Institue Nagamangala Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/99/2003-TC
            DGET-6/10/99/2003-TC(Pvt)
          Fitter (NSQF) DGE&T-6/10/99/2003-TC
            DGET-6/10/99/2003-TC (PVT.New)
            DGET-6/10/99/2003-TC(Pvt)
      PR29000515 Navodaya National Private Industrail Training Institute T.B Extn Nagamangala Fitter (NSQF) DGET-6/10/70/2006-TC
  Pandavapura Govt GR29000936 Govt. ITI, Chinakurali Electrician (NSQF) DGET-6/10/39/2011-TC W.E.F. AUG-2011
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/39/2011-TC W.E.F. AUG-2011
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/39/2011-TC W.E.F. AUG-2011
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/39/2011-TC W.E.F. AUG-2011
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/39/2011-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/39/2011-TC W.E.F. AUG-2012
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/39/2011-TC W.E.F. AUG-2012
          Turner (NSQF) DGET-6/10/39/2011-TC W.E.F. AUG-2012
      GU29000317 Government Industrial Training Institute ,Pandavap Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGT-6/10/1/200-TC (PART FILE) Dt:25/08/2015
          Electrician (NSQF) DGT-6/10/1/200-TC (PART FILE) Dt:25/08/2015
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/1/2000-TC (Govt)
            DGT-6/10/1/200-TC (PART FILE) Dt:25/08/2015
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/1/200-TC (PART FILE) Dt:25/08/2015
          Welder (NSQF) DGT-6/10/1/200-TC (PART FILE) Dt:25/08/2015
    GIA PR29000133 Sri Adichunchanagiri Private I.T.I, Melukote Electrician (NSQF) DGET-6/8/4/87-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) dget-6/10/2/93-TC
            DGET-6/8/4/87-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/4/87-TC
    Private  PR29000508 Vidyodaya Industrial Training Institute Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/65/2003-TC (Pvt.New)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/65/03-TC (Pvt.New)
            DGET-6/10/65/2003-TC (Pvt.New)
      PR29000710 Pragathi ITC, Chinakurali Fitter (NSQF) DGE&T-6/10/6/2007-TC
      PR29000716 Sri Ranganatha ITC, Jakkanahalli Electrician (NSQF) DGET-6/10/28/2007-TC
            DGET-6/10/28/2007-TC (new/pvt.)
          Fitter (NSQF) DGE&T-6/10/28/2007 TC
  Shrirangapattana Govt GR29000937 Govt. ITI, Srirangapatna Electrician (NSQF) DGET-6/10/130/2010-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/130/2010-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/130/2010-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/130/2010-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/130/2010-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/130/2010-TC
    GIA PR29000304 Sri Ranganatha I.T.C B.R Koppalu Electrician (NSQF) DGET-6/10/19/97-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/19/97-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/19/97-TC
    Private  PR29000562 Jnanodaya Industrail Training Centre Fitter (NSQF) DGE&T-6/10/71/2006-TC (Pvt) New
      PR29000711 Vinayaka ITC. Pandavapura Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/24/2007-TC (Pvt)
          Fitter (NSQF) DGE&T 6/10/24/2007-TC
            DGET-6/10/24/2007-TC
MYSURU Heggadadevankote Govt GR29000470 Govt. Industrial Training Institute, H.D.Kote Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/129/2004-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/129/2004-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/129/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/129/2004-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/129/2004-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/129/2004-TC
  Hunsur Govt GR29000362 Govt. Industrial Training Institute Hunsur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6\5\35\2002-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6\5\35\2002-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6\5\35\2002-TC
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/35/2002-TC
            DGET-6\5\35\2002-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6\5\35\2002-TC
      GR29001548 Government Industrial Training Institute , BILIKERE Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
    Private  PR29000413 Sri Nanjunda Shivayageshwara ITI Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/22/2003-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/22/2003-TC (PVT)
      PR29000853 Sri Sathya Sai ITC Hunsur Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/43/2008-TC (NEW PVT)
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/43/2008-TC (NEW PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/43/2008-TC (NEW PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/43/2008-TC (NEW PVT)
      PR29001364 Techniche Private ITI Electrician (NSQF) DGET-6/10/61/2012-TC (New PVT)
  Krishnarajanagara Govt GR29000012 Govt. ITI, Saligrama Electrician (NSQF) DGET-6/10/11/2011 -T C W.E.F. AUG-2011
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/11/2011 -T C W.E.F. AUG-2011
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/11/2011-TC  
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/11/2011 -T C W.E.F. AUG-2011
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/11/2011-TC 
    Private  PR29000469 Jnanabyaveshwara Industrail Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/61/2004-TC (PVT NEW)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/61/2004-TC (PVT NEW)
      PR29000669 Smt Puttathayamma Mariyappa ITC, K.R Nagar Fitter (NSQF) DGET-6/10/7/2007-TC (PVT)
      PR29000735 Sri Manjunatha ITC, K.R Nagar Fitter (NSQF) DGET-6/10/107/2008-TC w.e.f. Feb 2008
  Mysuru Govt GR29001444 Government ITI, Beerihundi Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC 
      GR29001481 Govt. ITI, Varuna Electrician (NSQF) DGT-6/10/7/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/7/2018-TC
      GU29000053 Government Industrial Training Institute , N R Mohalla Mysore-07 Architectural Draughtsman (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
          Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
            DGET-6/10/COE/14/98-TC
          Electrician (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
            DGET-6/10/COE/14/98-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
          Fitter (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
            DGET-6/10/COE/14/98-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
          Machinist (Grinder) (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
          Machinist (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/COE/14/98-TC
          Mechanic Auto Body Repair (NSQF) DGET-6/10/COE/14/98-TC
          Mechanic Auto Electrical and Electronics (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/14/98-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET/T6/10/14/98TC
          Secretarial Practice (English) (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
          Turner (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
          Welder (NSQF) DGET/T6/10/14/98TC
      GU29000346 Government Industrial Training Institute (Shifting case-Vishweshwara Nagar),Mysore Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGT-12/01/2018-TC
          Electrician (NSQF) DGT-12/01/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/01/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/01/2018-TC
          Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) DGT-12/01/2018-TC
          Turner (NSQF) DGT-12/01/2018-TC
    GIA PU29000061 The National Institute of Industrial Education I.T.C Electrician (NSQF) DGET/6/8/37/86-TC
            DGET/6/8/44/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/6/8/44/86-TC
          Fitter (NSQF) DGET/6/8/44/86-TC
            DGET/6/8/8//82-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET/6/8/8//82-TC
          Turner (NSQF) DGET/12/2/97-TC
      PU29000074 MESCO Industrial Training Institute Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/8/17/1986
          Electrician (NSQF) DGET-6/8/17/1986
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/17/1986
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/17/1986
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/8/17/1986
      PU29000075 St. Philomena's Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/8/35/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/35/86-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/35/86-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/8/35/86-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/8/35/86-TC
      PU29000082 Mysore Rural I.T.C Hinkal Fitter (NSQF) DGET 6/8/40/86-TC
            DGET/6-8/40/1986-TC
          Machinist (NSQF) DGET/6/8/19/1988-TC
          Turner (NSQF) DGET/6/8/19/1988-TC
      PU29000093 M E S Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/8/15/86/-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/15/86/-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/15/86/-TC
      PU29000141 Vidyavardhaka Sangha Industrial Training Institute Electrician (NSQF) DGET - 6/8/4/1989 - TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET - 6/8/4/1989 - TC
          Fitter (NSQF) DGET - 6/8/4/1989 - TC
      PU29000224 Vishweshwaraiah Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET/06/10/3/93-TC
            DGET/06/10/3/93-TC (PVt)
          Fitter (NSQF) DGET/06/10/3/93-TC
            DGET/06/10/3/93-TC (PVt)
      PU29000306 Sri Veerabhadreshwara ITC, Alanahalli Fitter (NSQF) DGET-06/10/10/98-TC
      PU29000391 D Banumaiah ITI Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGE&T 6/10/3/2000-TC (Pvt)
          Electrician (NSQF) DGE&T 6/10/3/2000-TC (Pvt)
          Fitter (NSQF) DGE&T 6/10/3/2000-TC (Pvt)
          Welder (NSQF) DGE&T 6/10/3/2000-TC Pvt
    Private  PR29000847 Glo Tec ITC Draughtsman (Mechanical) (NSQF) DGET-6/10/103/2008-TC (New PVT)
            DGT-6/10/103/2008-TC
          Electrician (NSQF) DGET-12/1/2008-TC
            DGT-6/10/103/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-12/1/2008-TC
          Fitter (NSQF) DGET-12/1/2008-TC
            DGT-6/10/103/2008-TC
      PU29000236 vidya vikas ITI Fitter (NSQF) DGET.6/10/20/95-TC
      PU29000272 Queens School of Design I.T.C Fashion Design & Technology (NSQF) DGT-6/10/7/2006-TC
          Interior Design & Decoration (NSQF) DGT-6/10/7/2006-TC
      PU29000421 Bharathi Sthree samaja Industrial Training Centre Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/85-2003-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/85-2003-TC
      PU29000446 Benaka Industrial Training Centre Fitter (NSQF) DGET-6/10/22/2004-TC
      PU29000460 Sri Arunodaya Industrial Training Institute Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6-10/4/2002-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6-10/4/2002-TC
      PU29000496 Bhrahmashri Industrial Training Institute Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6-10/95/2003-TC (NEW PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6-10/95/2003-TC (NEW PVT)
      PU29000783 Sri Kanteshwara ITC, Mysore Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/108-2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/108-2007-TC
      PU29000800 Kaynes ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/101/2007-TC (PVT)
      PU29000859 Sri Kanteshwara Industrial Training Centre Nanjanagud Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6-10/11/2008-TC (NEW PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6-10/11/2008-TC (NEW PVT)
      PU29001025 Jnanaseva Industrial Training Institute Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-06/10/108/2008-TC (NEW/PVT)
          Electrician (NSQF) DGET/06/10/108/2008-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET/06/10/108/2008-TC
            DGET-06/10/108/2008-TC (NEW/PVT)
          Fitter (NSQF) DGET/06/10/108/2008-TC
            DGET-06/10/108/2008-TC (NEW/PVT)
          Welder (NSQF) DGET-06/10/108/2008-TC (NEW/PVT)
      PU29001422 Vijaya Private ITI Desk Top Publishing Operator (NSQF) DGET-6/10/54/2006-TC
          Front Office Assistant (NSQF) DGET-6/10/54/2006-TC
  Nanjangud Govt GR29000324 Govt. ITI, Nanjanagud Electronics Mechanic (NSQF) DGET- 6/10/1/2007-TC
          Fitter (NSQF) DGET- 6/10/1/2007-TC
            DGET-6/10/1/COE/2007-TC
          Machinist (NSQF) DGET-6/10/1/COE/2007-TC
          Sheet Metal Worker (NSQF) DGET-6/10/1/COE/2007-TC
          Welder (GMAW & GTAW) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/10/1/COE/2007-TC
          Welder (Structural) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
      GR29001552 Government ITI, Tagadur Dress Making (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
      GU29001482 Govt. ITI, Vishweshwara Nagar Electrician (NSQF) DGT-6/10/9/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/9/2018-TC
    GIA PR29000081 J S S Industrial Training Institute Nanjangud Electrician (NSQF) DGET-6/8/13/86-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/8/13/86-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/8/13/86-TC
    Private  PR29000408 Sri Nanjundeshwara Industrail Training Centre, Kadakola Fitter (NSQF) DGET-6-10/41/2004-TC (New Pvt)
      PR29000569 Gurumalleswara ITI Devanur Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/127/2004-TC (New PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/127/2004-TC (New PVT)
  Piriyapatna Govt GR29000364 Government Industrial Training Institute, Periyapa Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/52/2004-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/52/2004-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/52/2004-TC
      GU29001445 Govt ITI Bettadapura Electrician (NSQF) DGT-6/10/57/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/57/2018-TC
    Private  PR29000547 Sarvodaya ITI Fitter (NSQF) DGET-6/10/79/2004-TC New Pvt
      PR29000649 Jagruthi ITC Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/131/2008-TC (NEW PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/131/2008-TC (NEW PVT)
  Tirumakudal  Narsipur Govt GR29001504 GOVT ITI TALAKADU Electrician (NSQF) DET/T/A- 6/CR-6/2015-2016
            DGT-6/10/5/2018-TC
          Fitter (NSQF) DET/T/A- 6/CR-6/2015-2016
            DGT-6/10/5/2018-TC
      GU29001505 GOVT ITI T.NARASIPURA Electrician (NSQF) DGT-6/10/6/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/6/2018-TC
    Private  PR29000545 B M M Pvt ITI,Bannur Electronics Mechanic (NSQF) DGET-06/10/90/2004-TC (NEW PVT)
            DGET-06/10/90/2004-TC (PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-06/10/90/2004-TC (NEW PVT)
            DGET-06/10/90/2004-TC (PVT)
      PU29000426 BHS Industrail Training Institute Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/20/2003-TC (Pvt New)
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/20/2003-TC (Pvt New)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/20/2003-TC (Pvt New)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/20/2003-TC (Pvt New)
          Sewing Technology (NSQF) DGET-6/10/20/2003-TC (Pvt New)
          Turner (NSQF) DGET-6/10/20/2003-TC (Pvt New)
      PU29001293 Sri Guru Channamallikarjuna Private ITI Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6-10/19/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6-10/19/2011-TC
UDUPI Karkal Govt GR29001549 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE KARKALA Electrician (NSQF) DGT-12/1/2018-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGT-12/1/2018-TC  
          Fitter (NSQF) DGT-12/1/2018-TC  
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGT-12/1/2018-TC  
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGT-12/1/2018-TC  
    Private  PR29000972 Hanuman ITC, Electrician (NSQF) DGET-6/10/19/2008-TC (NEW PVT)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/19/2008-TC (NEW PVT)
            DGET-6/10/84/2008-TC (NEW PVT)
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/19/2008-TC (NEW PVT)
  Kundapura Govt GR29000927 Govt. ITI, Bidkalkatte Electrician (NSQF) DGET-6/10/18/2011-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/18/2011-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/18/2011-TC
          Information Communication Technology System Maintenance (NSQF) DGET-6/10/18/2011-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/18/2011-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/18/2011-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/18/2011-TC
          Turner (NSQF) DGET-6/10/18/2011-TC
      GR29001447 Govt. ITI, Byndoor Electrician (NSQF) DGT-6/10/20/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/20/2018-TC
    GIA PR29000185 Rev. Fr. Robert Z. M. D'Souza Memorial Pvt. ITI, N Electrician (NSQF) DGET-6/08/50/87-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/08/50/87-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/08/50/87-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/08/50/87-TC
  Udupi Govt GR29000376 Government Industrial Training Institute ,Perdur Electrician (NSQF) DGET-6/10/9/2002- TC
            DGET-6/10/9/2002- TC W.E.F AUG 2001
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/9/2002- TC
            DGET-6/10/9/2002- TC W.E.F AUG 2001
      GR29001469 Govt. ITI, Kokkarane Electrician (NSQF) DGT-6/10/22/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/22/2018-TC
      GR29001509 GOVT ITI YELLUR Electrician (NSQF) DGT-6/10/23/2018-TC
          Fitter (NSQF) DGT-6/10/23/2018-TC
      GU29000428 Govt Industrial Training Institute Manipal, Udupi Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/12/2006-TC
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/12/2006-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/12/2006-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/10/12/2006-TC
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/12/2006-TC
    GIA PR29000147 Barkur National Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/08/08/87-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/08/08/87-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/08/08/87-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/08/08/87-TC
          Plumber (NSQF) DGET-6/08/08/87-TC
          Welder (NSQF) DGET-6/08/08/87-TC
      PR29000370 Trinity ITC Jnana sadhana Udyavara Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) DGET-6/10/19/2001-TC(PVT)
          Electrician (NSQF) DGET-6/10/19/2001-TC(PVT)
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/19/2001-TC(PVT)
          Fitter (NSQF) DGET-6/10/19/2001-TC(PVT)
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/10/19/2001-TC(PVT)
          REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN(NSQF)  DGET-6/10/19/2001-TC(PVT)
          Secretarial Practice (English) (NSQF) DGET-6/10/19/2001-TC(PVT)
          TECHNICIAN MEDICAL ELECTRONICS (NSQF) DGET-6/10/19/2001-TC(PVT)
      PU29000164 St. Marys Industrial Training Centre Electrician (NSQF) DGET-6/08/36/87-TC
          Fitter (NSQF) DGET-6/08/36/87-TC
          Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) DGET-6/08/36/87-TC
          Mechanic Diesel (NSQF) DGET-6/08/36/87-TC
    Private  PR29001371 Aatmananda Saraswathi Private ITI, Billadi Electrician (NSQF) DGET-6/10/35/2012-TC
          Electronics Mechanic (NSQF) DGET-6/10/35/2012-TC

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-07-2022 01:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080