ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಉದ್ಯೋಗ ವಿಭಾಗ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ

ಆಯುಕ್ತರು

 

 

ಹೆಸರು  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಾ. ರಾಗಪ್ರಿಯಾ ಆರ್‌,. ಭಾ.ಆ.ಸೇ,. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 080-25189100

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು


 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1.

ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಫ್‌. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ.

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 080-25189103

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಧನಾ ಅ. ಪೋಟೆ(ಪ್ರ) ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 9108311577

detempkar@gmail.com

sadhana.apote@ka.gov.in

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1.  ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಧನಾ ಅ. ಪೋಟೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 9108311577

detempkar@gmail.com

sadhana.apote@ka.gov.in

2. ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 9448220647

detempkar@gmail.com

 

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1.

ಶ್ರೀಮತಿ ತನುಜಾ ಎಸ್.ರಾಮಪುರೆ 

 (ರಾವೃಮಾ)

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 9449968545

detempkar@gmail.com

2.

 

ಶ್ರೀ    ಎಸ್.ಜೆ.ಹೇಮಚಂದ್ರ

 

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 9448222337

detempkar@gmail.com

 

 

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1. ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ. ಸಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 6361636962

detempkar@gmail.com

 

 2. ಶ್ರೀ  ಉದಯ.ಎಸ್.(ಪ್ರ)  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ  9620146228 detempkar@gmail.com 
 3. -ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ-        

 

ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು  ಹುದ್ದೆ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಜಗನ್ನಾಥ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

080-22374582

9448220647

adsree.detkar@gmail.com

 

2.

ಶ್ರೀ  ಉದಯ.ಎಸ್.

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಶಿಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

080-22289668

9620146228

eo.peee.detkar@gmail.com 
3.

ಶ್ರೀ     ಜಿ.ಉಮಾಶಂಕರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   ಅಂಗವಿಕಲರ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 029  

080-29752338

9448349988 
 

adphbangalore@gmail.com

 4.  ಶ್ರೀ  ಎಂ.ಆರ್.ಗೋವಿಂದರಾಜು

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (ತಾಂತ್ರಿಕ), 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009 

 

080-22261184

9902736747
 eo.detech@gmail.com
 5. ಶ್ರೀ   ಉದಯ.ಎಸ್  ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (ಸಾಮಾನ್ಯ), 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

080-22259351

9620146228

eodeegb@gmail.com
6. ಶ್ರೀಮತಿ  ಜೆ.ಬಿ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ), 

ರಾಜ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ,   2ನೇ ಮಹಡಿ, ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

080 - 22354443

9844983340

adscst@gmail.com  
7. ಶ್ರೀಮತಿ   ಕಿರಣಮಂಡಿ

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

(ಪ್ರ), ಸ.ಉ.ಅ.

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ರೂಂ.ನಂ.135, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103. 

08354-235337

9036072560 
employment_bgk@rediffmail.com 
8.

ಶ್ರೀ  ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ), ಉ.ಅ

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಪಿ2 & ಟಿಪಿ3, ತಳಮಹಡಿ, ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಳಗಾವಿ-590020.

0831-2443948

9535936754 
 addeebgv@gmail.com
9.

ಶ್ರೀ   ಪಿ.ಎಸ್.ಹಟ್ಟಪ್ಪ

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ, 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101. 

08392-273988

8310387194 
 eodeebly@yahoo.in
10 

ಶ್ರೀ   ಬಸವರಾಜ

 ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ  

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಕುಂಬಾರವಾಡಾ ಕ್ರಾಸ್, ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಬೀದರ್-585 403. 

08482-234682

8660670372

 
 detkarbdr@yahoo.in
 11.

ಶ್ರೀ   ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸದನ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17, ಗುರುದತ್ತ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ನವರತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು,  ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ-586 101. 

 

08352-250383

9535936754
empbjp@gmail.com 
12. 

ಶ್ರೀ  ಕೆ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ), ಸ.ಉ.ಅ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಗುರುಕೃಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೋಟೆ, ಸುಬ್ಬನಾಯಕನ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577 101 

 

08262-295538

8147290225
eo_deeckm@rediffmail.com 
 13. ಶ್ರೀ    ಎಂ. ಪ್ರಸಾದ್ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಂ.ಜಿಎ-16, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101. 

08156-277121

9986724112
eo_cbp@rediffmail.com 
14.  ಶ್ರೀ    ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರ್.ಎ.  ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ನಂ.210, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571 313 

08226-224430

8904541080
eo-cha.detkar@nic.in 
 15.

ಶ್ರೀ   ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ), ಸ.ಉ.ಅ

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ  ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕ್ರಾಸ್,  ಬಿ.ಡಿ.ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577 501   

 08194-230485
9742980941
deocta1@gmail.com 
 16

ಶ್ರೀ  ರವೀಂದ್ರ

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ. ನಂ.35, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, `ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್,  ಕರೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,  ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577006. 

 08192- 259446
9481678202
deedavanagere@gmail.com 
 17.

ಶ್ರೀಮತಿ   ಭಾರತಿ

 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ,ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ-585 102 

 08472- 274846
9448226704
employmentofficergulbarga@yahoo.com 
 18.  ಶ್ರೀ   ಬಸವಂತ.ಪಿ.ಎನ್ 

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

(ಪ್ರ), ಸ.ಉ.ಅ. 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರೂಂ.ನಂ.215, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ,  ಗದಗ-582 102 

08372-220609 9901203229 

deoemxgdg@yahoo.com, deogdg@gmail.com 
19. ಶ್ರೀ     ಸಿ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ), ಸ.ಉ.ಅ. 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಸಿ.ಒ.ಇ. ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573 201 

08172-267502 9446962691 

demp.hassan2014@gmail.com 
20.

ಶ್ರೀ    ಚೈತನ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್.ಮೋಹಿತೆ

 ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ದೇವಗಿರಿ ಅಂಚೆ, ಹಾವೇರಿ-581 110. 

08375-249291 9731742119

deehaveri@gmail.com 

 21.

ಶ್ರೀ  ಮಹೇಶ್‌ ಜೆ.ಮಾಳೆವಾಡೆಕರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ), ಉ.ಅ

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580 025.

 

0836-2225288 8050088422

hubliassistantdirector@yahoo.com 
 22.  ಶ್ರೀ   ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ-563 101 

08152-222114

9986724112 
eo.kol.detkar@gmail.com 
 23. ಶ್ರೀ   ಪ್ರಾಣೇಶ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, 1ನೇ ಮಹಡಿ,ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ-583231 

08539-220859

9686409096 

eodeek@gmail.com

eo-kop.detkar@nic.in 
 24. ಶ್ರೀಮತಿ   ಸಿ.ಎಂ.ಉಮಾ 

 ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ)

ಸ.ನಿ

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ,  ರೂಂ. ನಂ.22, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಕೊಡಗು-ಮಡಿಕೇರಿ-571201 

 

08272-225851

7259138546

eo-mad.detkar@nic.in,

 
 25.

ಶ್ರೀ  ನಾಗರಾಜ.ಸಿ.ಆರ್.

 
ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ, (OPP. RTO OFFICE),  ಮಂಡ್ಯ-571 401

08232-295124

9901734592

eo-man.detkar@nic.in,

eomandya@gmail.com,

 
 26. ಶ್ರೀ   ಎಚ್ಚರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರಿ 

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

(ಪ್ರ),ಸ.ಉ.ಅ

 
 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲಾಲ್‍ಬಾಗ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೋರ್, ಮಂಗಳೂರು-575 003.

0824-2457139

7411304662 

eo-mag.detkar@nic.in,

hrd.mangalore@yahoo.com 
 27. ಶ್ರೀಮತಿ   ಡಿ.ಎಂ. ರಾಣಿ  ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಸಿ.ಓ.ಇ. ಕಟ್ಟಡ, ಎನ್.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು-570007 

 

0821-2489972

9902805464

deomys221@rediffmail.com,

addeemys@gmail.com 
 28.

ಶ್ರೀ   ಎಂ.ಆರ್.ಗೋವಿಂದರಾಜು

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

(ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಕಾಶಚಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಡಿಪೋ ಎದುರು, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಅರ್ಚಕರ ಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಗರ-571511 

080-27273364

9902736747 
eodeeramanagar@gmail.com 
 29. ಶ್ರೀ ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಂಗೇಪಾಗ್ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಂ.1-5-155/3, ನೆಲಅಂತಸ್ತು, ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584 101. 

 

08532-231684

8073610442
eodeercr@gmail.com 
 30. ಶ್ರೀ    ಖಲಂದರ್ ಖಾನ್ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ  ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮಲೆನಾಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡ (ಸಹಕಾರ ಭವನ),  1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ತಿರುವು, ಪಂಪಾನಗರ (ಗುತ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ), ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577205 

08182-255293

9480057950 
empsmg@yahoo.in, smgdee@gmail.com 
31.  ಶ್ರೀ   ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ.ವೈ

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

(ಪ್ರ),

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಚರ್ಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು, ತುಮಕೂರು-572101. 

0816-2278488

9880422484 
deeintumkur@gmail.com 
32.  ಶ್ರೀ    ಖಲಂದರ್ ಖಾನ್

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

(ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ.201. `ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ರಜತಾದ್ರಿ, ಮಣಿಪಾಲ, ಉಡುಪಿ-576 104 

 

0820-2574869

9480057950
deeudupi@gmail.com 
 33. ಶ್ರೀ   ವಿನೋದ್‍ನಾಯ್ಕ 

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

(ಪ್ರ), ಪ್ರ.ದ.ಸ.

 

ಯೋಜನಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಂ.551, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾಬಾಯಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ-581 301. 

 

08382-226386

8970383016
peek.emi50@yahoo.com 
 34. ಶ್ರೀ   ವಿ.ಪ್ರಭಾಕರ 

ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ1,ಬಿ2-ಬ್ಲಾಕ್, ಯಾದಗಿರಿ-585202. 

08473-253718

8660297423 
empyadgir@gmail.com 
 35.

ಶ್ರೀಮತಿ   ಜೆ.ಬಿ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009.   

 

080-22268846

9844983340
dcueigbb@gmail.com 
 36. ಶ್ರೀಮತಿ    ಸಿ.ಎಂ.ಉಮಾ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು-570006 

0821-2516844

7259138546 
uniempbureaumys@gmail.com 
37. 

ಶ್ರೀ   ಗಿರೀಶ್.ಕೆ.ಎನ್.

 
ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಧಾಮ, ಪಾವಟೆನಗರ, ಧಾರವಾಡ-580 003. 

0836-2441886

9632390018 
uniempbureaumys@gmail.com 
 38.  ಎಚ್ಚರಪ್ಪಬಡಿಗೇರ  ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಹಿಂಬಾಗ, ಕೊಣಜಿ, ಮಂಗಳೂರು-574199 

 

0824-2284196‌

7411304662

employment.mu@gmail.com 
 39. ಶ್ರೀಮತಿ    ಭಾರತಿ 

ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು(ಪ್ರ), 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೀವ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲ್ಭೆಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಲಬುರಗಿ-585-106 

 

08472- 245331

9448226704
dcuigbglb@gmail.com 
40. 

ಶ್ರೀ    ಕೆ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ 

ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ,  ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶಂಕರಘಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ -577 451. 

 

08182-257180

8147290225 
ueigbkusmg@gmail.com  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-12-2023 02:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080